You are here

Dumlupınar ve Sakarya Üniversitelerinde öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılım nedenleri ve düzeylerinin karşılaştırılması

The comparison of Dumlupinar and Sakarya Universities' Physical Education and Sport School students' participation reasons and participation level in leisure time activities

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is “Dumlupınar and Sakarya Universities’ Physical Education and Sport School Students’ Participation Reasons and Participation Level in Leisure Time Activities”. The system of this research contains the students of Physical Education and Sport in Sakarya and Dumlupınar Universities’. The exemplification of the study is formed with 336 students (from Sakarya University 167 and Dumlupınar University 169 students). A questionnaire including demographic information and participation reasons in leisure time activities have been applied to the students. As a statistical method chi-square and cross-tabulation were performed for finding significance about features (p > 0.05). SPSS 11.5 (Statistical Package Program) has been used the data and to final the calculated mean.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma; “Dumlupınar ve Sakarya Üniversitelerinde Öğrenim Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Nedenleri ve Düzeylerini” tespit etmek amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın çalışma evrenini Dumlupınar ve Sakarya Üniversiteleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, örneklemini ise Sakarya ve Dumlupınar Üniversiteleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından toplam 336 öğrenci (169 öğrenci Dumlupınar Üniversitesinden, 167 öğrenci Sakarya Üniversitesinden) oluşturmuştur. Öğrencilerin demografik bilgilerini ve katılım nedenlerini belirlemeye yönelik 22 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin yüzde ve frekans dağılımları çıkarılmış, bazı sorular için Ki-Kare çözümlenmesinin istatistiki anlamda kabulü için p > 0.05 anlamlılık düzeyi belirlenmiş, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 11.5 istatistik programı kullanılmıştır.
1-13

REFERENCES

References: 

1.
Balcı, V., Demirtaş M., Gürbüz P., İlhan A., Ersöz, V., “Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Boşzaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması”, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 27-29 Ekim 2002.
2.
Corbin, H., “Recreation Leadership”, Third Edition, Prentice-Hall Inc., Newyork, 1970.
3.
Çolakoğlu, T., Yenel, F., “Üniversite Öğrencilerinin Orienteering Sporuna Katılım Nedenleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, 1. Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Türk Hava Kurumu Basım Evi İşletmeciliği, Ankara, 2003.
4.
Demir, C., “Demografik Özellikler İle Sağlanan İmkanların Sportif Faaliyet Tercihleri Üzerine Etkileri; Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Uygulama”, 1. Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Türk Hava Kurumu Basım Evi İşletmeciliği, Ankara, 2003.
5.
Karaküçük, S., “Rekreasyon, Boş Zamanları Değerlendirme”, Bağırgan Yayımevi, 3. Baskı, Ankara, 1999.
6.
Kılbaş, Ş., “Rekreasyon, Boş Zamanı Değerlendirme”, NOBEL Yayın Dağıtım, 3. Baskı, Ankara, 2004.
7.
O’Sullivan, E., “Marketing For Parks, Recreation and Leisure”, Venture Publishing, State College, Chelsea, 1991.
8.
Özdağ, S., “Yerel Yönetimlerde (Belediyelerde) Rekreatif Etkinliklerin Yeri ve Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1996.
9.
Pulur, A., “Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanları ve İdari Personellerin Boş Zamanlarını Sporla Değerlendirme Eğilimlerinin Araştırılması (Kırıkkale Örneği)“, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, 10-11 Ekim 2003.
10.
Soyer, F., Can, Y., “Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Alışkanlıkları ve Sportif Eğilimlerinin Mesleki Yönelişlerine Göre Karşılaştırılması” ,1. Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Türk Hava Kurumu Basım Evi İşletmeciliği, Ankara, 2003.
11. www.sporbilim.com, Erişim Tarihi:17.11.2005
12.
Zorba, E., “Türkiye’ de Rekreasyona Bakış, Gelişimi ve Beklentiler”, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 27-29 Ekim 2002

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com