You are here

EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMI VE İNTERNET ETİĞİ: BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİ İLE BİR ARAŞTIRMA

THE USE OF THE INTERNET IN EDUCATION AND INTERNET ETHICS: A STUDY ON OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARYSHIP PROGRAMMES WITH THE FIVE-FACTOR MODEL OF PERSONALITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the students' lessons in the laboratory in the Office Administration and Secretaryship programmes and during the preparation of their homework, the relationship between their personality quaities and not ethical behaviours in the use of computer and internet has been dealt with. For this purpose, after literature searching in order to determine the theoretical frame of the subject, by using the datum obtained, a questionnaire together with a fieldwork has been given to the students to determine the relationship between their not ethical behaviours and their personality qualities in the use of computer and internet. The main mass of the study is the students who take courses in the Office Administration and Secretaryship programmes in Turkey. Because of the time and cost restrictions, in order to represent the main mass, the students who take courses in the Office Administration and Secretaryship programmes at four different vocational schools have been chosen as a sampling. This study has been carried out by using 450 questionnaires and the return of these questionnaires has been provided. As a result of the evaluation, the questions related to the non ethical use of computer and internet are collected in five groups according to the factor analysis. Of these groups, an important negative relationship between the reasons of cheating during the preparation of homework and the responsibility and emotional balance personality qualities has been found. A negative and important relationship between the group which has the heading of the activities not related to the lesson and the responsibility personality quality has been found, too. A positive and important relationship between the use of unlicensed software and distribution and the extraversion, emotional balance and the personality qualities which are opennes to the development has been found. And a negative and important relationship between responsibility quality has been found. A negative and important relationship between the access of the special knowledge and the faulty behaviours made during the class and responsibility personality quality has been found, too.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında halen öğrenimleri devam eden öğrencilerin laboratuarda geçen derslere ve dersler için verilen ödevleri hazırlamaya yönelik, bilgisayar ve interneti kullanmada etik dışı davranışlarının kişilik özellikleri ile ilişkisi üzerine durulmuştur. Bu amaçla konunun kuramsal çerçevesini belirlemeye yönelik olarak literatür taramasının ardından elde edilen veriler ışığında öğrencilerin bilgisayar ve interneti kullanmada etik dışı davranışlarına bağlı olan kişilik özellikleri üzerine bir saha çalışması ile anket uygulanmıştır. Çalışmanın ana kütlesi, Türkiye'de Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında öğrenimlerine devam eden öğrencilerdir. Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, ana kütleyi temsil edebilecek dört farklı meslek yük¬sekokulda bulunan Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında öğrenimlerine devam eden öğrenciler ör-neklem olarak seçilmiştir. Çalışma, geri dönüşü sağlanan 450 adet anketin üzerinden yürütülmüştür. De¬ğerlendirme sonucunda, bilgisayar ve internetin etik dışı kullanılması ile ilgili sorular, yapılan faktör ana¬lizine göre beş grupta toplanmıştır. Bu gruplardan ödev hazırlamada hileye başvurma nedenleri ile sorum¬luluk ve duygusal denge kişilik özellikleri arasında negatif ve önemli derecede bir ilişki bulunmuştur. Ders ile ilgili olmayan faaliyetler başlıklı grup ile sorumluluk kişilik özelliği arasında yine negatif ve önemli derecede bir ilişki bulunmuştur. Lisanssız yazılım kullanma ve dağıtım ile dışa dönüklük, duygusal denge ve gelişime açıklık olan kişilik özellikleri arasında pozitif ve önemli derecede, sorumluluk özelliği ile negatif ve önemli derecede ilişki bulunmuştur. Özel bilgilere erişim ve derste en çok yapılan hatalı davranışlar ile sorumluluk kişilik özelliği arasında ise yine negatif yönde önemli derecede ilişki bulun¬muştur.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ACAR, S. ve GÜRSOY, H. (2009), "Büro Yöneticilerinin Mobil ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihini Etkileyen Faktörler ve E-Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:2, 59-81.
ADAM, A. (2001), "Computer ethics in a different voice", Information and Organization, Volume 11, Issue 4, October 235-261.
AKBULUT, Y., ŞENDAĞ. S., BİRİNCİ, G., KILIÇER, K., ŞAHİN, M.C. ve ODABAŞI, H.F. (2008/2), "Exploring the types and reasons of Internet-triggered
Yıl:3 Sayı:6, Kış 2011 ISSN 1307-9832
80
International Journal of Economic and Administrative Studies
academic dishonesty among Turkish undergraduate students: Development of Internet-Triggered Academic Dishonesty Scale", (ITADS) Computers & Education, Volume 51, Issue 1, August, 463-473.
