You are here

TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARINDA TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİNİN ROLÜ: YURT DIŞINDA YAŞAMIŞ YA DA YAŞAMAKTA OLAN TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK TÜKETİM EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE ROLE OF CONSUMER ETHNOCENTRISM ON CONSUMERS’ DECISIONS TO BUY: A RESEARCH ON THE ETHNOCENTRIC CONSUMPTION TENDENCIES OF CONSUMERS WHO LIVE OR LIVED ABROAD

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.21733/ibad.416531
Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
It is possible to say that the concept of consumer ethnocentrism, which has recently become much more important with the influence of intercultural interaction, is one of the important factors affecting the buying behaviors of consumers. This study was conducted to analyze how and why consumers’ willingness to buy is influenced, in parallel with all these developments and changes in the field of marketing. The purpose of this study is to evaluate the severity of the ethnocentric tendencies of our citizens who lived abroad for a while or who are still living there and to evaluate the effect of these ethnocentric tendencies on their decisions to buy. The study was conducted with the participation of 416 citizens who lived or are still living in various countries. In order to collect data, Scwartz Values List developed by Kuşdil and Kağıtçıbaşı, personal information forms developed by Shimp and Sharma and CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendency Scale) which was developed to assess consumer tendencies of Americans in buying foreign products instead of national products were used. Results of the study were discussed in the light of the association between values and ethnocentric consumption tendencies. In terms of the results and the sample size of the study, it is thought that the study will give useful hints to practitioners and researchers about the buying behaviors of consumers during the phase of deciding on the marketing strategies.
Abstract (Original Language): 
Kültürler arası etkileşimin etkisi ile son dönemde daha da önem kazanan tüketici etnosentrizmi kavramının tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışma, pazarlama alanındaki tüm bu gelişim ve değişmelere uyumlu olarak, tüketicilerin satın alma niyetlerinin nasıl ve nelerden etkilendiğini incelemek üzere yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, yurt dışında bir süre yaşamış ya da halen yaşamakta olan vatandaşlarımızın etnosentrik eğilimlerinin şiddetini ve bu etnosentrik eğilimlerinin onların satın alma kararlarına etkisini ölçmektir. Çeşitli ülkelerde yaşamış ve yaşamakta olan 416 gurbetçi vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, veri toplama araçları olarak Kuşdil ve Kağıtçıbaşı tarafından geliştirilen Schwartz Değerler Listesi, kişisel bilgi ve ifade formları ve Shimp ve Sharma tarafından, tüketicilerin Amerika’da üretilen yerli ürünlere karşı yabancı ürünleri satın almalarına ilişkin tüketici eğilimlerini ölçmek için geliştirdikleri CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendency Scale) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, değerler ve etnosentrik tüketim eğilimi ilişkisi ile ilgili bulgular ışığında tartışılmıştır. Çalışmanın, ulaştığı sonuçlar ve örnek hacmi genişliği bakımından; uygulayıcılara ve araştırmacılara, pazarlama stratejilerini belirleme aşamasında tüketicilerin satın alma davranışlarına ilişkin faydalı ipuçları vereceği düşünülmektedir.
117
129

REFERENCES

References: 

