You are here

Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri ile Aile İşlevlerinin İncelenmesi

The Investigation of Self-Efficacy Levels and Family Functions of Teacher Trainees

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to examine teacher trainees’ levels of self-efficacy and family functions. This research is based on relational screening model. The study group consisted of 206 female (58.9%) and 144 male (41.1%) totally 350 students from different departments of Buca Faculty of Education at Dokuz Eylül University in 2010-2011 academic year. “Family Assesment Device”, “General Self-Efficay Scale” and “Personel Information Form” which was developed by the researcher were used to collect data. To analyze the data, SPSS 19,0 program was used. To analyze the relationship between levels of self- efficacy, family functions and the other variables according to demographic properties of participants Mann Whitney U and Kruskall Wallis H tests and also to determine correlative relationships between variables Spearman Brown correlation technique were used. Results showed that, teacher trainees who have high levels of general selfefficacy have healthier family functions; gender, mostly lived place and families monthly income levels have effects on the family functions of teacher trainees.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile aile işlevlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırmanın modeli ilişkisel tarama yöntemidir. Araştırmanın örneklemi 2010-2011 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde son sınıfta öğrenim gören 206 kız (%58.9) ve 144 erkek (%41.1) olmak üzere toplam 350 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Genel Öz-Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ), Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 19,0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Katılımcıların demografik özeliklerine göre öz-yeterlik ve aile değerlendirme alt ölçek puanlarına yönelik karşılaştırmalarda Mann Whitney U ve Kruskall Wallis H testleri, ayrıca değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak için Spearman Brown Korelasyon Analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar, genel öz-yeterlik düzeyleri yüksek olan öğretmen adaylarının aile işlevlerinin daha sağlıklı olduğunu; cinsiyetin, yaşamın büyük bölümünün geçirildiği yerin, ailenin aylık gelir düzeyinin öğretmen adaylarının aile işlevleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
228-248

REFERENCES

References: 

