You are here

İLKÖĞRETİM 2. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ EDİNME VE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF THE SECOND LEVEL PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF VISUAL ARTS EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the research is to determine the opinions of the students who attend primary schools about acquisiton and the development of visual arts education. The research is carried out in two primary schools of the ministry of national education on 6th, 7th and 8th class students in the second level and figured in scan model. The data is obtained by carrying out a questionnaire made up of multiple choice and close ended 5 questions to 300 students, 100 students from each class level. Frequency and percent values are used in the data analysis. According to the research results, the children deal with the art to develop their creativity and abilities, the adults deal with the art to earn money and to reflect their feelings. The art is important to reflect feelings and the families want their kids to deal with art when they grow up.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerin, görsel sanatlar eğitimi edinme ve geliştirmeye yönelik görüşlerinin saptanmasıdır. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki ilköğretim okulunda 2. kademede yer alan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve tarama modelinde desteklenmiştir. Veriler her bir sınıf düzeyinden 100’er öğrenci olmak üzere toplam 300 öğrenciye, çoktan seçmeli ve kapalı uçlu toplam 5’er sorudan oluşan bir anket uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocuklar; yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirmek, yetişkinler ise para kazanmak ve duygularını yansıtmak için sanatla uğraşmaktadırlar. Sanat duyguları yansıtmayı sağladığı için önemlidir ve aileler, çocukları yetişkin olduklarında sanatla uğraşmalarını istemektedirler.

REFERENCES

References: 

AKKÖK, F. (2004). “Ailelerin Eğitim Sürecine
Katılımı”. İlköğretimde Rehberlik. (Edt. Y.
Kuzgun). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
257-259.
ANDERSON, T. (2003). “Art Education For
Life”. International Journal of Art & Design
Education, 22(1), 58-56.
ARTUT, K. (2002). “Sanat Eğitimi Kuramları
Ve Yöntemleri”. Ankara: Anı Yayıncılık.
ATALAYER, F. (1994). “Temel Sanat Öğeleri”.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
AVŞAR, P. VE SOĞANCI İ. Ö. (2011). “Sınıf
Öğretmeninin Yürüttüğü Görsel Sanatlar
Dersine Yönelik Öğrenci Yaklaşımları: Konya
/ Seydişehir Örneği”. İlköğretim Online
Dergisi, 10(1), 347-363.
BALOĞLU, N. (2001). Etkili sınıf yönetimi.
Ankara: Baran Ofset ve Matbaacılık.
ÇETİN, T. (2002). “Sanat Eğitiminin Gerekliliği
Üstüne”. Türkiye’de Sanat Eğitimi ve Öğretmen
Yetiştirme: Sanat Eğitimi Sempozyumu.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara.
205-209.
ÇUBUKÇU, Z. VE GÜLTEKİN, M. (2006).
“İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması
Gereken Sosyal Beceriler”. BİLİG, 37, 155-174.
DİKİCİ, A. (2001). “Sanat Eğitiminde Yaratıcılık”.
Milli Eğitim Dergisi, 149, 1-9.
ERBİL, D. (1990). “Çağdaş Sanat Ve Eğitim,
Yaratıcı Toplum Yolunda Çağdaş Eğitim”.
İstanbul: Cem Yayınevi.
GENÇAYDIN, Z. (1990). “Sanat Eğitiminin
Düşünsel Temelleri: Orta Öğretim Kurumlarının
Resim-İş Öğretimi Ve Sorunları”. Türk
Eğitim Derneği Yayınları. Ankara: Şafak
Matbaacılık.
HİCKMAN, R. VE R. HİCKMAN (EDS.)
(2004). “Diverse Directions: Visual Culture
And Studio Practice”. Art education 11-18:
57
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim/Kasım/Aralık Sonbahar Dönemi Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl:2012 Jel Kodu: M
ID:25
meaning purpose & direction. London:
Continuum.
HURWİTZ, A., VE DAY, M. (2001). “Children
And Their Art: Methods For The Elementary
School”. San Diego, CA: Harcourt College
Publishers.
İLHAN, A. Ç. (2004). “İlköğretim Resim-İş
Dersinin İlköğretim Müfettişleri Tarafından
Değerlendirilmesi”. Milli Eğitim Dergisi.
161, 1-7.
KARASAR, N. (2000). “Bilimsel Araştırma
Yöntemleri”, Ankara: Nobel Yayınları.
KARAYAĞMURLAR, B. (1991). “Yaratıcı
Bireylerin Yetiştirilmesi Açısından Genel
Eğitim İçinde Sanat Eğitiminin Yeri”. 1.
Eğitim Kongresi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Fakültesi. 25-27 Kasım 1991. İzmir.
368-387.
MCFEE, J. K. (1954). “A Manual For Design
Education At The College Level”. Unpublished
master’s thesis, Central Washington College
of Education, Ellensburg, WA. McFee, J. K.
(1961). Preparation for art. San Francisco:
Wadsworth.
MERCİN L. VE ALAKUŞ A. O. (2007). “Birey
Ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği”.
D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,
9, 14-20.
RUSSELL, B. (2001). “Eğitim Üzerine”. (Çev:
N. Bezel). İstanbul: Say Yayınları.
SHERMAN, A. (2006). “Toward A Creative
Culture: Lifelong Learning Through The
Arts. Generations”, 30(1), 42–46.
TEPECİK, A. (2003). “Sanat Eğitimi Ve Görsel
Çevre”. 7. Ulusal Sanat Sempozyumu: Sanat
Ve Çevre. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi. 28-29 Mayıs 2003. Ankara.
162-171.
TUNA, S. (2004). “Eğitiminin Gerekliliği Ve
Güncelliği”. Çağdaş Eğitim, 306, 29-40.
UÇAN, A. (2002). “Türkiye’de Çağdaş Sanat
Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Süreci Ve
Başlıca Yapılanmalar”. Türkiye’de Sanat
Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme: Sanat
Eğitimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi. 08-10 Mayıs 2002.
Ankara. ss. 1-23.
VUSLAT O. (2010). “The Factors İnfluencing
Childrens’ Drawings”. Procedia Social and
Behavioral Science. 2, 3003–3007.
WATTS, R. (2005). “Attitudes To Making Art İn
The Primary School”. International Journal
of Art & Design Education. 24(3), 243-254.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com