You are here

School Administrators Ethical Leadership Behavior Effects On Physical Education Teachers Organizational Justice Level

Okul Yöneticilerinin Sergilediği Etik Liderlik Davranışının Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Düzeylerine Etkisi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to investigate the relationship between the ethical leadership behaviors of the school exhibited by the administrators and the organizational justice perception of the physical education teachers. In the study where correlation method and causal comparative method were employed, the ethical leadership scale and organizational justice scale have been applied to three hundreds and nine physical education teachers, 228 being men and 81 being women. In process of data analysis, Spearman sequential correlation coefficients and regression Analysis have been applied. A codirectional relationship is in question between the ethical leadership behaviors exhibited by the school administrators and the organizational justice perception of teachers. In the study, the effect of subscales of communicative ethics and behavioral ethics related to the ethical leadership scale to the organizational justice – oriented perception of the teachers have been found meaningful and presents parallelism. Nevertheless, since p-value related to regression coefficient of the leadership conduct exhibited by the Administrators is p<0.05, this value is meaningful and due to regression coefficient for fair distribution reading β1=0.634, regression coefficient for fair process β1=0.889 and regression coefficient for fair interaction β1=0.918, being the subscales of the organizational justice, the ethical leadership behavior of administrators codirectionally influences the subscales of teachers’ organizational justice perception
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı okul yöneticilerinin sergilediği etik liderlik davranışları ile beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel (correlational) yöntem ve nedensel karşılaştırma (causal comparative) yöntemi kullanılan çalışmada, 228 erkek, 81 kadın olmak üzere, üç yüz dokuz beden eğitimi öğretmenine, etik liderlik ölçeği ile örgütsel adalet ölçeği uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesi sürecinde, Spearman sıra korelasyon katsayıları ve Regreasyon Analizi uygulanmıştır. Yöneticilerin sergilediği etik liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel adalet algısı arasında aynı yönlü bir ilişki söz konusudur. Yani öğretmenlerin algılamalarına göre okul yöneticilerinin etik ilkelere uygun davranışlar sergilemeleri arttıkça, öğretmenlerinde örgütsel adalet duygusu artmaktadır. Araştırmada etik liderlik ölçeğinin iletişimsel etik ve davranışsal etik alt boyutlarının öğretmenlerin örgütsel adalet algılarına yönelik etkisi anlamlı bulunmuştur ve paralellik arz etmektedir. Bununla birlikte Yöneticilerin sergilediği etik liderlik davranışı için regresyon katsayısına ilişkin pdeğeri = 0,000 < 0,05 olduğundan bu katsayı anlamlıdır ve örgütsel adalet ölçeğinin alt boyutları olan, adil dağıtım regresyon katsayısı β1=0.634, adil işlem regresyon katsayısı β1=0.889 ve adil etkileşim regresyon katsayısı β1=0.918 olduğundan, yöneticilerin sergilediği etik liderlik davranışı, öğretmenlerin örgütsel adalet algısının alt boyutlarını aynı yönde etkilemektedir.
51–58

REFERENCES

References: 

. Arslantaş CC, Dursun M. Etik Liderlik Davranışının
Yöneticiye Duyulan Güven ve Psikolojik Güçlendirme
Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı
Rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008;
8(1). 111-127.
2. Aydın İ. Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara:
Pegem Yayıncılık, 2001.
3. Borg WR, Gall MD. Educational Research: An
Introduction. Fifth Edition. New York: Longman,
1985.
4. Brown KM. Leadership for social justice and equity:
Weaving a transformative framework and pedagogy.
Educational Administration Quarterly, 2004; 40 (1) 77-108.
5. Brown ME, Treviño LK. Ethical Leadership: A Review
and Future Directions. The Leadership Quarterly, 2006;
17, 595–616.
6. Campbell L, Finch E. Customer Satisfaction and
Organizational Justice. Facilities, 2004; 22 (7/8): 178-
189.
7. Demirel Y, Seçkin Z. Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı
Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir
Araştırma. Bilig, 2001; (56): 99- 119.
8. Freeman RE, Stewart L. Developing Ethical
Leadership, Business Roundtable Institute for
Corporate Ethics, 2008. http://www.corporate
ethics.org/pdf/ethical_leadership.pdf. 20.10.2008.
9. Fry L, Slocum J. Maximizing the Triple Bottom Line
through Spiritual Leadership. Organizational Dynamics,
2008; 37(1): 86–96.
10. İşbaşı Özen J. Çalışanların Yöneticilerine Duydukları
Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının
Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü. Yönetim
Araştırmaları Dergisi, 2001; 1(1), 51-73.
11. Konovsky MA. Understanding procedural justice and
its impact on business organizations. Journal of
Management, 2000; 26(6), 489-511.
12. Merson S, Bussey L. Educational leadership for social
justice; enhancing the ethical dimersion of educational
leadership. Cothocic Education, 2007; 11: 2.
13. Özdemir E. Liderlik ve Etik. Uludağ Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003; 12(2): 151-168.
14. Özdevecioğlu M. Algılanan Örgütsel Adaletin
Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki
Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. E Ü
İİBF Dergisi, 2003; 21: 77-96.
15. Polat S, Celep C. Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel
adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık
davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi, 2008; 14(54), 307–331.
16. Polat S. Orta Öğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet
Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri İle Örgütsel
Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri, Doktora
Tezi, 2007.
17. Pillai R, Schriesheim CA, Williams ES. Fairness
Perceptions and Trust as Mediators for
Transformational and Transactional Leadership, a
Two-Sample Study. Journal of Management, 1999; 25:897-
933.
18. Stefkovich J, Begley PT. Ethical school leadership
defining the best interests of students. Educational
Management Administration & Leadership, 2007; 35(2) 205-
224
19. Uğurlu CT. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin
Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik
Liderlik Ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi
Hatay İli Örneği Doktora Tezi, 2009.
20. Uğurlu CT. Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık
Düzeylerine Yöneticilerinin Etik Liderlik Ve Örgütsel
Adalet Davranışlarının Etkisi. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011; 41: 434-448.
21. Taylor RG. The Role of Trust in Labor-Management
Relations. Organization Development Journal, 1989; 7, 85-
89.
22. Töremen F, Tan Ç. Eğitim Örgütlerinde Adalet
kavramsal Bir Çözümleme” Dicle Üniversitesi Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; 14, 58-70.
23. Yıldırım F. Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık İle
Örgütsel Adalet, Örgüt Temelli Özsaygı Ve Bazı
Kişisel ve Örgütsel Değişkenlerin İlişkisi. Mülkiye
Dergisi, 2003; 27, 239, 371–402.
24. Yılmaz E. Etik Liderlik Ölçeği’nin Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması. XlV.Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri Kitabı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2005;
808-814.
25. Zhu W, May D, Avolio B. The Impact of Ethical
Leadership Behavior on Employee Outcomes: The
Roles of Psychological Empowerment and
Authenticity. Journal of Leadership and Organizational
Studies, 2004; 11(1): 16-26.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com