You are here

KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ

GLOBALIZATION AND THE SPORTS INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sport is an item that is required to have and maintain a healthy and balanced way in a better quality of human life, especially in recent years. The idea of cultural activities and sporting activities are together psychologically prepared to person everyday life is generally agreed today. As a global phenomenon sport is becoming widespread depending on the socio-economic conditions of communities. Sport also part of the consumer phenomenon which accelerate to globalization widespread. In this study, the priority issues of globalization and the sports sector, sports sector in reference to the effects of globalization, technological, ideological and economic factors that were evaluated under the title. Having suffered a sporty new materials technology to break new records and other means allowed by the mass media often emphasized. This process continues today accelerated by the expanding sports industry in this area and increase commercial gain. Ideologically bipolar world, based on competition between the two camps, culture, art, sports, technology, literature and, of course, the army, the politics of the world defined as established. The effects of globalization on the economic aspects of sports industry shows itself in the same way. Athletes astronomical transfer fees, the emergence of the global world of clubs, sports organizations to follow up by billions in advertising and sponsorship, contribution to the promotion of the country because of the organization and facility investments, the audience, accommodation, live broadcast, advertising, promotion, food, gift items, entertainment , drinks, clothing, etc. World cups are importance given by multinational companies and organizations that hope is one of the largest incomes.
Abstract (Original Language): 
Spor özellikle son yıllarda, insan yaşamının daha kaliteli, sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan bir öğedir. Kültürel faaliyetler ile birlikte sportif faaliyetlerinin de kişileri gündelik yaşama psikolojik olarak hazırladığı düşüncesi günümüzde genel kabul görmektedir. Küresel bir olgu olarak spor, toplumların sosyo-ekonomik koşullarına bağlı olarak yaygınlık kazanmaktadır. Küreselleşmenin yayılmasına hız kazandırdığı tüketim olgusunun içine spor da girmektedir. Bu çalışmada öncelikli olarak küreselleşme ve spor endüstrisi konularına değinilerek spor endüstrisinde küreselleşmenin etkileri teknolojik, ideolojik ve ekonomik faktörler başlığı altında değerlendirilmiştir. Teknolojiden nasibini almış yeni sportif malzemelerin yeni rekorların kırılmasına izin verdiği sık sık kitle iletişim ve diğer araçlarla vurgulanmaktadır. Bu süreç, günümüzde de hızlanarak devam ederek spor endüstrisini genişletmekte ve bu alandaki ticari kazancı artırmaktadır. İdeolojik olarak çift kutuplu dünya, iki kamp arasındaki rekabete dayalı, kültürü, sanatı, sporu, edebiyatı ve tabii ki teknolojisini, askeriyesini, siyasetini kurmuş olan dünya olarak nitelendirilmekteydi. Spor aslında bu devirlerde, iki kutup arasındaki gücün ve rekabetin savaşsız ortamda sınanmasında önemli rol oynamıştır, çünkü sportif yarışmalar, sonucu ölüm olmayan savaş anlamını taşımaktadır. Küreselleşmenin ekonomik açıdan etkileri spor sektöründe de kendini aynı şekilde göstermektedir. Sporcuların astronomik transfer ücretleri, küresel dünya kulüplerinin ortaya çıkması, spor organizasyonlarının milyarlar tarafından takibi, reklam ve sponsorluk, ülke tanıtımına yapılan katkı nedeni ile organizasyon ve tesis yatırımları, seyircisi, konaklaması, naklen yayını, reklamı, promosyonu, gıda sektörü, hediyelik eşyası, eğlencesi, içkisi, içeceği giyeceği v.b ile Dünya Kupaları çokuluslu şirketlerin önemsediği ve büyük atılımlar umut ettiği organizasyonların başında gelmektedir.
91-117

REFERENCES

References: 

