You are here

TURKEY’S IDEOLOGICAL APPARATUSES AND GLOBALIZATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The argument that will be presented here is briefly as follows: the effects of globalization and of the wider use of electronic media – by which I mean especially private television networks and the internet – have led to a decrease in the state centre’s control over Turkish society. The state is no longer able to control the information conveyed to society via its ideological apparatuses and no longer enjoys the influence on culture and on forming identities it once possessed. By examining the most important ideological apparatus, that is the state's educational apparatus, and its Department of Religious Affairs, I will try to show how their role in inculcating the state’s founding ideology has been diminished. This process, in which the wider use of electronic media plays a significant role, constitutes one of the main reasons behind the increase in the independence and power of the actors, institutions and communities in Islamic circles that were repressed within the framework of Kemalism, the founding ideology of the center. With this increase in power, Islamic circles also began to exert influence on the center, with a resulting dissipation of the ideological differences between the center and the periphery. The ideological diversity of the periphery began to reflect onto the center, with a resulting decrease in Kemalism’s power over it. On the other hand, the information and culture transmitted via electronic media, a significant element of globalization, is also paving the way for the transformation of Islamic circles; on the one hand it is providing advantages for Islamic circles and on the other it is bringing about brand new problems.
Abstract (Original Language): 
Burada savunulacak argüman kısaca şöyledir: Küreselleşmenin ve elektronik medyanın -özellikle özel televizyonları ve interneti kastediyorum- etkisinin sonucunda Türk devletinin merkezinin Türk toplumunu kontrol kabiliyeti azalmıştır. Artık devlet, ideolojik aygıtları vasıtasıyla topluma aktarılan bilgiyi eskisi gibi kontrol edememekte ve önceden olduğu gibi toplumun kültürünün ve bireylerin kimliklerinin şekillenmesinde belirleyici olamamaktadır. En etkili ideolojik aygıt olan eğitim kurumlarını ve bunlara ilaveten Diyanet İşleri’ni ele alarak; bunların, devletin ideolojisini empoze etmekteki rolünün nasıl azaldığını göstermeye çalışacağım. Elektronik medyanın yaygınlaşmasının önemli bir rolü olduğu bu süreç, merkezin kurucu ideolojisi olan Kemalizm tarafından bastırılmış olan İslami aktörlerin, kurumların ve cemaatlerin bağımsızlıklarının ve güçlerinin artmasındaki ana sebeplerden biridir. Bu süreçte güçlerini arttıran İslami çevreler, merkezde belirleyici olmaya başladı. Çevredeki ideolojik çeşitlilik merkeze de yansımaya başladı ve bunun sonucunda Kemalizm’in merkezdeki gücünde azalma yaşandı. Ayrıca, küreselleşmenin önemli bir unsuru olan elektronik medya aracılığıyla taşınan bilgi ve kültür İslami çevreleri de dönüştürmekte; bu süreç bir yandan İslami çevreler için avantajlar oluştururken diğer yandan bu çevreler için yepyeni problemlere sebep olmaktadır.

REFERENCES

References: 

Althusser. Louis, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, 3rd Ed., Trans:
Alp Tümertekin, İstanbul, İthaki, 2003.
Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi Başlangıçtan 1982’ye, Ankara, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 1991.
Bal, Hüseyin, Kent Sosyolojisi, Isparta, Fakülte Kitabevi, 2006.
Best, Steven, Douglas Kellner, Postmodern Teori, Trans. Mehmet Küçük,
İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998.
Çakır, Ruşen, İrfan Bozan, Sivil, Şeffaf ve Demokratik Bir Diyanet İşleri
Başkanlığı Mümkün Mü?, Istanbul, TESEV Yayınları, 2005.
www.comscore.com
www.diyanet.gov.tr
Douglas, Kellner, “Kültür Endüstrileri”, Trans. and Comp.: Erol Mutlu, Kitle
İletişim Kuramları, Ankara, Ütopya Kitabevi, 2005.
www.facebook.com
Görmez, Mehmet, “Türk Hukuk Mevzuatında Dini Kurumların Yeri ve
Uygulama”, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Ed. İlyas
Çelebi, Istanbul, Ensar Neşriyat, 2007.
Gülen, Fethullah, Asrın Getirdiği Tereddütler 1-4, Izmir, Nil Yayınları,
1998.
Kara,İsmail, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam, 2nd Ed.,
Istanbul, Dergah Yayınları, 2001.
McLuhan, Marshall, “Classroom without Walls”, Explorations in
Communication, 4th Ed., Ed. Edmund Carpenter, Marshall McLuhan, Boston,
Beacon Press, 1968.
McLuhan, Marshall, Bruce R. Powers, The Global Village, New York,
Oxford University Press, 1989.
www.nickburcher.com
Platon, Devlet, 6th Ed., Trans: Selahattin Eyüboğlu and M. Ali Cimcoz,
İstanbul, Remzi Kitabevi, 1988.
www.rtuk.org.tr
Sabah Newspaper, “Demokratik Açılımı En İyi Vaizler Anlatır”, 4 March
2010.
Taslaman, Caner, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam, İstanbul,
İstanbul yayınevi, 2011.
www.tuik.gov.tr
Ural, Murat, “Bir Toplumsal Röntgen: Radyo”, Haksöz Dergisi, No: 73, April
1997.
Wolcott, Peter, Seymour Goodman, “The Internet in Turkey and Pakistan”,
Stanford, Center for International Security and Cooperation, (online) http://iisdb.stanford.edu/pubs/11911/turkpakinternet.pdf, 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com