Aydıner, B. B. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt
Boyutlarının Genel Öz-Yeterlik Yaşam Doyumu ve Çeşitli Değişkenlere
Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya:
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Aydoğmuş K, Batlaş A, Batlaş Z. ve ark. (1990). Ana Baba Okulu. 10. Basım,
İstanbul: Remzi Kitabevi.
Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia
of Human Behavior. 4, 71-81. New York: Academic Press. (Reprinted
in H. Friedman [Ed.], (1998). Encyclopedia of Mental Health. San
Diego: Academic Press).
Bandura, A. (2005). The Evolution of Social Cognitive Theory. In K. G. Smith
& M. A. Hitt (Eds.) Great Minds in Management. 9-35. Oxford: Oxford
University Press.
Bıkmaz, H. F. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik
İnancı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Milli Eğitim
Dergisi. 161.
Biçer, E. (2009). Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Atılganlık ve Sosyal
Yetkinlik Beklenti Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından
İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bulut, I. (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Ankara: Özgüzeliş
Matbaası.
Bulut, I. (1993). Ruh Sağlığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara: Başbakanlık
Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları.
Büyüköztürk, Ş. Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009).
Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Basım, Ankara: Pegem-A Akademi
Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., ve Malone, P. S. (2006). Teachers'
246
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 Kış (6/1)
Self-Efficacy Beliefs as Determinants of Job Satisfaction and
Students' Academic Achievement: A Study at the School Level.
Journal of School Psychology. 44, 473–490.
Cheung W. M., ve Cheng, Y. C. (1997). A Multi-Level Analysis of Teachers’ Self-
Belief and Behavior, and Students’ Educational Outcomes. Paper
presented at the Annual Meeting of the American Educational
Research Association. Chicago.
Çakıcı, S. (2006). Alt ve Üst Sosyoekonomik Düzeydeki Ailelerin Aile İşlevlerinin,
Anne Çocuk İlişkilerinin ve Aile İşlevlerinin Anne-Çocuk İlişkilerine
Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Çapri, B., ve Kan, A. (2006). Öğretmen Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeğinin
Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(1), 48-61.
Çataloğlu, B. (2011). Madde Kullanan ve Kullanmayan Ergenlerin Psikolojik
Sağlamlık ve Aile İşlevleri Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Çetin, B. (2007). Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4.
ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları ile Öz-Yeterliklerine
Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Demirsar A. (1992). Psikoterapi Türleri. 2. Kitap. 1. Basım, Bursa: Bursa
Hakimiyet.
Doğan, M. (2006). Genel Lise Öğrencilerinin Aile İşlevlerinin ve Denetim
Odaklarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Epstein, K., Baldwin, L. M., ve Bishop, D. S. (1983). The McMaster Family
Assessment Device. Journal of Marital and Family Therapy. 9(2), 171-
180.
Erikson, E.H. (1950). Childhood and Society. New York: Norton.
Frude, N.J. (1991). Understanding Family Problems: A psychological Analysis.
Chichester, UK: Wiley.
Gibson, S. ve Dembo, M. H. (1984). Teacher Efficacy: A Construct Validation.
Journal of Educational Psychology.76, 569–582.
Goddard, R. D., Hoy, W. K., ve Woolfolk-Hoy, A. W. (2000). Collective
247
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 Kış (6/1)
Teacher Efficacy: Its Meaning, Measure, and İmpact on Student
Achievement. American Educational Research Journal. 37(2), 479-507.
Kılıçaslan, A. (2001). Aile Fonksiyonlarının ve Algılanan Farklılaşmış Anne-Baba
Yaklaşımının Kardeş İlişkileri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kumar, R., Lal, R. (2006). The Role of Self-efficacy and Gender Difference
Among the Adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied
Psychology. 32(3), 249-254.
Lian, C. T & Lin, T. E. (2010). Effects of Family Functioning and Family
Hardiness on Self-Efficacy Among College Students. Sunway
Academic Journal. 4, 99-107.
McKenzie, J. K. (1999). Correlatıon Between Self-Effıcacy an d Self-Esteem in
Students. A Research Paper, Madison: University of Wisconsin.
Mete, B. (2005). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Empati Becerileri ile Aile İşlevleri
Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Midgley, C., Feldlaufer, H., and Eccles, J. S. (1989). Change in Teacher
Efficacy and Student Self and Task related Beliefs in Mathematics
during the Transition to Junior High School. Journal of Educational
Psychology. 81, 247-258.
Özgen, C. (1999). Kız ve Erkek Lise Öğrencilerinin Kimli k Duyguları ve Aile
Algıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ross, J. A. (1992). Teacher Efficacy and the Effect of Coaching on Student
Achievement. Canadian Journal of Education. 17, 51–65.
Sahranç, Ü. (2007). Stres Kontrolü, Genel Öz-Yeterlik, Durumluluk Kaygı ve
Yaşam Doyumu ile İlişkili Bir Akış Modeli. Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Scholz, U., Gutierrez Dona, B., Sud, S. & Schwarzer, R. (2002). Is General Self
Efficacy a Universal Construct? European Journal of Psychological
Assessment, 18(3), 242-251.
Sezer, F., İşgör, S. Y., Özpolat, A. R. ve Sezer, M. (2006). Lise Öğrencilerinin
Öz-Yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 129–137.
Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). Çocuk Yetiştirme Stillerinin Bağlanma,
248
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 Kış (6/1)
Benlik Değerlendirmeleri ve Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkileri.Türk
Psikoloji Dergisi. 14 (44), 35-58.
Telef, B.B., Karaca, R. (2011). Ergenlerin Öz-Yeterliklerinin ve Psikolojik
Semptomlarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16, 499-518.
Türküm, A. S., Kızıltaş, A., Yemenci, B . ve Bıyık, N. (2003). Anadolu
Üniversitesi Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri ile Aile
İşlevleri Algıları Arasındaki İlişkilerin Bazı Demografik Değişkenler
Açısından İncelenmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Vardarlı, G. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öz-Yeterlik
Düzeylerinin Yordanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir:
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Willemse, M. (2008). Exporing the Relationship Betwen Self-Efficacy and
Aggressıon in a Group of Adolescents in The Peri-Urban Town of
Worcester. Unpublısh Master of Art Thesis, Matieland: University of
Stellenbosch.
Woolfolk, A. E., Hoy, W. K. (1990). Prospective Teachers’ Sense of Efficacy
And Beliefs About Control. Journal of Educational Psychology. 82, 81-
91.
Yaman, S., Koray, Ö. C., ve Altunçekiç, A. (2004). Fen Bilgisi Öğrencilerinin
Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.2(3), 355-366.
Yardımcı, F. K. (2007). İlköğretim Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ile Öz-
Yeterlik İlişkisi ve Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Yavuzer, H. (1996). Çocuk ve Suç. 8. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yavuzer, H.(Der.), (2004). Ana-Baba Okulu.4. Basım, İstanbul: Remzi
Kitabevi.
Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. ve Soran, H. (2004). Öğretmen Öz-
Yeterlilik İnancı.Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 58.
Yüksel, A. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Empatik Becerileriyle
Aile İşlevleri ve Benlik Kavramları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 25.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com