You are here

Hemşirelikte Eleştirel Düşünme

Critical Thinking In Nursing

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Critical thinking in nursery is the ability and skill of an individual, who is aware of his/her own reasoning, to go in quest of information, to acquire, assess, analyse and synthesise information, to take decisions and consequently to use it by combining it with his/her own creativity and taking risk in order to improve the individual’s ability to think. Critical thinking is essential since it potentially affects the patient care in nursery. Therefore, nurses should be able to employ critical thinking in ensuring optimal patient care and clinical decision-taking processes due to rapidly changing health care system and technology. Nurses who are able to use and improve their propensity to and ability of critical thinking contribute in improvement of nursery practices and rising the quality of health care practices applied on people in addition to their own improvement and development. In this article, definition of critical thinking and its role in nursery were discussed in addition to results of scientific studies conducted on measurement of critical thinking and critical thinking in nursery.
Abstract (Original Language): 
Hemşirelikte eleştirel düşünme; bireyin kendi düşünmesinin farkında olarak, düşünmesini geliştirmeye yönelik, bilgiyi araması, elde etmesi, değerlendirmesi, analiz ve sentez etmesi, karar vermesi ve bunun sonucunda bilgiye yaratıcılığını da katarak, risk alarak, kullanma yeteneği ve becerisidir. Eleştirel düşünme, hemşirelikte hasta bakımını potansiyel olarak etkilediği için oldukça önemlidir. Bu nedenle hızla değişen sağlık bakım sistemi ve teknoloji nedeniyle hemşireler, optimal hasta bakımını sağlamada ve klinik karar vermede eleştirel düşünmeyi kullanabilmelidir. Eleştirel düşünme eğilim ve becerilerini kullanan ve geliştiren hemşireler bireysel olduğu kadar, mesleki gelişim, hemşirelik uygulamalarının iyileştirilmesi ve toplumun sağlık bakım kalitesinin yükseltilmesi açısından da katkı sağlarlar. Bu makalede, eleştirel düşünmenin tanımı ve hemşirelikteki yerinin yanısıra, eleştirel düşünmenin ölçülmesi ile hemşirelikte eleştirel düşünme konusunda yapılan bilimsel araştırma sonuçları tartışılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
31-38

REFERENCES

References: 

