You are here

Gelişmekte Olan Ülkelerde DYYGSYİH İlişkisi: Panel Birim Kök ve Eş Bütünleşme Sınamaları

FDI-GDP Relationship in Developing Countries: Panel Unit Root and Co-integration Tests

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This article examines whether the foreign direct investments contribute positively to the development of the economies of those 19 countries chosen among developing ones over the period of 1980-2005, considering their gross domestic products and a statistical analysis of the relationships between the incoming foreign direct investment and their economic growth. In this study where panel data analysis and unit root tests are applied, it is fixed that FDI flows where they take place affect on the GDPs of the countries.
Abstract (Original Language): 
Bu çalişmada, gelişmekte olan ülkeler arasindan seçilmiş 19 ülke ve bu ülkelerin 1980-2005 dönemine ait doğrudan yabanci sermaye yatirimlari ve gayrisafi yurtiçi hâsila verilerinin uzun dönem ilişkisi incelenmiştir. Panel birim kök testlerinin yapildiği çalişmada, ülkelerin doğrudan yabanci yatirim akimlarinin ve gayrisafi yurtiçi hâsilalarinin birim köke sahip olmadiği yani durağan olduğu görülmüş- tür. Panel koentegrasyon testleri sonucunda ise azgelişmiş ülkelerde doğrudan yabanci sermaye ve gayri safi hâsila arasinda uzun dönemde birlikte ilişki oldu- ğu saptanmiştir