You are here

Diyaliz hastalarının bakıcılarında bakım yükü ve depresyon

Depression and percieved burden in caregivers of dialysis patients

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.11.017
Abstract (2. Language): 
Objective: To assess perceived burden, depression and related factors in caregivers of hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Methods: Caregivers of 41 hemodialysis, 21 peritoneal dialysis patients whom followed-up at inpatient and outpatient dialysis units of nephrology department were included into study. A ques¬tionnaire to assess demographic characteristics of caregivers and patients, Zarit Caregiver Burden Scale and Beck Depression Inventory were administered to the caregivers. Results: The 62.9% of caregivers were women, 37.1% were men and mean age was 45.9±15.1 years. While no significant relation was present between the type of dialysis and perceived burden of caregivers (p=0.297), the possibility of development of depression in caregivers of peritoneal dialysis patients was 4.5 (p=0.001, 95%CI=1.39-14.71) fold higher than the caregivers of hemodialysis patients (p=0.012). Mild-moderate burden was significantly higher in caregivers of patients with primary school education (p=0.039). The frequency of burden increased, as the age of the caregiver increased also with being a relative other than sibling and being unemployed (p=0.038, p=0.048 and p=0.038, respec¬tively). Significant positive association was observed between depression and care burden (p<0.001). Conclusions: There was a significant positive correlation between depression and care burden. Frequency of depression increased as the burden increased or depression increased care burden.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Hemodiyaliz ve ayaktan sürekli periton diyalizi alanlarının bakıcılarında bakım yükü, depresyon ve ilişkili faktörlerin değer¬lendirilmesi. Yöntem: Çalışmaya nefroloji kliniğinde yatan ve diyaliz ünitesinde ayaktan takip edilen 41 hemodiyaliz ile 21 periton diyalizi hastasının bakıcısı dahil edildi. Bakıcılara hastanın ve kendilerinin demografik verilerini içeren anket formu, Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği uygulandı. Bulgular: Bakıcıların %62.9'u kadın, %37.1'i erkekti, yaş ortalaması 45.9±15.1 yıldı. Diyaliz tipi ile bakıcılardaki bakım yükü arasında anlamlı ilişki yoktu (p=0.297). Buna karşın, hemodiyaliz hastalarının bakıcılarında depresyon gelişme ihtimali periton diyalizi hastalarına göre 4.5 (p=0.001, %95 GA=1.39-14.71) kat daha fazlaydı. Bakım ihtiyacı olan hastalar arasında eğitim düzeyi ilköğ¬retim olanların bakıcılarında orta ve hafif düzeyde bakım yükü ol¬ması anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0.039). Bakım yükü görülme sıklığı bakıcının yaşının ilerlemesi, bakımı üstlenen kişinin kardeş hariç diğer yakınlardan biri olması ve bir işte çalışmıyor olmasıyla artmaktaydı (sırasıyla, p=0.038, p=0.048 ve p=0.038). Depresyon riski ile bakım yükü arasında aynı yönlü anlamlı birliktelik gözlen¬di (p<0.001). Sonuç: Depresyon ile bakım yükü arasında pozitif bir ilişki mevcut¬tur. Bakım yükü arttıkça depresyon sıklığı artmakta veya depres¬yon bakım yükünü artırmaktadır.
17-23