You are here

ERMENİ KOMİTELERİNİN ANADOLU’DAKİ ÖRGÜTLENMESİ HAKKINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E AMERİKA’DAN GÖNDERİLEN BİR İHBAR MEKTUBU

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Most of the Armenians, who emigrated from Ottoman lands to New World America, had not forgotten the place from where they came. They cold understand that in which condition the Ottoman Empire was in, so they didn't want to take part in what the other Armenians did as being against to Ottoman. One of the Armenians who could realize that the others were going into dark ways, was Kiragos Kalenciyan. He sent a denunciation letter from America to the Ottoman Sultan about in America, what was being planned by the Armenians and how this plan would be taken in action for damaging the Ottoman cities. By interpreting this letter, we will be able to understand the way that the Armenians Committees had used, for being organised in Ottoman cities in the intend of insurrections
Abstract (Original Language): 
ABD’ye göç eden birçok Ermeni geldikleri yerleri unutmam.ş, Osmanl. Devletinin içinde bulunduğu durumu anlam.ş ve kendi milletinden olan diğer Ermenilerin Osmanl.ya karş. hareketinde yer almamay. başarm.şt.. Bu tür olaylar.n Ermenileri, sonu görünmeyen bir yola sürüklediğini gören Ermenilerden biri de bu ihbar mektubunu yazan Kiragos Kalenciyan’d.. Osmanl. Sultan.na göndermiş olduğu ihbar mektubunda, Amerika’da yaşayan baz. Ermenilerin Osmanl. Devleti’ne zarar vermek amac.yla nas.l örgütlendiklerini ve planlar.n. nas.l uygulamaya koyacaklar. hakk.nda bilgi vererek devletin bu Ermenilere karş. önlem almas.n. istemektedir. Mektubun tercümesi bu konuda detayl. bilgi vererek bizi ayd.nlatacakt.r.