ASİL, H., KAYA, İ. (2013). TÜRK TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42 (1), 113-132.
BALABANİS, G., DİAMANTOPOULOS, A., MUELLER, D. R., MELEWAR, T. C. (2001). THE IMPACT OF NATİONALISM, PATRIOTISM AND INTERNATIONALISM ON CONSUMER ETHNOCENTRIC TENDENCIES. Journal of International Business Studies, 32 (1), 157-175.
BALABANIS, G., DIAMANDOPULOS, A. (2004). DOMESTIC COUNTRY BIAS, COUNTRY OF ORIGIN EFFECTS AND CONSUMER ETHNOCENTRISM: A MULTIDIMENSIONAL UNFOLDING APPROACH. Journal of the Academy of Marketing Science,32 (1), 80-95.
BALABANİS, G., DİAMANDOPULOS, A. (2004). DOMESTİC COUNTRY BIAS, COUNTRY OF ORIGIN EFFECTS AND CONSUMER ETHNOCENTRISM: A MULTIDIMENSIONAL UNFOLDING APPROACH. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (1), 80-95.
BİLGİN, N. (1995). SOSYAL PSİKOLOJİDE YÖNTEM VE PRATİK ÇALIŞMALAR. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
BOLAY, S. H. (2007, KASIM). AŞKIN DEĞERLER BUHRANI. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Kitabı, İstanbul: Dem Yayıncılık.
CAPLOW, T. (1964). PRINCIPLES OF ORGANIZATION. New York: Harcourt, Brace and World.
CARUANA, A., MAGRİ, E. (1996). THE EFFECTS OF DOGMATISM AND SOCIAL CLASS VARIABLES ON CONSUMER ETHNOCENTRISM IN MALTA. Marketing Intelligence and Planning, 14 (4), 39-44.
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
128
DÖNMEZER, S. (1984). SOSYOLOJİ. Ankara: Savaş Yayınları.
EVANSCHİTZKY, H., WANGENHEİM, F., BLUT, M., WOİSETSCHLAGER, D. (2008). CONSUMER ETHNOCENTRISM IN THE GERMAN MARKET. International Marketing Review, 25 (1), 7-32.
GÜNGÖR, E. (1993). DEĞERLER PSİKOLOJİSİ. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları.
HERCHE, J. (1992). A NOTE ON THE PREDICTIVE VALIDITY OF THE CETSCALE. Journal of the Academy of Marketing Science, 20 (3), 261-264.
HU, L. T., BENTLER, P. M., KANO, Y. (1992). CAN TEST STATISTICS IN COVARIANCE STRUCTURE ANALYSIS BE TRUSTED? Psychological Bulletin, 112, 351-362.
JAVALGİ, R. G., KHARE, V. P., GROSS, A.C., SCHERER, R.F. (2005). AN APPLICATION OF THE CONSUMER ETHNOCENTRISM MODEL TO FRENCH CONSUMERS. International Business Review, 14, 325-344. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2004.12.006
KLEİN, J. G (2002). US VERSUS THEM, OR US VERSUS EVERYONE? DELINEATING CONSUMER A VERSION TO FOREIGN GOODS. Journal of International Business Studies, 33 (2), 345-363.
KLUCKHOHN, C. (1951). VALUES AND VALUE-ORIENTATIONS IN THE THEORY OF ACTION: AN EXPLORATION IN DEFINITION AND CLASSIFICATION. Parsons, T. and Shils, E., (Eds.), Toward A General Theory Of Action in, (s. 388-433), Cambridge: Harvard University Press.
KÜÇÜKEMİROĞLU, O. (1999). MARKET SEGMENTATION BY USING CONSUMER LIFESTYLE DIMENSIONS AND ETHNOCENTRISM. European Journal of Marketing, 33 (5/6), 470-487. DOI: https://doi.org/10.1108/03090569910262053
KUŞDİL, M. E., KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2000). TÜRK ÖĞRETMENLERİN DEĞER YÖNELİMLERİ VE SCHWARTZ DEĞER KURAMI. Türk Psikoloji Dergisi, 45, 59-76.
ROKEACH, M. (1973), NATURE OF HUMAN VALUES. New York: The Free Press.
RUYTER, K., BİRGELEN, D. M., WETZELS, M. (1998). CONSUMER ETHNOCENTRISM IN INTERNATIONAL SERVICES MARKETING. International Business Review, 7 (2), 185-202. DOI: https://doi.org/10.1016/S0969-5931(98)00005-5
SAGIV, L., SCHWARTZ, S. H., (2000). VALUE PRIORITIES AND SUBJECTIVE WELL-BEING: DIRECT RELATIONS AND CONGRUITY EFFECTS. Europen Journal of Social Psychology, 30, 177-198.
SCHWARTZ, S. (1992). UNIVERSALS IN THE CONTENTAND STRUCTURE OF VALUES: THEORETICAL ADVANCES AND EMPIRICAL TESTS IN 20 COUNTRIES. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65. DOI: https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
129
SCHWARTZ, S. (1996). THE PSYCHOLOGY OF VALUES. The Ontario Symposium, 8, 119-144.
SCHWARTZ, S., BİLSKY, W. (1987). TOWARD A UNIVERSAL PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF HUMAN VALUES. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 550-562.
SHİMP, T.A., SHARMA, S. (1987). CONSUMER ETHNOCENTRISM: CONSTRUCTION AND VALIDATION OF THE CETSCALE. Journal of Marketing Research, 4(3): 280-289. DOI: 10.2307/3151638
SOLOMON, M. R. (2011). CONSUMER BEHAVIOR. New Jersey: Pearson Education.
SPRANGER, E. (1928). TYPES OF MEN. Halle: Germany, Max Niemeyer Verlag.
SUMNER, W. G. (1906). FOLKWAYS: A STUDY OF THE SOCIOLOGICAL IMPORTANCE OF USAGES, MANNERS, CUSTOMS, MORES AND MORALS, Boston: Ginn and Company.
SUPPHELLEN, M., RİTTENBURG, T. L. (2001). CONSUMER ETHNOCENTRISM WHEN FOREIGN PRODUCTS ARE BETTER. Psychology & Marketing, 18 (9): 907–927. DOI: https://doi.org/10.1002/mar.1035
TDK, (2005). BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
UZKURT, C., ÖZMEN, M. (2004, EKİM). TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ VE ÜLKE ORİJİNİ ETKİSİNİN TÜKETİCİLERİN YERLİ VE YABANCI ÜRÜNLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİLERİ. 9. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com