You are here

Iç yaçamında ayrımcılık: Turizm sektörü örnegi

Discrimination in the working life: A sample of tourism sector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Discrimination in the working life is one of the most important issues in the tourism sector. The purpose of this study was to investigate the effects of demographics factors on discrimination in the working life. First, a literature review was conducted and questionnaire was developed from the studies in the literature. In the first stage, before gathering the data from survey, job advertisements in tourism sector were analyzed and, in the second stage, content analysis was conducted on job application forms. In the third stage, data were collected by researchers in face-to-face interviews with 209 employees and were analyzed with PASW statistical programs. Structural and convergent validity of the data have revealed with the explanatory factor analysis. It was tested using a regression analysis to determine the effects of demographics factors on dependent variables. As a result, independent variables have effects on the dependent variable.
Abstract (Original Language): 
Iç yaçamında ayrımcılık turizm sektöründe görülen en önemli konulardan birisidir. Bu çalıçmanın amacı, bireylerin demografik özelliklerinin iç yaçamında ayrımcılık faktörü üzerindeki etkisini araçtırmaktır. Öncelikle konuyla ilgili bir literatür taraması yapılmıçtır. Buradan elde edilen bilgilerle bir anket geliçtirilmiçtir. Anket uygulanmadan önce ilk açamada turizm sektöründe verilen iç ilanları incelenmiç ardından bazı içletmelerin iç baçvuru formlarına yönelik bir içerik analizi yapılmıçtır. Son açamada yüzyüze görüçme yöntemiyle toplam 209 katılımcıya bir anket uygulanmıçtır. Elde edilen veriler PASW istatistik programı ile analiz edilerek açıklayıcı faktör analizi ile verilerin yapısal ve yakınsak geçerliligi yapılmıçtır. Sonraki açamada faktör gruplarının bagımlı degiçken üzerindeki etkisinin ölçülmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıçtır. Sonuçta bagımsız degiçkenlerin bagımlı degiçkeni etkiledigi ortaya konulmuçtur

REFERENCES

References: 

Agassi, J.B. (1992). Gender Discrimination Through Recruitment. Organizational Studies,
13(3): 472-475.
Akın, A. (2007). Toplumsal Cinsiyet (Gender) Ayırımcılıgı ve Saglık. Toplum Hekimligi
Bülteni, 26 (2): 1-9.
Ann, B.L. ve Jones, M. (2002). The Disability Discrimination Act 1992 (CTH): A Three
Dimensional Approach To Operationalising Human Rights. Melbourne University
Law Review, 26: 254-263.
Arısoy, I.A. ve Demir, N. (2007). AB Sosyal Hukukunda Ayrımcılıkla Mücadele Kapsamında
Kadın Erkek Eçitligi. Ege Akademik Bakıç, 7(2):715-733.
Ataöv, T. (1996). Çatıçmaların Kaynagı Olarak Ayrımcılık. Ankara: A.Ü. S.B.F. Insan
Hakları Merkezi Yayınları No: 20.
Basim, H.N., Çeçen, H. ve Çeçen, E. (2007). Are They Equal? Comparison of Turkish and English Job Announcements in Terms of Some Discrimination Factors. Humanity & Social Sciences Journal, 2(1): 34-42.
Baçbakanlık Özürlüler Idaresi Baçkanlıgı (2002). Özürlüler Ile Ilgili Mevzuat. Ankara.
Blau, G. ve Lunz, M. (1998). Testing the Incremental Effect of Professional Commitment on Intent to Leave One's Profession beyond the Effects of External, Personal, and Work- Related Variables. Journal of Vocational Behavior, 52(2): 260-269.
Blau, G. ve Tatum, D. (2000). Correlates of Perceived Gender Discrimination For Female
Versus Male Medical Technologists. Sex Roles: A Journal of Research, 43(1/2): 105-
118.
Boatswain, S.J. ve Lalonde, R.N. (2000). Social Identity and Preferred Ethnic/Racial Labels for Blacks in Canada. Journal Of Black Psychology, 26(2): 216-234.

