You are here

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMANIN İKTİSADİ VE MALİ YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1980-2010)

THE EFFECTS OF EXTERNAL DEBT ON THE ECONOMIC AND FISCAL STRUCTURE IN DEVELOPING COUNTRIES AND TURKEY (1980-2010)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The evaluation and analysis of developing countries’ external debt from the economic and fiscal aspects for 1980-2010 time period is the subject of this study. The most prominent features of this period are globalization, international integration activities and the economic crises. In the same period of time, especially last ten years, important changes has been observed in developing countries’ external debt. Also in this context, with financial liberalization, it becomes difficult to define the concepts of internal and external sources. After reviewing the theoretical side of external debt in developing countries, evaluation and analysis has been made with a long-term perspective.
Abstract (Original Language): 
İktisadi ve mali açıdan gelişmiş ülkeleri yakalama gayreti içerisinde bulunan gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanmanın 1980-2010 yılları arası dönem için incelenmesi ve değerlendirilmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Sözü edilen dönemin en belirgin özellikleri küreselleşme, uluslararası entegrasyon faaliyetleri ve yaşanan ekonomik krizlerdir. Aynı sürece gelişmekte olan ülkelerin dış borçlanma değerleri açısından bakıldığında özellikle son on yıl içerisinde önemli değişimler olduğu göze çarpmaktadır. Yine bu çerçevede, finansal liberalizasyon süreci ile birlikte borçlanma açısından iç ve dış kaynak kavramlarını tanımlamanın da güçleştiği söylenebilir. Çalışmada gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanma kuramsal olarak incelendikten sonra uzun dönemli bir perspektiften değerlendirme ve analiz yapılmasına gayret edilmiştir.
20-44

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y., Boratav, K., (2003) “The Making of the Turkish Financial Crisis”, World Development, Vol.31(9), Pergamon Pub., 2003, 1549–1566. Boratav, K., Türel, O., Yeldan, E., (1996) “Dilemmas of Structural Adjustment and Environmental Policies Under Instability: Post-1980 Turkey”, World Development, Vol.24(2), Pergamon Pub., 1996, 373-393. Chomsky, N., (2003) “Yeni Dünya Düzeninde Yalanlar ve Gerçekler”, Sarmal Yayımcılık, İstanbul, 2003. Collins, S.M., Park, W., (1989) “External Debt and Macroeconomic Performance in South Korea”, Sachs, J. Collins, S.M. (Eds.), Developing Country Debt and Economic Performance içinde, University of Chicago Press, Chicago, 1989. Dooley, M.P., Kletzer, M.K., (1994) “Capital Flight, External Debt and Domestic Policies”, NBER Working Papers No. 4793, 1994. Dünya Bankası, (2012) “World Development Indicators and Global Development Finance”, http://databank.worldbank.org, (Erişim Tarihi: 19.04.2012). Erdem, N., Atbaşı, F.D., (2011) “Finans Sermayenin Kriz Döngüsü: Merkez-Çevre „Yakınsaması‟”, Ankara Üniversitesi ABF Dergisi, Cilt 66, No. 4, 33-66. Frank, A.G., (1966) “The Development of Underdevelopment”, Monthly Review, 18(4), 1966, 27-37. Hazine Müsteşarlığı, (2012) “Kamu Finansmanı İstatistikleri”, http://www.hazine.gov.tr, (Erişim Tarihi: 19.04.2012). Healey, N.M., (1995) “The International Debt Crisis”, Ghatak, S. (Eds.), Introduction to Development Economics içinde, T.J. Press, 1995. Kalkınma Bakanlığı, (2012) “Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2010”, http://www.dpt.gov.tr, (Erişim Tarihi: 19.04.2012). Kara, M., (2001) “Türkiye‟nin Ekonomik Büyüme Sürecinde Dış Borç Çıkmazı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 95-110. Kıray, E., (1995) “Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar”, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 60, 1995. Kindleberger, C.P., Aliber, R.Z., (2005) “Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises”, Fifth Edition, New Jersey, 2005. Klein, T.M., (1994) “External Debt Management”, World Bank Technical Papers, No. 245. Koçak, A., (2009). “Küresel Dönemde Türkiye‟nin Borç Yapısındaki Dönüşüm”, Maliye Dergisi, Sayı: 157, Temmuz-Aralık 2009, 65-84. Kregel, J., (2004) “External Financing for Development and International Financial Instability”, United Nations G-24 Discussion Papers, No. 32, 2004. Krugman, P., (2009) “The Return of Depression Economics and The Crisis of 2008”, W.W. Norton & Company, Inc., New York, 2009. McMullen, N.J., (1979) “Historical Perspectives on Developing Countries’ Debt”, Franko, Lawrence G. and Seiber, Mallyn J. (Eds.)., Developing Country Debt içinde, Paragon Policy Studies, Paragon Press, New York, 1979. Merkez Bankası, (2012) “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi”, http://evds.tcmb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 20.04.2012). Merkez Bankası, (2012) “TCMB Ekonomi Terimleri Sözlüğü”, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ iletisimgm/sozluk.htm, (Erişim Tarihi: 06.09.2012). Myles, G.D., (2002) “Public Economics”, 4th Edition, Cambridge University Press, UK, 2002. Parasız, İ., (2009) “Küresel Kriz: Finans Krizinin Güven Krizine Dönüşmesi”, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009. Reinhart, C.M., Rogoff, K.S., (2008) “This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises”, NBER Working Papers, No. 13882, 2008. Rodrik, D., (2006) “Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank‟s Economic Growth in the 1990s: Learning From a Decade of Reform”, Journal of Economic Literature, Vol.44(4), 2006, 973-987. Root, F., (1990) “International Trade and Investment”, South-Western Publishing Company, Cincinnati, Ohio, 1990. Seyidoğlu, H., (2009) “Uluslararası İktisat”, 17.Baskı, Güzem Can Yayınları No: 24, İstanbul, 2009. Stiglitz, J.E., (2006). “Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı” (Çeviren: Taşçıoğlu, A., Vural, D.), Plan B Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul, 2006. Tiruneh, M.W., (2003) “External Imbalances As An Explanation For Growth Rate Differences Across Time and Space: An Econometric Exploration”, Ludwig-Maximilians Univ., Munich, 2003. Veltmeyer, H., (2006) “Latin Amerika ve Başka Bir Kalkınma” (Çeviren: Akpınar, Ö.), Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2006.
Yentürk, N., (2005) “Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler”, 2. Baskı, Bilgi Üniversitesi Yayınları No. 46, İstanbul, 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com