You are here

MALİ POLİTİKALARIN ETKİNLİĞİNDE MALİ PARAMETRELERİN ZAMAN ARALIĞI SORUNU VE YAPISAL MALİ UYUM İLİŞKİSİ

THE TIME PERIOD PROBLEM OF FISCAL PARAMETERS UNDER THE EFFECT OF FISCAL POLICIES AND IT'S RELATIONS OF STRUCTURAL FISCAL ADJUSTMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, we attempt on the structure matter of time period via the multiplier effect of public expenditures with marginal propensity to consume and import have impact on the variation of Gross National Product (GNP) to the harmonization of structural fiscal policies in the considered time period. Therefore, we have intended to show that if fiscal parametres have an effect on the fiscal policies and the differented time period to affect the other fiscal ratios and the desired level of GNP. It appears that the consequence of a rise in the marginal propensity to consume and import has has result in the increase of GNP, on other hand have not only autonomy in itself, but it create the dinamic of multiplier processs. Specially in the recession process, if the phenomenon in the differented time period has an important role as a fiscal regulator has affect the requirements to ensure the balanced optimal budget items and GNP limits and also the process that is in the different multiplier affect on the scope of fiscal policy with the point of tke view bring up in the same process.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, kamu harcamalarının çoğaltan etkisi yoluyla söz konusu zaman aralığının yapısal sorunlarına ilişkin mali politikaların uyumluluğuna yönelik Milli Gelir değişkenleri üzerindeki etkisini marjinal tüketim ve ithalat eğiliminin çoğaltan etkileri baz alınarak açıklamaya çalıştık. Dolayısıyla mali parametrelerin değişik zaman aralıklarında istenilen Milli Gelir düzeyi ve diğer mali göstergelere ilişkin bir etkiye sahip olup olmadığını göstermek istedik. Anlaşılmaktadır ki, marjinal tüketim ve ithalat eğilimindeki bir artış, sonuç olarak Milli Gelirde bir artış ortaya koymasının yanı sıra, sonuçlarıyla da kendi içersinde oluşturduğu bir otonomla çoğaltan etkisi dinamiklerini de yaratmaktadır. Özellikle ekonomik daralma dönemlerine ilişkin bu olgunun değişik zaman aralıklarında mali bir düzenleyici olarak önemli bir role sahip olup olması, dengeli optimal bütçe kalemlerinin sağlanmasına yönelik gereksinimleri ve Milli Gelir limitlerini de etkilemekte ve farklı çoğaltan etkilerinin söz konusu olduğu bu sürecin yine aynı süreçte ortaya konulan mali politikaların içeriğini de değişik açılardan etkilediği görülmektedir.

REFERENCES

References: 