Cameron, J.E. ve Lalonde, R.N. (2001). Social Identification and Gender-related Ideology in
Women and Men. British Journal of Social Psychology, 40: 59-77.
Chabaya, O., Rembe, S. ve Wadesango, N. (2009). The Persistence Of Gender Inequality in Zimbabwe: Factors That Impede The Advancement Of Women into Leadership Positions in Primary Schools. South African Journal of Education, 29:235-251.
Dalkıranoglu, T. ve Çetinel, F.G. (2008). Konaklama Içletmelerinde Kadın ve Erkek
Yöneticilerin Cinsiyet Ayrımcılıgına Karçı Tutumlarının Karçılaçtırılması.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1):277-297.
Demir, M. ve Tütüncü, Ö. (2010). Agırlama Içletmelerinde Örgütsel Sapma ile Içten Ayrılma
Egilimi Arasındaki Iliçki. Anatolia: Turizm Araçtırmaları Dergisi, 21(1): 64-74.
Demir, M. (2010). Örgütsel Sapma Davranıçının Kontrolünde Duygusal Zekânın Rolü:
Konaklama Içletmelerinde Bir Araçtırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 26(1): 196-207.
Duncan, C. ve Loretto, W. (2004). Never the Right Age? Gender and Age-Based
Discrimination in Employment. Gender, Work and Organization, 11(1): 95-115.
Gatewood, R. ve Feild, H. (1994). Human Resource Selection, USA: Dryden Press
Geist, C.S. ve Calzaretta, W.A. (1982). Placement Handbook for Counselling Disabled
Persons. USA: Springfield.
Gutek, B.A., Cohen, A.G. ve Tsui, A. (1996). Reactions to Perceives Discrimination, Human
Relations, 49(6): 791-814.
Hamermesh, D.S. ve Biddle, J.E. (1994). Beauty and the Labor Market. The American
Economic Review, 84(5): 1174-1194.
Healy, M. ve Schwarz-Woelzl, M. (2007). Recruitment Policies and Practices in the Context
of Demographic Change. Vienna: Mature.
Hoque, K. ve Noon, M. (1999). Racial Discrimination in Speculative Applications: New
Optimism Six Years On? Human Resource Management Journal, 9(3): 71-82.
ILO (1958). Discrimination (Employment and Occupation) Convention. Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work. (No. 111)
ILO (2003). Time for Equality at Work. Geneva: International Labour Conference, 91st
Session, Report I (B).
ILO (2007). Equality at Work: Tackling the Challenges. Geneva: International Labour
Conference, 96th Session, Report I (B)
Kaas, L. ve Manger, M. (2010). Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market: A Field
Experiment. Germany: IZA DP No. 4741. Discussion Paper Series.
Karataç, K. (2001). “Özürlülerin Istihdamı ve Çalıçma Yaçamında Karçılaçılan Sorunlar"
Görme Özürlüler Için Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve
Meslek Tanımları. Ankara: Körler Federasyonu Yayını No: 4: 141-152.
Karataç, K. (2009). Engellilerin Toplumla Bütünleçme Sorunları: Bir Sosyal Politika Yaklaçımı. http://66mehmetgumusadana66.blogcu.com/engellilerin-toplumla- butunlesme-sorunlari/6265907, (Eriçim Tarihi:11.08.2010).
Kelly Services (2006). Discrimination Emerging in New Forms in the Global Jobs Market.
http://www.reports-and-materials.org/Kelly-discrimination-survey-2006.pdf. (Eriçim
Tarihi: 10.08.2010)
Lo, K.Y. ve Kleiner, B.H. (1998). How to Investigate and Prove Disability Discrimination. (Ed. B.H. Kleiner), Age, Sex, Colour and Disability Discrimination in America,
17(3/4/5): 21-25.
Lobel, T.E. ve Digerleri (2000). Gender Discrimination as a Function of Stereotypic and
Counterstereotypic Behavior: A Cross-Cultural Study. Sex Roles: A Journal of
Research, 43(5/6): 395-403.

