You are here

BİLİŞİM SUÇLARI VE ÇOCUKLA İLETİŞİMİ DISCONNECT FİLMİ ARACILIĞI İLE YENİDEN OKUMAK

Reanalysing IT Crimes And Communication with Children Via Film Disconnect

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
"Information Technology Crimes" (IT crimes) are commonly known as "Computer Crimes", "Cyber Crimes", "Internet Technology Crimes", "Digital Crimes". The varied proliferation of these colloquialisms indicate that these crimes are becoming more and more common in Daily life. The 1999 "Information Technology Crimes" report drafted by the United Nations and European Union clearly defines types of crimes. The basis of commiting crimes establishes the differences between crimes. Emotional harassment and intimidation is also possible on the internet. Is it possible for a child to deal with being exposed to these? For the new generation of children, defines as the screen generation, the internet has become an integral part of their lives. In addition to their social lives, they also live lives in virtual communities. There is an important connection between their acts in their virtual communities and their social lives. These elements are in constant interaction.The film Disconnect is not an example of how dangerous ignorant use of social networks is, but rather how dangerous people can be. The subject of this film is to put forth communication issues that the screen generation and their peers may face, while providing examples for IT crimes. This study analyzes this film regarding communication with children and IT crimes.
Abstract (Original Language): 
"Bilişim Suçlan" halk dilinde "Bilgisayar Suçlan", "İletişim Suçlan", "Internet Suçlan", "Dijital Suçlar", "Teknolojik Suçlar" gibi adlarla anılmaktadır. İfadelerin çeşitlenmesi bile bu suçların gündelik yaşamda sık karşılaşıldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1999 yılında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan "Bilişim Suçları" raporuna göre; suç çeşitleri tanımlanmıştır. Suçun işlenmesindeki esas konuyu suçlar arasındaki farklar oluşturur. Duygusal taciz ya da yıldırma internet üzerinden de yapılabilmektedir. Bir çocuğa uygulandığında çocuğun bunlarla başa çıkması mümkün müdür? Ekran kuşağı olarak tanımlanan yeni neslin çocukları için internet ve sosyal medya hayatlarının bir parçası haline gelmiştir. Sosyal yaşamlarının yanı sıra sanal ortamda da sürdürdükleri sanal cemaatler içinde bir yaşamları vardır. Sanal cemaatteki eylemleri ile sosyal yaşamları arasında bir bağ bulunur. Bunlar birbirleri ile etkileşim içindedir. Gerçek yaşamdaki zorbalık davranışları ile sanal yaşamda da karşılaşılabilmektedir. Sonuçları gerçek yaşamı etkilemektedir Disconnet filmi; sadece bilinçsizce kullanılan sosyal ağların ne kadar tehlikeli olabileceği değil, insanların ne kadar tehlikeli olabileceğine dair de bir örnektir. Bu filmin konusu ekran kuşağının ve çevresinin karşılaşabileceği iletişim sorunlarını gündeme getirirken bilişim suçları ve siber zorbalık açısından örnekler sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında konuyu etraflıca açıklamaya bir vak'a gibi örnek teşkil eden filme betimsel içerik analizi yapılarak, çocukla iletişim ve bilişim suçları çerçevesinde çocuğun karşılaşabileceği siber zorbalık konusunda ebeveynlere, öğretmen ve yasa koyuculara öneriler sunulmaktadır.
503
512

REFERENCES

References: 

