You are here

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ ZORUNLU DERS OLMALI MI? ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

SHOULD ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION COURSE BE COMPULSORY? UNIVERSITY STUDENTS’ VIEWS AND SUGGESTIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4594

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Several research studies have been conducted in order to analyze the university students motivation related to the required courses. Likewise, motivation of the students attending Vocational Schools and their motivation and interest in the compulsory courses have also been researched by some scholars in Turkey. (Bekdemir, 2009; Kademli & Hastürk, 2007). One of the compulsory courses given to all students at universities is Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution. At some universities, this course is conducted in the classrooms and at some others as an online course. In order to create more motivation for this course and improve the quality, the first thing to do was to evaluate the course using Brown’s (1995) model. In this model, the following dimensions were taken into consideration: needs analysis, goals and objectives/content, teaching methods, materials used, homework assignments given, testing and evaluation. Therefore, this qualitative research was conducted in order to get the students’ views and suggestions related to Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution course. Open-ended questions were asked to 86 students attending the Vocational School of a foundation university in Istanbul, related to the dimensions mentioned above. The students were also asked whether they want this course to be compulsory or not and whether they find it useful or not. 9 students were also interviewed. The content analysis of the whole data revealed that students find the course useful and believe that it should continue to be compulsory. Nevertheless, they suggest major changes in regards the content, teaching methods, homework assignments, and testing and evaluation of the course.
Abstract (Original Language): 
Üniversitelerde okutulan ortak zorunlu derslerde öğrencilerin motivasyonu ve başarı oranı uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Benzer bir şekilde, Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerinin genelde derslere, özelde ise zorunlu olan ortak derslere olan ilgisi çeşitli araştırmalara konu olmuştur (Bekdemir, 2009; Kademli ve Hastürk, 2007). Bölümlerin temel derslerinin dışında kalan ve tüm bölümlere verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve İngilizce derslerine öğrencilerin ilgisinin düşük olduğu gerek derslerin öğretim elemanları, gerekse öğrenciler tarafından dile getirilmektedir. 1934 yılından beri düzenli olarak verilen ve zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, günümüzde bazı üniversitelerde sınıf ortamında yüz-yüze, bazılarında ise sanal ortamda çevrimiçi olarak verilmektedir. Adı geçen bu dersin verimliliğinin artırılması için öncelikle dersin gereksinimleri belirlenmeli; bu gereksinimlerin yerine getirilerek derslerin iyileştirilmesi sağlanmalı ve gençlerin tarih bilinciyle yetişebilmesi için daha çok çaba harcanmalıdır. (Aksoy, 2003; Akbaba, 2009; Özüçetin ve Nadar, 2010). Bu bağlamda, ifade edilen sorunlar, dersin içeriği, işleniş yöntemi, verilen ödevlerin işlevselliği, dersin genel olarak sağladığı faydaları açısından bilimsel bir araştırma konusu olarak irdelenmek istenmiş ve öğrencilerin görüş ve önerileri alınmıştır. Çalışma, geniş kapsamlı bir program değerlendirme ve geliştirme çalışmasının ilk aşaması olacağı için eğitimde program geliştirme modelleri incelenmiş ve Brown’ın (1995) temel aldığı ana başlıklar kullanılmıştır. İhtiyaç Analizi, Amaç ve Hedefler/İçerik, Kullanılan Materyaller, Verilen Ödevler ve Ölçme ve Değerlendirme olarak belirtilen bu başlıklar araştırmayı yönlendirmiştir. Bu noktadan hareketle, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini henüz sınıf ortamında vermeye devam eden üniversiteler incelenmiş ve bu araştırma kapsamında bir vakıf üniversitesinde öğrenim görmekte olan 86 Meslek Yüksek Okulu öğrencisinin bu derse ilişkin deneyimleri, görüş ve önerileri sorulan açık uçlu sorularla alınmıştır. Ardından, daha detaylı veri toplamak amacıyla 9 öğrenci ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma deseni kullanılan çalışmada, toplanan verilerin içerik analizi sonucunda öğrencilerindersin zorunlu olmasını uygun gördükleri, dersi faydalı buldukları, fakat dersin içerik, işleniş yöntemi ve verilen ödevlerin faydası açısından kapsamlı değişiklikler önerdikleri görülmüştür.

