You are here

ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI

TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS’ OPINIONS REGARDING ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIOURS OF PROVINCIAL/DISTRICT NATIONAL EDUCATIONAL OFFICE ADMINISTRATORS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_798
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the degree of ethical leadership behaviours of provincial and district national educational administrators according to teachers and school administrators’ point of view. As a quantitative research, this study was carried out in the academic year of 2010-2011 with the participation of 371 teachers who were employed in elementary schools in Elazığ in Turkey. Ethical Leadership Questionnaire developed by Langlois (2007) has been used in the research. All the data was processed by SPSS statistical software. One way Anova, frequency and t test were used for the analysis. According tothe findings of study, teachers and school administrators generally think that as the year of seniority increases, more teachers think that provincial and district national educational administrators act within the ethical standards. They are fair, committed to the legal regulations and impartial while they solve an ethical problem; however the provincial and district national educational administrators face ethical dilemmas when have a problem which is not explained in the legal regulations. The provincial and district national educational administrators try to resolve the ethical issues as soon as possible. According to the findings no significant difference among teachers and school administrators’ view of ethical leadership behaviours has been seen by gender and branch variables, it has been observed by seniority variable. As the year of seniority increases, more teachers and school administrators think that provincial administrators act within the ethical standards. 27,62 % of the teachers in the research have stated that they feel angry when they face an ethical problem at work whereas 25,60 % are humiliated to the ethical problems.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda il ve ilçe milli eğitim kurumları yöneticilerinin etik liderlik davranışları sergileme düzeyini belirlemektir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Elazığ il merkezinde görevli ilköğretim kurumlarında görevli 759 öğretmen ve okul yöneticisinin katılımıyla yürütülmüştür. Nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak Langlois (2007) tarafından geliştirilen Etik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında çözümlenmiştir. Veri analizinde frekans analizi, ikili karşılaştırmalarda bağımsız gruplar t testi, üçlü karşılaştırmalar için ise one way anova (varyans analizi) kullanılmıştır. Öğretmen ve okul yöneticileri genel olarak il ve ilçe milli eğitim kurumları yöneticilerinin aldıkları kararlarda yasal kurallara bağlı olduklarını, eşit ve adaletli davrandıklarını belirtmişlerdir. Ancak yasal metinlerde açıklanmayan konulardaki etik sorunlarda yöneticilerin etik ikilemler yaşadıkları görülmektedir. Eğitim yöneticileri etik sorunları en kısa sürede çözmeye gayret etmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerinde cinsiyet ve branş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamışken kıdem değişkenine göre anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Öğretmen ve okul yöneticilerinin kıdemlerinin artmasıyla il ve ilçe milli eğitim kurumları yöneticilerinin etik ilkeler çerçevesinde hareket ettiği yönündeki düşünceleri öne çıkmaktadır. Öğretmenlerin % 27,62’ı iş ortamında etik bir sorunla karşılaştıklarında kendilerini kızgın hissederken, % 25,60’lık bir kısmı etik sorunlar karşısında utandıklarını belirtmiştir.
509-527

REFERENCES

References: 

AYDIN, İ. (2006) Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegama Yayınları
AYDIN, M. (1998). Eğitim Yönetimi. (Beşinci Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
BELLİNGHAM, R. (2003) Ethical Leadership Rebuilding Trust in Corporations. Amherst: HRD Press Inc.
BUTCHER, W. C. (1987). The Need For Ethical Leadership. Executive Speeches. 6, (3), 55-58.
DEMİRTAŞ, Z., KAHVECİ, G., YİRCİ, R., ŞANLI, Ö. ve KARTAL E. S. (2011). Eğitim müfettişlerinin uyması gereken etik ilkeler. III. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu, Mersin.
DÖNERTAŞ, F. Can. (2008), Etik İklimin Kuruma Güven Üzerindeki Etkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye.
ESER, G., (2007). Etik İklim ve Yöneticiye Güvenin Örgüte Bağlılığa Etkisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye.
EİSENBEİß, S.A, GİESSNER, S.R. (2012). The Emergence and Maintenance of Ethical Leadership in Organizations, Journal of Personnel Psychology, 2012; 11(1), 7–19.
FİTCH, L.W. (2009) A Study of Relationships Between Ethical Decision Making, Leadership Styles, and Demographics in Pennsylvania Superintendents. Unpublished Doctorate Dissertation, Indiana University of Pennsylvania.
National Association For School Principals (2011) Ethics for School Administrators. http://www.principals.org/Content.aspx?topic=47104
KARTAL, E. S., KARAKÖSE, T., ÖZDEMİR, T. Y. ve YİRCİ, R. (2011). Öğretmen görüşlerine göre eğitim müfettişlerinin sahip olması gereken mesleki etik ilkeler. III. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu, Mersin.
Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları 527
KAYIKÇI, K., & UYGUR, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 18(1), 65-94.
KIRANLI, S. & İLĞAN, A. (2007) Eğitim Örgütlerinde Karar Verme Sürecinde Etik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8 (14) s.150- 162
KİZZA, J. M. (2007) Ethical and Social Issues in the Information Age. Third Edition. London : Springer-Verlag London Ltd
LANGLOİS, L. (2011). The Anatomy of Ethical Leadership, Edminton: AU Press.
PİCKETT, J.P. (2000) The American Heritage Dictionary of the English Language, Boston: Houghton Mifflin Company.
PİEPER, A. (1999). Etiğe Giriş (Çev. V.Atayman, G. Sezer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Resmi Gazete, 25 Mayıs 2004, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
SHAPİRO, J.P. & STEFKOVİCH, J.A. (2001). Ethical leadership and decision making in education: Applying theoretical perspectives to complex dilemmas. Mahwah, NJ: Erlbaum Associates.
STEFKOVİC, J.A. & SHAPİRO, J.P. (2003) Deconstructing Communities: Educational Leaders and their Ethical Decision-Making Processes. The Ethical Dimensions Of School Leadership (Ed. Begley, P.T & Johansson, O. ) Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
ŞİMŞEK, Y. ve ALTINKURT, Y. (2009). Okul Mudurlerinin Etik Liderlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1-3 Mayıs 2009 Canakkale.
USTA, A. (2012). Kamu Örgütlerinde Meslek Etiği Ve Çalışma Ahlakı Üzerine Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012; 17 (1),403-421.
WERNER, I.(1993). Liderlik ve Yönetim. (Çev. Vedat Üner),İstanbul: Rota Yayınları. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2009/etik/index.html Erişim Tarihi: 25.09.2012.
YILMAZ, E., (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, Türkiye.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com