Macnicol, J. (2006). Age Discrimination An Historical and Contemporary Analysis.
Cambridge: Cambridge University Press.
Mathieu, J.E. ve Zajac, D.M. (1990). A Review And Meta-Analysis Of The Antecedents, Correlates, And Consequences Of Organizational Commitment. Psychological Bulletin,
108(2): 171-194.
McCrudden, C., Ford, R. ve Heath, A (2004). Legal Regulation Of Affirmative Action In
Northern Ireland: An Empirical Assessment. Oxford Journal of Legal Studies, 24 (3):
363–415.
McGoldrick, A.E. ve Arrowsmith, J. (1993). Recruitment Advertising: Discrimination on the
Basis of Age. Employee Relations, 15(5): 54-65.
Meenan, H. (2006). Age Discrimination in Europe: A Late Bloomer or Wallflower? Ageism –
towards a global view. Copenhagen: International Federation on Ageing Conference. Neimanis, A. (2000). Kadın Için Eçitlik Bakıç Açısının Ana Plan ve Politikalara
Yerleçtirilmesi Egitim El Kitabı, Ankara: T.C. Baçbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları
Genel Müdürlügü, BM Kalkınma Programı Avrupa ve BDT Bölgesi Direktörlügü
Yayını.
Ngo, H.Y. (2000). Trends in Occupational Sex Segregation in Hong Kong. The International
Journal of Human Resource Management, 11(2): 251-263.
Ngwena, C. (2004). Equality for People with Disabilities in the Workplace: an Overview of
the Emergence of Disability as a Human Rights Issue. Journal for Juridical Science,
29(2): 167-197.
Onay, M. (2009). Algılanan Cinsiyet Ayrımcılıgının Sonuçları ve Konuyla Ilgili Amprik Bir
Araçtırma. Ege Akademik Bakıç, 9(4): 1101-1125.
Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile Istatistiksel Veri Analizi. Eskiçehir: Kaan Kitabevi. Rowe, M.P. (1990). Barriers to Equality: The Power of Subtle Discrimination to Maintain
Unequal Opportunity. Employee Responsibilities and Rights Journal, 3(2), 153-163. Russell, H. ve Digerleri (2008). The Experience of Discrimination in Ireland: Analysis of the
QNHS Equality Module. Dublin: The Equality Authority and the Economic and Social
Research Institute.
Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. New York: John Wiley & Sons Inc.
Selleck, S., Halliday, V. ve Lynch, P. (2005). Discrimination in Employment on the Basis of
Criminal Record. Melbourne: PILCH Homeless Persons’ Legal Clinic.
Seymen, O.A. ve Bolat, T. (2005). Örgütlerde Bedensel ve Zihinsel Engelli Içgören Ayrımcılıgı: Uygulamalı Etik Boyutuyla Bir Degerlendirme. Marmara Ün. SBE Dergisi: Öneri, 23(6): 35-45.
Walker, A. (1999). Combating Age Discrimination at the Workplace. Experimental Aging
Research, 25(4): 367-376.
Weichselbaumer, D. (2003). Sexual Orientation Discrimination in Hiring. Labour Economics
10(6): 629–642.
Wood, M. ve Digerleri (2009). A Test For Racial Discrimination In Recruitment Practice In
British Cities. Colegate, Norwich: Her Majesty’s Stationery Office.
Yuki, M.( 2003). Intergroup Comparison Versus Intragroup Relationships: A Cross-Cultural
Examination of Social Identity Theory In North American and East Asian Cultural
Contexts. Social Psychology Quarterly, 66(2):166-167.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com