You are here

Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması

Comparison of Preservice Science Teachers' Self-Efficacy Beliefs in Teaching Biology

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The self-efficacy perception as to the teaching profession has become more important recently and has attracted researchers' interest. The ones who have a high level of self-efficacy perception are more successful and show the skill of reaching the result faster. Also, in science instruction, a high level of self-efficacy in the teachers is important not only for the improvement of their students but also for themselves. It is aimed in this study to determine the self-efficacy belief levels toward biology education instruction of science student teachers. Consequently, in 2004¬2005 educational terms, the self-efficacy belief scale was applied to student teachers that receive science education in 1. and 4. classroom grades of Muğla, Pamukkale and Dokuz Eylül Universities. Also, age, gender and classroom grades were considered as independent variables. According to the result of the study, the self-efficacy belief levels of the student teachers having biology education increased as they continued up to the next classroom grade and ages. Also, there observed meaningful difference in the teacher candidate's self-sufficiency perception according to the gender.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik algısı, özellikle son yıllarda önem kazanan ve üzerinde araştırma yapılan konulardan birisidir. Herhangi bir konuda öz-yeterlik algısı yüksek olan insanlar, daha başarılı olmakta ve sonuca daha kısa zamanda ulaşma becerisi göstermektedirler. Fen eğitiminde de, öğretmenlerin öz-yeterlik inanç düzeylerinin yüksek olması, gerek eğitim verdikleri öğrencilerini gerekse kendilerini geliştirmede önemlidir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının fen bilgisi kapsamındaki biyoloji öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2004-2005 öğretim yılında Muğla, Pamukkale ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalının 1. ve 4. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğretmen adaylarına öz-yeterlik inanç ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada yaş, cinsiyet ve sınıf bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Bu araştırma sonucuna göre, öğretmen adaylarının yaşları ve sınıf seviyeleri artıkça biyoloji öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin yükseldiği tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyete göre de öğretmen adaylarının fen bilgisi kapsamındaki biyoloji öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.
41-54

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu B. ve Orhan F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz-yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of Educational Tecnology-TOJET, Cilt 2, 3, 86-93.
Ashton, P. T.
(1985)
. Motivation and the teacher's sense of efficacy. In C. Ames & R. Ames (Eds.), research on motivation in education. 2, The classroom. 141-142. Orlondo, Fl: Academic Press.
Ashton, P. T., Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers' sense of efficacy and student archievement. New York: Longman.
Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, 21: 1-8.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognivite theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Bandura, A. (1994). Social learning theory. From theory into practice database. (Kearsley, G.). Retrieved on 25 March 2003.
Celep,
C
. (2000). The correlation of the factors: The prospective teacher' sence of efficacy, beliefs and attitudes about student control. National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, 4, 99-112.
Cronbach, L. J. (1990). Essential of psychological testing. New York: Harper and Row Publishing.
Gibson, S., Dembo, M.H. (1984). Teacher Efficacy: A Construct validation. Journal of Educational Psychology. 76,569-582.
Güneri O. Y. ve Özdemir Y. (2003, Temmuz). Sınıf Yönetiminde Öz-yeterliğin, Medeni Durumun, Cinsiyetin, Ve Öğretmenlik Deneyiminin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü. VII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi'nde sunulmuş sözlü bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Işıkal M. ve Aşkar P. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.
Kapıcı Zengin, U. (2003).İlköğretim Öğretmenlerinin Öz-yeterlik Algıları ve Sınıf-İçi İletişim Örüntüleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Milner R. ve
Woolfol
k Hoy A. (2002). Respect, social support and teacher-efficacy: A case study. American Educational Research Associacition,
26, 1-10.
Murpy, C., Coover, D., Owen, S. (1989). Development and validation of the computer self efficacy scale. Education and Psychological Measurement, 49, 893-899.
Özkan Ö.,Tekkaya C. ve Çakıroğlu J. (2002, Eylül). Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerinin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-yeterlik İnançları. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ- Ankara.
Riggs, I. M., Enochs, L. G. (1990). Towards the development of an elementary teacher's science teaching efficacy belief instrument.
Science Education, 74, 625-637.
Seferoğlu S. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları, 19, 89-101.
Sözer, E. (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir, AnkaraÜniversitesi Basımevi, s: 209.
Torzadeh, G.,
Koufteros
, X. (1994). Factorial validity of a computer self -efficacy scale and the impact of computer training, Education and
Psychological Measument, Vol. 54, 3, 813-821.
Tschanen-Moran, M., Woolfolk, A. H. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure, Review of Educational Research, 68, 202-248.
Umay A. (2002,
Eylül)
. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğrencilerin Matematiğe Karşı Öz-yeterlik Algısına Etkisi. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulmuş sözlü bildiri, ODTÜ, Ankara.
Woolfolk Hoy A. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. American Educational Research Association, 43, 1-20.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com