You are here

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi

Determination of the constraints on recreational participation of university students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study was determining the constraints on recreational activities of university students. For this purpose “Leisure Constraints Scale” used, which has been developed by Gürbüz and Karaküçük (2007). 235 university students from Dumlupınar, Sakarya and Gazi University and PE and Sport Teacher Education department participated to this study voluntarily to this study.The total internal consistency (Cronbach Alpha) of the scale was found .87. As a result of statistical analyses to one way variance (ANOVA), there was a statistical difference in “Facilities/Services/Accessibility”, “Social Environment and Lack of Knowledge” and “Individual Psychological” sub-scales with respect to university categories. Independent Samples t-test analysis indicated that there was no significant difference between the groups gender.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılmalarına engel teşkil edebilecek unsurların belirlenmesidir. Bu amaçla Gürbüz ve Karaküçük (2007) tarafından geliştirilen “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmaya Dumlupınar, Sakarya ve Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 235 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 6 alt boyutta. 87 bulunmuştur. İstatistiksel analizler sonucu katılımcıların üniversitelerine göre yapılan tek yönlü varyans analizine (ANOVA) göre “Tesis/Hizmet/Ulaşım”, “Sosyal Ortam ve Bilgi Eksikliği” ile “Birey Psikolojisi” alt boyutlarında anlamlı bir ilişki ortaya çıkarken, katılımcıların cinsiyetlerine göre yapılan t-testi sonucu anlamlı bir ilişki çıkmadığı görülmüştür.
839-847

REFERENCES

References: 

Alexandris, K., Carroll, B., “Demographic Differences In The Perception Of
Constrains On Recreational Sport Participation:Results From A Study In
Greece”, Leisure Studies, 16, 1997, s. 107-125.
2. Broadhurst, R., “Managing Environments For Leisure And Recreation”,
London, GBR:Rotledge, 2001, s.3.
3. Çolakoğlu, T., Yenel, F., “Üniversite Öğrencilerinin Orienteering Sporuna
Katılım Nedenleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, I. Gençlik, Boş
Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Türk Hava Kurumu Basımevi
İşletmeciliği, Ankara, 2003, s.147.
4. Gratton, C., “Economics Of Sport And Recreation”, London, U.K., Sport Pres,
2000.
5. Guilliani, M., V., Feldman, R., “Place Attachement In A Development And
Cultural Context”, Journal Of Environment Psychology, 13, 1993, s. 267-274.
6. Gürbüz, B., Karaküçük, S., “Boş Zaman Engelleri Ölçeği-28:Ölçek Geliştirme,
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi, XII, 1, 2007, s. 3-10.
7. Haase, A., Staptoe, A., Sallis, J., F., Wardle, J., “Leisure Time Physical Activity
In University Students From 23 Countries: Associations With Health Beliefs,
Rısk Awareness and National Economic Development”, Preventive Medicine,
39, 2004, s.182-190.
8. Howe, C., Z., Carpenter, G., M. (), “Progamming Leisure Experiences”,
Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1985, s.3.
9. Karaküçük, S., “Rekreasyon (Boş Zamanları Değerlendirme)”, Gazi Kitabevi,
Ankara, 2005s.60.
Demirel, M.; Harmandar D. (2009). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel
oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
846
10. Karaküçük, S., Gürbüz, B., “Rekreasyon ve Kent(li)leşme”, Gazi Kitabevi,
Ankara, 2007, s.107.
11. Karvonen, M., J., “Physical Activity For A Healthy Life”, Res. Q. Exercise
Sport, Jun;67, (2), 1996, s. 213-5.
12. Özdemir, S., Karaküçük, S., Gümüş, M., Kıran, S. “Türkiye Taş Kömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Çalışan Yeraltı İşçilerinin Boş Zamanlarını
Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi, Bildiri Kitabı, Muğla, 3-5 Kasım, 2006, s.10.
13. Özdilek, Ç., Demirel, M., Harmandar, D. “Dumlupınar ve Sakarya
Üniversitelerinde Öğrenim Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Nedenleri ve Düzeylerinin
Araştırılması”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 2007, s.1-13.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com