1. Kılıç N, Taşçı S. Hemşirelik Eğitimi ve Eleştirel
Düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 2009; 5(2): 187-195.
2. Zaybak A, Khorshid L. Ege Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme
Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006; 22(2): 137-
146.
3. Kaya H. Üniversite Öğrencilerinde Eleştirel Akıl
Yürütme Gücü. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi,
İstanbul, 1997.
4. American Philosophical Association. Critical
Thinking: A statement of expert consensus for
purposes of educational assessment and instruction.
“The Delphi Report”, Committee on Pre-college
Philosophy (ERIC Document Reproduction Service
No. ED 315 423). 1990.
5. Demirel Ö. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde
Program Geliştirme. (4. Baskı), Ankara: Pegem
Yayıncılık, 2000.
6. Branch B. The relationship anwng critical
thinking,clinical decision-making, and clinical
practica: A comparative study. University of Idaho,
36
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Yurdanur Demir Dikmen ve ark.
unpublished doctoral dissertation. Idaho, 2000.
7. McKown, LK 1997. Improving leadership through
better decision making: Fostering critical thinking. A
research paper presented to the Research Department
of Air Command and Staff College. (Erişim tarihi:
23.12.2011 Erişim adresi http://www.au.af.mil/au/
awc/awcgate/acsc/97-0506.pdf.)
8. Craven RF, Hirnle CJ (Eds) Fundamentals of
Nursing. Human Health and Function. Fourh Ed.,
Philadelphia, Lippincott Comp. 2003; 216-228.
9. Yeh ML. Assing the reability and validity of the
chinese versiyon of the california critical thinking
disposition invontory. İnternational Journal of
Nursing Studies 2002; 39: 123-132.
10. Facione NC, Facione PA, Sanchez CC. Critical
Thinking Disposition as a Measure of Compotent
Clinical Judgment: The Development of the
California Critical Thinking Disposition Inventory.
Journal of Nursing Education 1994; 33(8): 345-349.
11. Watson, G. Glaser, ME. Watson-Glaser Critical
Thinking Appraisal Manual Form S, New York:
Harcourt, Brace & World Inc. 1994.
12. Duchscher EJ. Catching The Way: Understanding
The Concept of Critical Thinking. Journal of
Advanced Nursing 1999; 29(3): 577-583.
13. Uçan Ö, Taşcı S, Ovayolu N. Eleştirel Düşünme ve
Hemşirelik Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008;
3(7): 17-27.
14. Oerman MH, Truesdell S, Ziolkowski L. Strategy to
asses, develop, and evaluate critical thinking. Journal
of Contiuning Education in Nursing 2000; 31(4):
155-160.
15. Bowles K. The Relationship of Critical-Thinking
Skill and the Clinical Judgment Skills of
Baccalaureate Nursing Students. Journal of Nursing
Education 2000; 39(8): 373-376.
16. Kataoka-Yahiro M, Saylor C. A critical thinking
model for nursing judgment. Journal of Nursing
Education 1994; 33 (8): 351–356.
17. Martin S. The theory of critical thinking of nursing.
Nursing Education Perspectives 2002; 23 (5): 244-
247.
18. Vural AR, Kutlu O. Eleştirel Düşünme: Ölçme
Araçlarının İncelenmesi ve Bir Güvenirlik Çalışması.
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
2004; 13(2): 189-199.
19. Norris, SP. Ennis, R. Evaluating Critical Thinking,
Pasific Grove, Ca: Critical Thinking Press, 1989.
20. Worrell JA, Profetto-McGrath J. Critical thinking as
an outcome of context-based learning among post
RN students: a literature review. Nurse Education
Today 2007; 27:420–426.
21. Erwin DT. Definitions and assessment methods
for critical thinking, problem solving and writing,
The NPEC sourcebook on assessment Center for
Asessment and Research Studies, James Madison
University, USA, 2000.
22. Adam MH, Stover LM, Whitlow JF. A longitudinal
evaluation of baccalaureate nursing students’ critical
thinking abilities. Journal of Nursing Education
1996; 38(3), 139-141.
23. Shin KR. Critical Thinking Ability and Clinical
Decision–Making Skills Among Senior Nursing
Students in Associate and Baccalaureate Programmes
in Korea. Journal of Advanced Nursing 1998; 27(2):
414- 418.
24. Küçükgüçlü Ö, Kanbay Y. Hemşirelik Öğrencilerinin
Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Klinik Başarıları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu
Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14(3):
21-25
25. Şenturan L, Alpar ŞE. Hemşirelik Öğrencilerinde
Eleştirel Düşünme. Cumhuriyet Üniversitesi
Hemsirelik Yuksekokulu Dergisi 2008; 12(1): 22-30
26. Öztürk N, Ulusoy H. Lisans ve Yüksek lisans
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme
Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen
Faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve
Sanatı Dergisi 2008; 1(1): 15-25.
27. Bulut S, Ertem G, Sevil Ü. Hemşirelik Öğrencilerinin
Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi.
DEUHYO ED 2009; 2(2): 27-38.
28. Öztürk C, Karayağız GM, Dicle A. A comparison
of problem-based and traditional education on
nursing students’ critical thinking dispositions, Nurse
Education Today 2007; 28(5): 627-32.
29. Eser İ, Khorshid L, Demir Y. Yoğun bakım
hemşirelerinde eleştirel düşünme eğilimi ve etkileyen
faktörlerin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 11: 13-22.
30. Yıldırım B, Ozkahraman S. Examination of Critical
Thinking Disposition in Nursing, International
Journal of Humanities and Social Science 2011;
16(1): 173-182.
