You are here

Tüketicilerin Yöresel Gıda Ürünleri Satın Alma İstekliliği

Consumers’s Willingness to Purchase Local Food Products

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.13002/jafag851
Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to analyze the demographic and attitudinal factors which are important in predicting the willingness to purchase local foods for consumers residing in Erzurum Province. For this purpose, estimator ordered probit model was developed using data obtained from questionnaires conducted with 288 consumers. The analysis results showed that between willingness to purchase locally foods and frequency of going to the producer market for more than ten times a year on the part of the consumers have significant and positive relationship. It was also found that quality, price and freshness expectations play an important role in these products purchase decisions. Consequently, it is believed that local food products can be realized by branding the expectations identified in the willingness to purchase. Therefore, extending information on branding activities about local products production and marketing to producers will be important on willingness to purchase traditional produced local foods.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Erzurum ilinde yaşayan tüketicilerin yöresel gıda ürünlerine yönelik satın alma istekliliği tahmininde, önemli olan demografik ve davranışsal faktörlerin analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla 288 tüketici ile yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak ordered probit modeli tahmin edilmiştir. Analiz sonuçları, yöresel ürünleri satın alma istekliliği ile yılda köy/çiftçi pazarına gitme sıklığının on defadan fazla olması arasında önemli ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca tüketicilerin kalite, fiyat ve tazeliğe yönelik beklentilerinin, bu ürünleri satın alma kararlarında önemli olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, yöresel ürünleri satın alma istekliliğinde tespit edilen beklentilerin, markalaşmayla gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, satın alma istekliliğinde, üreticiler için geleneksel üretilen yöresel gıda ürünleri üretim ve pazarlamasında markalaşmayla ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri önemli olacaktır.
9
16

REFERENCES

References: 

Altuntaş A, Gülçubuk B (2014). Yerel kalkınmada
yaygınlaşan bir araç olarak geleneksel gıdalar ve
geleneksel gıda mevzuatının
yaygınlaştırılabilirliği. Gaziosman Paşa
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (3): 73-
81.
Brown C (2003). Consumers' preferences for locally
produced food: A study in Southeast Missouri.
American Journal of Alternative Agriculture, 18
(4): 213- 224.
Carpio C E, Massa O I (2008). Consumer willingness to
pay for locally grown products: the case of South
Carolina. Southern Agricultural Economics
Association Annual Meeting, Dallas, TX,
February 2-6.
Çoksöyler N (2009). Önsöz, II. Geleneksel gıdalar
sempozyumu, 27-29 Mayıs, Van. Bildiriler Kitabı,
pp iii-iv, Korza Basım, Ankara.
Çoksöyler N (2011). Geleneksel gıda denince ne
anlaşılıyor? Halkta; geleneksel gıda algısı nedir?
www.gidalab.tarim.gov.tr/izmir/Belgeler/ (Erişim
tarihi: 08.09.2014).
Delice N. Y, Güneşer O, Yüceer Y K (2013). Ezine
peynirinde tüketici tercihi ve beklentisi. Tekirdağ
Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (2): 92- 103.
Demirbaş N, Oktay D, Tosun D (2006). AB sürecindeki
Türkiye’deki gıda güvenliği açısından geleneksel
gıdaların üretim ve pazarlaması. Harran
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (3/4):47-
55.
Emeç H (2002). Ege bölgesi tüketim harcamaları için
sıralı logit tahminleri ve senaryo sonuçları. Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 4 (2):13- 29.
Gündüz O, Emir M (2010). Dondurulmuş gıda tüketimini
etkileyen faktörlerin analizi: Samsun ili örneği.
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,
14(3): 15-24.
Greene W H (1997). Econometric Analysis. Third edition,
Prentice-Hall, New Jersey.
Greene W H (2002). Econometric Analysis, Prentice Hall,
5. Edition.
Greene W H (2003). Econometric Analysis. Prentice-Hall
International, Inc., 1026s.
Gürler Kiren Ö, Turgutlu T, Kırcı N, Üçdoğruk Ş (2007).
Türkiye’de eğitim talebi belirleyicileri. Finans
Politik & Ekonomik Yorumlar, 44/512 89- 101.
Jekonovski M D, Williams II D R, Schiek W A (2000).
Consumers’ willingness to purchase locally
produced agricultural products: an analysis of an
Indiana survey. Agricultural and Resource
Economics Review 29(8): 43-53.
Kan M, Gülçubuk B, Kan A, Küçükangar M (2010).
Coğrafi işaret olarak Karaman divle tulum peyniri.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal
Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (19): 5-23.
Kennedy P (1998). A Guide to Econometrics, Fourth
Edition. The MIT Press, United Kingdom.
Kuşat N (2012). Bölgesel kalkınmada geleneksel gıda
ürünlerinin rolü ve geleneksel gıdalarda inovasyon
belirleyicileri üzerine bir çalışma: Afyon örneği.
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 19 (2) 261 – 276.
Mevzuat Bilgi Sistemi (2014). Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr
(Erişim tarihi: 10.06.2014).
Miran B (2003). Temel İstatistik. Ege Üniversitesi
Basımevi, Bornova, İzmir.
Nayga RM, Poghosyan A, Nichols JP (2002). Consumer
willingness to pay for irradiated beef: initial phase.
Paradoxes in Food Chains and Networks,
Wageningen Academic Publishers pp 250- 259.
Newbold P (1995). Statistics for Business & Economics.
Fourth Edition, Prentice Hall.
Pieniak Z, Verbeke W, Vanhonacker F, Guerrero L,
Hersleth M (2009). Association between
traditional food consumption and motives for food
choice in six European Countries. Appetite 53 (1):
101-108.
Şahin A, Meral Y (2012). Türkiye’de coğrafi işaretleme
ve yöresel ürünler. Türk Bilimsel Derlemeler
Dergisi, 5 (2): 88-92
Şahin K, Andiç S, Koç Ş (2001). Van ili kentsel alanda
ailelerin otlu peynir ve süt ürünleri alım ve tüketim
davranışları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2): 67-73.
Tekelioğlu Y, Demirer R (2008). Küreselleşme sürecinde
yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerin geleceği.
İgeme’den Bakış Dergisi, 36: pp 87- 102.
Tosun ÖO, Hatırlı SA (2009). Tüketicilerin kırmızı et
satın alım yerleri tercihlerinin analizi: Antalya İli
örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2): 433- 445.
Tümer İkikat E, Dağdemir V, Eker Z (2010). Civil peynir
tüketiminde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi.
Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24
Eylül, Şanlıurfa, pp. 306-311.
Gıda Güvenliği Derneği (2014). Geleneksel Ürünlerin
Kontrol ve Sertifikasyonu.
http://www.ggd.org.tr/icerik.php?id=466 (Erişim
tarihi: 05.06.2014).
Vasilopoulou E, Dilis V, Soukara S, Trichopolilou A
(2005). The systematic inventigation of traditional
foods in Europe. 1. International Food anda
Nutrition Congress, TÜBİTAK, June 15, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com