AKBULUT, Y.,
UYSAL
, Ö., ODABAŞI, H.F. ve KUZU, A. (2008/1),
" Influence of gender, program of study and PC experience on unethical computer using behaviors of Turkish undergraduate students", Computers & Education, Volume 51, Issue 2, September, 485-492.
AYDIN, İ.P. (2002), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, 3. Baskı, Anka-ra:Pegem A Yayıncılık.
BEYCİOĞLU, K. (2009), " A cyberphilosophical issue in education:
Unethical
computer using behavior - The case of prospective teachers ", Computers & Education, In Press, Corrected Proof, Available online 23 February.
CARLO, G., OKUN, M.A., KNIGHT, G.P., ve DE GUZMAN, M.R.T. (2005), "The interplay of traits and motives on volunteering: agreeableness, extraversion and prosocial value motivation" , Personality and Individual Differences, Volume 38, Issue 6, April, 1293-1305.
CARLSON, J.F. ve HARVEY, V.S. (2004), "Using computer-related technology for assessment activities: ethical and professional practice issues for school psychologists" Computers in Human Behavior, Volume 20, Issue 5, September, 645-659.
ÇAKIROĞLU, Ü., AKKAN, Y. ve KÖSA, T. (2008), "Ödev Hazırlama Sürecinde Internet Kullanımının Kopya Ve Aşırmaya Etkileri", http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc 2008/221.doc (Erişim Tarihi: 06.04.2009).
DOEVEN-EGGENS, L., DE FRUYT, F., HENDRIKS, A.A.J., BOSKER, R.J. ve VAN DER
WERF
, M.P.C. (2008), "Personality and personal network type", Personality and Individual Differences, Volume 45, Issue 7, November, 689¬693.
DONNELLAN, M.B., CONGER, R.D. ve BRYANT, C.M. (2004), "The Big Five and enduring marriages", Journal of Research in Personality, Volume 38, Issue
5, October, 481-504.
GERDEMAN, D.R. (2000), "Academic Dishonesty and the Community College". ERIC Clearinghouse for Community Colleges Los Angeles CA. (ED. (ED447840). http://www.ericdigests.org/2001-3/college.htm (Erişim Tarihi:
31.03.2009).
HENDRIKS, A.A.J., HOFSTEE, W.K.B. ve DE RAAD, B.(1999), "The
Five-Factor Personality Inventory", (FFPI) Personality and Individual Differences,
Volume 27, Issue 2, August, 307-32.
Year:3 Number 6, Winter 2011 ISSN 1307-9832
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
81
JENSEN-CAMPBELL, L.A., ROSSELLI, M., WORKMAN, K.A., SANTISI, M., RIOS, J.D. ve BOJAN, D. (2002), " Agreeableness,
conscientiousness, and effortful control processes", Journal of Research in Personality, Volume 36, Issue 5, October, 476-489.
KARIM, N.S.A., ZAMZURI, N.H.A. ve
NOR
, Y.M. (2009), "Exploring the relationship between Internet ethics in university students and the big five model of personality" Computers & Education, In Press, Corrected Proof, Available online 23 February
KATHLEEN, M., MARILYN, K. ve JONGSAWAS, C. (2008), "Ethics vs. IT Ethics: Do Undergraduate Students Perceive a Difference?", Journal of Business Ethics, Dec, Vol. 83 Issue 4, 657-671.
KUZU, E.B. ve BECİT, G. (2008), "Bilgisiyar Etiği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programlarında Kendine Ne Kadar Yer Buluyor?" http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/48.doc (Erişim Tarihi:24.04. 2009)
NAMLU, A.G. ve ODABAŞI, H.F. (2007),
"Unethical
computer using behavior scale: A study of reliability and validity on Turkish university students", Computers & Education, Volume 48, Issue 2, February. 205-215.
O'CONNOR, M.C. ve PAUNONEN, S.V. (2007), "Big Five personality predictors of post-secondary academic performance", Personality and Individual Differences, Volume 43, Issue 5, October, 971-990.
ODABAŞI, H.F. ve BİRİNCİ, G. (2006), ", 6.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Gazimağusa, KKTC,1, 289-295. http://home.anadolu.edu.tr/- fodabasi /doc/ty14.swf (Erişim Tarihi: 31.03.2009).
ODABAŞI, H.F., BİRİNCİ, G., KILIÇER, K., ŞAHİN, M.C., AKBULUT,
Y. ve ŞENDAĞ, S. (2007/1), "Bilgi İletişim teknolojileri ve İnternet'le Kolaylaşan Akademik Usulsüzlük", Anadolu Universitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 503-518.
PRIYANKA, P. (2003),
"Plagiarism
in the New Age", Internet Health, 2(4). http://asmj.netfirms.com/article0803.html (Erişim tarihi: 06.04.2009)
SACKSON, M. "Computer
Ethics: Are Students Concerned? ", Pace University, Http://Web pages.Cs.Luc.Edu/~Laufer/Ethics96/Papers/Sackson.Doc. (Erişim
Tarihi. 24.04.2009).
SWICKERT, R.J., HITTNER, J.B., HARRIS, J.L. ve HERRING, J.A.
(2002),
"Relationships
among Internet use, personality, and social support", Computers in Human Behavior, Volume 18, Issue 4, July, 437-451.
UNDERWOOD, J. ve SZABO, A, "Plagiarism: Is this a Problem in Tertiary Education", http://www.jiscpas.ac.uk/images/bin/underwoodtertiary.pdf (Erişim Ta-
rihi:24.04.2009).
Yıl:3 Sayı:6, Kış 2011 ISSN 1307-9832
82
International Journal of Economic and Administrative Studies
WALKER, D.F. ve GORSUCH, R.L. (2002), "Forgiveness within the Big Five personality model", Personality and Individual Differences, Volume 32, Issue 7, May,1127-1137.
WHITE, J.K., HENDRICK, S.S. ve HENDRICK, C. (2004), "Big five personality variables and relationship constructs", Personality and Individual Differences, Volume 37, Issue 7, November, 1519-1530.
Year:

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com