31. Wangensteen S, Johansson IS, Bjorkstrom ME. et al.
Critical thinking dispositions among newly graduated
nurses. Journal of Advanced Nursing 2010; 66(10):
37
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Yurdanur Demir Dikmen ve ark.
2170-2181.
32. Hicks FD, Merritt SL, Elstein AS. Critical thinking
and clinical decision making in critical care nursing:
a pilot study. Heart & Lung 2003; 32: 169-80.
33. Raymond CL, Profetto-McGrath J. Nurse educators’
critical thinking: reflection and measurement. Nurse
Educationin Practice 2005:5:209–217.
34. Park J, Kim B. Critical Thinking Disposition and
Clinical Competence in General Hospital Nurses, J
Korean Acad Nurs 2009; 39(6): 840-850.
35. Zori S, Nosek LJ, Musil CM. Critical Thinking of
Nurse Managers Related to Staff RNs’ Perceptions
of the Practice Environment. Journal of Nursing
Scholarship 2010; 42(3): 305-313.
36. Çıkrıkçı N. Watson-Glaser eleştirel akıl yürütme
gücü ölçeğinin (form Y M) lise öğrencileri üzerindeki
ön deneme uygulaması. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi 1993; 25(2):559-569.
37. Kökdemir D. Belirsizlik Durumlarında Karar
Verme ve Problem Çözme. Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,
2003.
38. Beşer A, Utku M. Hemşirelik ve Mühendislik
Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin
Belirlenmesi, II. Aktif Eğitim Kurultayı (Kurultay
Kitabı). İzmir: 4-5 Haziran 2005; 366-379.
39. Arslan GG, Demir Y, Eser I Khorshid L.
Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilimini etkileyen
etmenlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 2: 72-80.
40. Dirimese E, Dicle A. Hemşirelerin ve Ögrenci
Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin
İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Yükseklisans Tezi, İzmir, 2006.
41. Sarıoğlu Ö, Usta YY. Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde
çalışan yoğun bakım ve servis hemşirelerinin
eleştirel düşünme eğilimlerinin karşılaştırılması,
AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yükseklisans Tezi,
Bolu, 2008.
42. Yuva E, Ünver Ö. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi
hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin
bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atılım
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara, 2011.
43. Erkuş B, Bahçecik N. Özel hastanelerde çalışan
yönetici hemşirelerin ve hemşirelerin eleştirel
düşünme düzeyi ve problem çözme becerileri.
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Yükseklisans Tezi, İstanbul, 2011.
44. Facione PA. Critical Thinking: A Statement of Expert
Consensus for Purposes of Educational Assessment
and Instruction. Executive Summary “The Delphi
Report”. Mellbrae, CA: The California Academic
Press, 1990.
45. Magnussen L, Ishida D, Itano J. The Impact of
the Use of Inquiry-Based Learning as a Teaching
Methodology on the Development of Critical
Thinking. Nursing Education 2000; 39(8): 360-364.
46. Tiwari A, Avery A, Lai P. Critical Thinking
Disposition of Hong Kong Chinese and Australian
Nursing Students. Journal of Advanced Nursing
2003; 44(3): 298-307.
47. Girot EA. Graduate nurses: critical thinkers or better
decision makers? Journal of Advanced Nursing
2000; 31: 288-297.
48. Kawashima A, Petrini MA Study of critical thinking
skills in nursing students and nurses in Japan. Nurse
Education Today 2004; 24: 286–292.
49. Ip YW, Lee DTF, Lee I.FK. Ip WY, Lee DT, Lee
IF, Chau JP, Wootton YS, Chang AM. Disposition
towards critical thinking: A study of Chinese
undergraduate nursing students. Journalof Advanced
Nursing 2000; 32: 84-90.
50. Profetto-McGrath J. Critical thinking skills and
critical thinking dispositions of baccalaureate nursing
students, University of Alberta unpublished doctoral
dissertation. Faculty of Nursing, Canada, 1999.
51. Walsh CM, Hardy, RC. Dispositional differences
in critical thinking related to genderand academic
major. Journal of Nursing Education 1999; 38(4):
149-155.
52. Profetto-McGrath J, Hesketh KL. Lang S et al. A
study of critical thinking and research utilization
among nurses. Western Journal of Nursing Research
2003; 25(3): 322–337.
53. Profetto-McGrath J, Smith KB, Hugo K Patel
A, Dussault B. Nurse educators’ critical thinking
dispositions and research utilization Nurse Education
in Practice 2009; 9: 199–208.
54. Grindel CG, Peterson K. The Practice Enviroment
Project. The Journal of Nursing Administration
1996; 26(5): 43-51.
55. Karagözoğlu Ş, Kangallı P. Hemşirelerin Otonomi
Düzeyleri: Otonomiyi Etkileyen Bazı Profesyonel-
Kurumsal Faktörler. Turkiye Klinikleri J Med Sci
2009; 29(5): 1085-97.
38
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Yurdanur Demir Dikmen ve ark.
56. Karadağ A, Hisar F, Elbaş NÖ. The Level of
professionalism among nurses in Turkey. Journal of
Scholarship 2007; 39: 371–374.
57. Myrick F, Yonge O. Preceptor behaviors integral to
the promotion of student critical thinking. Journal for
Nurses in Staff Development 2002; 18(3): 127–133.
58. Mottola CA, Murphy P. Antidote dilemmaan activity
to promote critical thinking. Journal of Continuing
Education in Nursing 2001; 32: 161–164.
59. Youngblood N, Beitz JM. Developing critical
thinking with active learning strategies. Nurse
Educator 2001; 26 (1): 39-42.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com