You are here

İnternet ve çocuk pornografisi

Internet and child pornography

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays, internet use and access is becoming increasingly common as a great entertainment, communication and educational resource for children as well as for adults. Internet is a perfect environment for children, for exploring the world, learning and having fun. However, accesses to illegal sites that contain violence and sexuality, and contact dangerous people are among the particular risks for children using the internet. It is a known fact that, internet and developing technology make the production and distribution of child pornography cheaper and easier. There has been consensus on the need of creating a plan and increasing the awareness in the community for the fight against child pornography. Because of the increasing internet use and the risk for children mentioned, nurses got new responsibilities. Nurses have to inform society, especially families and children, about safe internet use. In this review, legal regulations about the fight against child pornography on the internet, the reasons that lay the ground for child pornography and their negative effects on children has been addressed.
Abstract (Original Language): 
Erişkinler için olduğu kadar çocuklar için de büyük bir eğlence, iletişim ve eğitim kaynağı olan internetin kullanımı ve erişimi gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. İnternet, çocukların dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için mükemmel bir ortamdır. Ancak, çocukların interneti kullanırken yasal olmayan, şiddet ve cinsellik içeren sitelere erişimi, tehlikeli insanlarla iletişime geçmesi başta gelen riskler arasında yer alır. İnternetin ve gün geçtikçe gelişen teknolojinin çocuk pornografisi üretimini ve dağıtımını kolay ve ucuz hale getirdiği bilinen bir gerçektir. Ülkemiz için çocuk pornografisi konusunda mücadelede; bir plan oluşturulması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde fikir birliği vardır. Giderek artan internet kullanımı ve çocuklar için söz edilen riskler, hemşirelere yeni bir sorumluluk yüklemektedir. Hemşireler; toplumu, özellikle aileleri ve çocukları güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirmek durumundadırlar. Bu derlemede internet üzerinden çocuk pornografisi ile mücadelede yasal düzenlemeler, çocuk pornografisine zemin hazırlayan nedenler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine değinilmiştir.
1001-1008

REFERENCES

References: 

Analay, C. & Gülşen, R. (2007). Bilişim Suçları İçinde Çocuk Pornografisi ve Mücadele
Yöntemleri. Erişim: 12.08.2008, www.turkhukuksitesi.com
American Psychiatric Association Statement-APAS, (2003). “APA Statement: Diagnostic
Criteria for Pedophilia. Erişim: 20.07.2008, http://www.psych.org/news_room.cfm
Çağlar, S., Savaşer, S. (2010). İnternet ve çocuk pornografisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].
7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
1008
Bahar, H.İ. (2006). Çocuk Pornografisi ve İnternet. Erişim: 12.05.2008,
www.usakgundem.com
Bilgin, M. (2007). Türkiye’de ve Dünyada Çocuk Pornosu ile İlgili Hukuki Durum. Erişim:
12.10.2008, www.muratbilgin.av.tr
Bisette, D.C. (2003). Internet Pornography Statistics: 2003. Erişim: 08.10.2008,
http://healthymind.com
Canbek, G. & Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği.
Journal of Polytechnic, 10 (1), 33-39.
Campagna, D. & Poffenberger, D. (1988). The Sexual Trafficking of Children: an
Investigation of the Child Sex Trade. Dover, MA (Ed): Auburn House.
Carr, J. (2001). Theme Paper on Child Pornography. 2nd World Congress Against the
Commercial Sexual Exploitation of Children, Yokohama (17-20 December 2001).
European Opinion Researche Group. (2004). “Illegal and harmful content on the internet”.
Candidate Countries Eurobarometer. Erişim: 02.01.2008,
http://ec.europa.eu/information_society
İlkılıç, T. (2008). Ülkemizde Karşılaşılan Bilişim Suçları. Erişim: 26.02.2009,
www.bilisimhukuku.org
Iyavar, C. (2004). The Harmful Effects of Children. Erişim: 03.12.2008,
www.fpbprochild.org.za
Jones, D.P.H. & Ramchandani, P. (1999). Child Sexual Abuse, İnforming Practice Researche.
UK Deparment of Health. Radcliffe Medical Press. Tavistock Centre, London.
Livingstone ,S. & Bober, M. (2005). UK Children Go Online. Economic and Social
Researche Council. Erişim: 08.10.2008, http://www.citizensonline.org.uk
McCabe, K.A. (2000). Child Pornography and The Internet. Social Science Computer
Review, 18 (1), 73-76.
Özata, G. (2006). Çocuk Pornosu Zanlıları Pedofil Olmayabilir. Erişim: 26.02.2009,
www.bianet.org
Polat, O. (2006). Çocukların Cinsel Sömürüsü. Erişim: 10.07.2008, www.sokakcocukları.net
Resmi Gazete (09.05.2002). Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk
Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun.
Semerci, B. (2006). Hukuki ve Kronolojik Açıdan Çocuk Pornografisi Paneli. Erişim:
01.03.2009, www.hukukinet.org
Stock, F. (2004). The Harmful Effects on Children of Exposure to Pornography”. Canadian
Institute for Education on The Family. Erişim: 08.10.2008,
http://www.cief.ca/pdf/harmpornography
Şahin, F. (2007). İnternet ve Çocuk İstismarı. Sosyal Pediatri Günleri “Basın Yayında Çocuk
Sağlığı Sempozyumu” 24 Ocak 2007, Bildiri Özetleri.
The Word Tracker Report, (2005). “The Top 200 Long-Term Keyword Report”. Erişim:
08.10.2008, www.word-tracker.blogspot.com
Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK, (2009). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi.
Erişim: 16.11.2009, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
Uzunay, Y., & Koçak, M. (2005). İnternet Üzerinden Çocuk Pornografisi ve Mücadelede
Yaşanan Sıkıntılar. Turkish Journal of Police Studies, 7 (1), 97-116.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com