REFERENCES

References: 

AKBABA, B. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretimine Yönelik Bir
Durum Değerlendirmesi (Gazi Üniversitesi Örneği), TSA/ Yıl:13,S:1.
AKSOY, Ġ. (2003). Yükseköğretim Kurumlarında İnkılâp Tarihi Öğretimi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara 2003.
ASLANAPA, O. (1997). Ġlk Ġnkılâp Tarihi ders notları. Ġstanbul: Türk Dünyası AraĢtırmaları
Vakfı Yayını.
ATEġ, T. (2004). Türk Devrim Tarihi. Ġstanbul: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
BEKDEMĠR, M (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin ve
Başarılarının Değerlendirilmesi. EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-
Sayı: 2-2.
BROWN, J. D. (1995). The Elements of Language Curriculum. A Systematic Approach to
Program Development. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
DEMĠREL, Ö. (2012). Eğitimde Program Geliştirme. (18. Baskı). Ankara: PEGEM Akademi.
DOĞANER, Y. (2005). Yüksek Öğretimde Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılâp Tarihi Dersi
Öğretiminde KarĢılaĢılan Problemler ve Yeni YaklaĢımlar –Hacettepe Üniversitesi
Örneği-, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c.XXI, Temmuz 2005, sayı: 62‟den ayrı
basım, s.589-611. www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/yuksek_ogretim.pdf
adresinden indirilmiĢtir.
GRAVES, K. (2000). Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Heinle & Heinle.
GROENEWALD, T. (2004). A phenomenological research design illustrated. International
Journal of Qualitative Methods 3(1).
http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/3_1/pdf/groenewald.pdf adresinden 4 Mayıs
2009 tarihinde edinilmiĢtir.
ĠNAN, S. (2007). The First „History of the Turkish Revolution‟ Lectures and Courses in
Turkish Universities (1934–42) Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 4, 593 – 609,
July, 2007.
ĠNAN, S. (2012). Türkiye‟deki Üniversitelerde Ġnkılâp Dersleri: Tarihsel BakıĢ.
Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):52-55.
KADEMLĠ, M., ve HASTÜRK, E. Y. (2007). Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Teknik
Programların Temel Derslerdeki Başarı Oranları ile Mezuniyet Oranlarının
Korelâsyonu:
HacettepeMeslekYüksekokulu.[Online]http://www.humyo.hacettepe.edu.tr/bildiriler/
mkbrgbil1.doc.
KÖÇER, M. (2009) Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına Yönelik Olarak GeliĢtirilen Tutum Ölçeğinin
Geçerlik ve Güvenirliği. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 3 (2009) 877
– 887.
KVALE, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing.
Thousand Oaks, CA: Juta.
MILES, M. B. & HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand
Oaks, CA: Sage Pub.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Zorunlu Ders Olmalı Mı?
Üniversite Öğrencilerinin Görüş ve Önerileri 177
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
MUMCU, A. (1996). Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi. Ġstanbul:
Ġnkılap Kitabevi.
NATION, I. S. P & MACALISTER, J. (2010). Language Curriculum Design. New York:
Routledge.
ÖZÇELĠK, D. A. (2010). Eğitim Programları ve Öğretim (2. Baskı). Ankara: PEGEM
Akademi.
ÖZÜÇETĠN, Y., ve NADAR, S. (2010). Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Dersinin
Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve Gelinen Süreç. Uluslararası
Sosyal AraĢtırmalar
Dergisi.Volume3/11,Spring,2010.http://www.sosyalarastirmalar.com/
cilt3/sayi11pdf/ozucetin_yasar_senemnadar.pdf adresinden indirilmiĢtir.
RICHARDS, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge
University Press.
STRAUSS, A., & CORBIN, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded theory
procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
ġĠMġEK, ġ.ġ. ve ERDOĞMUġ, Ġ.Ġ, (2011). “Online” Kitle Dersleri: Kadir Has Üniversitesi
Türk Dili Dersi Örneği. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı
Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya. www.khas.edu.tr/uploads/.../
ONLINEkitleDersleri_sismanoglu_ili.pdf adresinden indirilmiĢtir.
TAġ, F., ve SANALAN, A. (2004). Öğrencilerin Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Dersini
Algılaması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 6-2 Yıl:2004.
TURAN, ġ. (1999). Türk Devrim Tarihi, 4 Cilt, Ankara: Bilgi Yayınevi.
YILDIRIM, A., ve ġĠMġEK, H. (2000/2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YÜKSEL, Ġ. ve SAĞLAM, M. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: PEGEM
Akademi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com