Akşar, T. ve Kutlu M., (2006) Futbol Ekonomisi, , Literatür Yayınları, İstanbul, Türkiye
Alver, F. (2008), “Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya”, İletişim Kuram ve
Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.223-248
Arık, M.B. (2008), “Futbol ve Televizyon Bağı: Simbiyoz Beslenme”, İletişim Kuram ve
Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.197-222
Alkibay, S. (2005), “Profesyonel Futbol Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla Marka Değeri
Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 23, sayı
1, , s. 83-108
Argan, M. (2004), Spor Sponsorluğu Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, Türkiye
Argan, M. ve Hakan K. (2002), Spor Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Türkiye
Atasoy, B. ve Füsun Ö.K. (2005), “Küreselleşme ve Spor” Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi XVIII (1), s:11-22
Bakkalcı, A.C. (2008), Küreselleşme, Bölgesel Entegrasyonlar, Ülkelerüstü Kurumlar,
Entegrasyon Teorisi ve Avrupa Birliği, Ankara, Nobel Kitapevi,
Ekmekçi ve diğ. 2013;4(1):91-117
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
116
Basım, N. ve Metin A. (2009), Spor Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık
Boniface, P. (2007), Futbol ve Küreselleşme, Çeviren: İsmail Yerguz, İstanbul, NTV
Yayınları,
Bulgu, N. (2005) “Sporda Şiddet ve Alt-kültür”, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport
Sciences, (Davetli Derleme), 16 (4), 229-250
Chappelet, J.L. (2009), “A Glocal Vision for Sport (and Sport Management), European Sport
Management Quarterly, (Postface) Vol. 9, No. 4, p: 483-485
Çoban, B. (2008), “Futbol ve Toplumsal Muhalefet”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi,
Sayı 26, Kış-Bahar, s.59-88
Devecioğlu, S. (2005), “Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi”, Verimlilik
Dergisi, Sayı: / 2, s: 117-134
Devecioğlu, S. (2008), “Türkiye’de Futbolun Kurumlaşması”, İletişim Kuram Ve Araştırma
Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar (Forum), s.373-396
Ekren, N. ve Çağlar B.A. (2003), “Spor Ekonomisi: Teorik Bir Çerçeve” Active Dergisi,
No:32 Eylül-Ekim, s.1-16
Ekenci, G. ve İmamoğlu F. (2002), Spor İşletmeciliği, , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Erdoğan, İ. (2008), “Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine”, İletişim Kuram Ve Araştırma
Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.1-58
Fişek, K. (1998), Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Dünyada ve
Türkiye’de Spor Yönetimi, Ankara, Bağırgan Yayımevi,
İrmiş, A. (2003) Yeni Bir Örgütlenme Şekli Olarak Şebeke Organizasyonlar, İstanbul, Beta
Basım A.Ş,
Mirzeoğlu, N. vd, (2003), Spor Bilimlerine Giriş, Ankara, Bağırgan Yayımevi,
Mullin J.B., Hardy S., Sutton A.W., (2000), Sport Marketing, Human Kinetics, USA
Ekmekçi ve diğ. 2013;4(1):91-117
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
117
Oga, J. (1998), “Business Fluctation and The Sport Industry from 1986 to 1993”, Journal of
Sport Marketing, Vol:11, Number:1, January, pp:64-65
Parks, J.B. vd, (1998), Contemporary Sport Management, Human Kinetics, USA
Saros N. ve Gökduman E. (2006), “Veri Tabanları, Elektronik Kaynak Çeşitliliği ve Danışma
Hizmetleri”, ÜNAK'06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi" Ankara, Gazi Üniversitesi,
12-14 Ekim
Shank, D.M. (2005), Sport Marketing - A Strategic Perspective, Third Edtion, USA, Pearson
Edication, Inc.,
Şahan H. ve Çınar V. (2004), “Kitle İletişim Araçlarının Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi”
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 12 s:313-322
Şahin K. (2006) “Türkiye’de Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus Devlete Bakış” Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nisan
Talimciler A. (2006), “İdeolojik Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Spor Ve Spor Bilimleri”
Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt:1 Sayı:2, s:35-40
Talimciler, A. (2008), “Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol”, İletişim Kuram Ve Araştırma
Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.89-114
Uzun, R. (2008), “Mafya Ligi: Türkiye’de Futbol-Mafya İlişkileri”, İletişim Kuram Ve
Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar (Forum), s.419-434
Üçışık, H.F. ve Ekren N. (2000), “Spor Sektörünün Piyasa Yapısı: Teorik Bir Yaklaşım” 3.
Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu, 11-13 Mayıs
Yılmaz, K. ve Horzum B. (2005), “Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite”, İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10, s:103-121

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com