Analay, C. & Gülşen, R. (20.08.2014). Bilişim Suçları İçinde Çocuk Pornografisi ve Mücadele Yöntemleri. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_154.htm.
Burton, K. Alex. Florell, Dan. & B. Wygant, Dustin. (2013). "The Role Of Peer Attachment And Normative Beliefs About Aggression On Traditional Bullying And Cyberbullying". Psychology in The Schools Volume 50, Issue 2, pages 103¬115, February.
Bilgi teknolojileri iletişim kurumu üç aylık rapor. TK gov.tr (20.09.2014).
http://www.tk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik14_1...
Castells, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum Kültür, Birinci Cilt- Ağ
Toplumunun Yükselişi. Çev: Ebru Kılıç. İstanbul Bilgi University Publication.
Eden, Sigal. Heiman, Tali and Olenik-Shemesh, Dorit. (2013). "Teachers' Perceptions, Beliefs And Concerns About Cyberbullying" British Journal of Educational Technology. Volume 44, Issue 6, Pages: 1036-1052, November http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2012.01363.x/full
Emarketer (05.09.2014). http://www.emarketer.com/Article/Smartphone-Users-Worldwide- Will-Total-175-Billion-2014/1010536
Erdur-Baker, Ö. (2013) Görünümleri ve İlgili Değişkenleriyle Siber Zorba ve Siber
Kurbanlar. Proceedings, 1. Çocuk ve Medya Kongresi. İstanbul: Çocuk Vakfı Publication.
EU
kid
s online. (24.08.2014). http://eukidsonline.metu.edu.tr/
Frisen, A. Hasselblad, T.
Holmqvist
, K. (2012). What Actulally Makes Bullying Stop? Reports From Former Victims. Journal of Adolsence. 35 (4) pp. 981-990.
Frisen A. Bjarmelind, S. (2010). Health-realated Quality of Life and Bullyng in Adolesence. Acta Paediatrica. 99, pp.597-603
Frisen, A. Holmqvist, K, ve Oscarsson, D. (2008) 13 Year Olds' Perception of Bullying: Definition, Reasons for Victimization and Experiances of Adult' Response. Educational Studies. 34 (2): pp. 105-117.
Internet World Stats. (05.09.2014). http://www.internetworldstats.com/mobile.htm
Kartal, H. Bilgin, A. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığın Nedenleri ile İlgili Algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11 (1) s. 25-48.
Mishna, Faye-Saini, Michael - Soloman Steven (2009). Ongoing and Online: Children and
Youth's Perceptions of Cyber Bullying. Children and Youth Services Review. Volume 31, Issue 12, pp.1222-1228.
Olweus, D. (1993). Bullying at School: What we Know an What We Can Do? Oxford, UK: Blackwell.
511
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 56 Temmuz - Ağustos 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Olweus, D. (1999). Sweden. In P.K. Smith Y. Morita, J, JungerTas, D. Olveus, R. Catalano & P. Slee (ed.) The Natura of School Bullying: A Cross-national Perspective. London &Newyork, Routledge. pp. 2-27.
Rheingold, H. (1993). Virtual Communities. Addison-Wesley, Reading, MA. http://www.rheingold.com/vc/book/2.html (20.09.2014)
Rigby. K. (2003). Consequences of Bullyng in Schools. Canadian Journal of Psychiatry. 48,
pp. 583-590.
Smith, P., Mandavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S. ve Tippett, N. (2008).
Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. The Journal of Child Psychology and Psychiatry. 49, 376-385.
Türk Dil Kurumu
(10.09
. 2014).
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53fa0 3fb6818a1.48266540
TCK, Türk Ceza Kanunu (10.09.2014).
http://books.google.com.tr/books?id=TBYIAwAAQBAJ&pg=PA577&lpg=PA577&d q=3756+say%C4%B1l%C4%B1+Kanunla,+T%C3%BCrk+Ceza+Kanununa+%E2%8 0%98Bili%C5%9Fim+Alan%C4%B1nda+Su%C3%A7lar&source=bl&ots=t9bkftZSc e&sig=a13pG-
iYxyhPi5DOyJ459X8qmDA&hl=tr&sa=X&ei=Svz6U8GJE8nC7AblxIDICQ&ved=0 CE0Q6AEwBw#v=onepage&q=3756%20say%C4%B 1l%C4%B 1%20Kanunla%2C% 20T%C3%BCrk%20Ceza%20Kanununa%20%E2%80%98Bili%C5%9Fim%20Alan %C4%B1nda%20Su%C3%A7lar&f=false
Worldometers. (24.08.2014). (http://www.worldometers.info/tr/
Film
Rubin.
H
. A. (Yönetmen). (2013). Disconnet. (SanalHayatlar). [Film] ABD.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com