ABEL, Andrew B. "Consumption and Investment", in Handbook of Monetary Economics, Benjamin M. Friedman and Frank H. Hahn (eds.), Vol. 2, North-Holland: Elsevier Science Publishers Co., Inc., 1990, ss. 725-778.
AHRENSDORF, J., (1980), "Central Bank Policies and Inflation A Case Study of Four Less Developed Economies, 1949-57" in Money and Monetary Policy in Less Developed Countries: A Survey of Issues and Evidence, Warren L. Coats, Jr. and Deena R. Khatkhate (eds.), Oxford: Pergamon Press, 1980, ss. 401¬421.
AKDOĞAN, Abdurrahman. "Kamu Harcamaları ile İlgili Genel Sorunlar ve Mali Yönetimin Etkinliği Açısından Bazı Yansımaları", Maliye Seçme Yazılar, Binnur Çelik ve Fatih Saraçoğlu (eds.), Ankara: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Geliştirme Vakfı, 2003, ss. 5-32.
Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN 1307-9832
164
International Journal of Economic and Administrative Studies
ASLAN, Hanifi, (2008), Makro İktisat Politikası, Bursa: Alfa Akademi
BasımYayım Dağıtım Ltd. Şti.
ARESTIS, Philip and Malcolm Sawyer, (2009), "The Future of Public Expenditure" in Journal of Labour Politics, Vol. 17, No. 3, ss. 32-42.
ATAÇ, Beyhan, Maliye Politikası, 7. bask., Eskişehir: Etam A.Ş. Matbaa Te¬sisleri, 2006.
BAHMANI-OSKOOEE, Mohsen. "Do Federal Budget Deficits Crowd Out
or Crowd In Private Investment?, Journal of Policy Modeling, Vol. 21, No. 5, (September 1999), ss. 633-640.
BARRY, Frank. "Government Consumption and Private Investment in Closed and Open Economies", Journal of Macroeconomics, Vol. 21, No. 1, (Jannuary 1999), ss. 93-106.
BAUMOL, William J. and Alan S. Blinder, (1994), Macroeconomics: Principles and Policy, 6. th., New York: The Dryden Pres.
BECSI, Zsolt. "The Long (and Short) on Taxation and Expenditure Policies", Economic Review, 3rd Quarter 1993, ss. 51-64.
CEBULA, Richard J. ve Diğerleri. "Federal Govenment Budget Deficits and The Crowding Out of Private Investment in The United States", Public Finance, Vol. 49, No. 2, (1994), ss. 168-178.
COATS, Jr., Warren L.,(1980), "The Use of Reserve Requirements in Developing Countries", in Money and Monetary Policy in Less Developed Countries: A Survey of Issues and Evidence, Warren L. Coats, Jr. and Deena R. Khatkhate (eds.), Oxford: Pergamon Press, 1980, ss. 401-421.
COHEN, Darrel and Peter B. Clark. "Effects of Fiscal Policy on The U.S. Economy: Empirical Estimates of Crowding Out", Journal of Policy Modeling, Vol. 7, No. 4, (Winter 1985), ss. 573-593.
COSTA, Luis F. (2007), "GDP Steady-State Multipliers Under Monopolistic
Competition Revisited" in Portuguese Economic Journal. Heidelberg Dec 2007, Vol.
6, No. 3, pp. 181-205.
DALAMAGAS, Basil. "Public Sector and Economic Growth: The Greek Experience", Applied Economics, Vol. 32, No. 3, (February 2000), ss. 277-288.
DERNBURG, Thomas F. (1985), Macroeconomics: Concepts, Theories and Policies, 7 th. ed., NewYork: McGraw-Hill Book Co.
Year:4 Number 7, Summer 2011 ISSN 1307-9832
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
165
DEVARAJAN, Shantayanan and Jeffrey S. Hammer. "Public Expenditures and Risk Reduction", World Bank Development Research Group, ( November 1997), ss. 1-32.
ENDERS, Walter, (2010), Applied Econometric Time Series, 3 rd. Ed., Danvers: John Wiley & Sons, Inc.
ERTÜRK, Emin, (2004), Küresel Ekonomide Makroekonomik Analize Giriş, Bursa: Alfa Akademi BasımYayım Dağıtım Ltd. Şti.
HEIJDRA, Ben J. and Jenny E. Ligthart, (2007), "Fiscal Policy, Monopolistic Competition, and Finite Lives" in Journal of Economic Dynamics &Control, Amsterdam: Jan 2007, Vol. 31, No. 1, pp. 325-359.
IBRAHIM, Musa Jega, (2008), "Growth Prospects Of Oil And Gas Abundant
Economies: The Nigerian Experience (1970-2000)" in Journal of Economic
Studies, Vol. 35, No. 2 Glasgow: 2008, pp: 170-190.
MACKINNON, John. "Structural Adjustment Reconsidered: Economic Policy And Poverty in Africa" in African Affairs, Vol. 98, No. 391, pp. 265-268.
MANKIW, Gregory N., (2007), Macroeconomics, 6 th., New York: Catherine Woods and Craig Bleyer (Worth Publishers).
MANKIW, Gregory N., (2009), Principles of Macroeconomics, 5 th., Ohio: South-Western Cengage Learning, 2009.
MOUNTS JR., Stewart and Clifford B. Sowell, (2005), "Budget Regimes and Internal Govermance: Considerations For The Sustainability of Fiscal Policy", in Economics of Govermance, Heidelberg: Nov. 2005, Vol. 6, No. 3, pp. 199-209.
MUSGRAVE, Richard A (a),
(2004); "1. Kitap: Kamu Harcamalarının Eko¬nomik Analizi", Kamu Maliyesi Teorisi, Çev: Orhan Şener-Yaşar Methibay, Anka¬ra: Asil Yayın Dağıtım.
MUSGRAVE, Richard A (b), (2004); "2. Kitap: Vergilemenin Ekonomik
Analizi", Kamu Maliyesi Teorisi, Çev: Orhan Şener-Yaşar Methibay, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
MUSGRAVE, Richard A (c), (2004);"3. Kitap: Maliye Politikası", Kamu
Maliyesi Teorisi, Çev: Orhan Şener-Yaşar Methibay, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
REYNOLDS, Taylor (2009), "The Role of Communication Infrastructure Investment in Economic Recovery" in OECD Statistics Directorate. Digital Economy Working Papers, No. 154, Paris: May 19, 2009. pp. 1-39.
TORREGROSA, Ramon J. (2008), "Macroeconomic Effects of an Indirect
Tax Substitution", in Journal of Economics, Vol. 94, No. 3, ss. 199-221

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com