You are here

HEMŞİRELİKTE YARATICILIK

CREATIVITY IN NURSING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Creativity which has an important place on development of society and humanity is a talent which exsists in all individuals and all parts of human life,which is a sum of processes which includes a vast area that reaches over to scientific studies from daily life,which is a form of attitude and behaviour. By taking into consideration of changing health care requirements nowadays, nursing needs creative and curious members of occupation who reach,produce and use knowladge.Expanding of creativity in organizational systems makes professional nursing practice and health care performance possible for improvement and increases problem solving in nursing practice. The aim of this article is atracting attention to importance and necessity of creativity in nursing and contributing to be brought up creativity in nursing care performance.
Abstract (Original Language): 
Toplumun ve insanlığın gelişmesinde önemli bir yer tutan yaratıcılık, her bireyde var olan ve insanın yaşamının her döneminde bulunabilen bir yetenek, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara kadar uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Günümüzde değişen sağlık bakım gereksinimleri dikkate alındığında hemşirelik mesleği, yaratıcı, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgi üreten ve bilgiyi kullanabilen meslek üyelerine ihtiyaç duymaktadır. Organizasyonel sistemlerde yaratıcılığın yaygınlaşması, profesyonel hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelik bakımının gelişmesine, iyileşmesine olanak sağlar, problem çözmeyi arttırır. Bu makalenin amacı, hemşirelikte yaratıcılığın önemine ve gerekliliğine dikkat çekmek, hemşirelik bakımının sunumunda yaratıcılığın ortaya konulmasına katkı sağlamaktır.
FULL TEXT (PDF): 
1-8

REFERENCES

References: 

1.
Acıbozlar
, Ö. (2006). Yönetici hemşirelerin karar verme stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
2. Aktamış, H., Ergin, Ö. (2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20:77-83.
3. Bahar, M. (2006). Yataklı tedavi kurumlarında çalışan yönetici hemşirelerin problem çözme becerileri ve yaratıcılık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
4. Cohen, S. (2002). Don't overlook creative thinking. Journal of Nursing Management, 33(8):9-10.
5. Denat, Y.,
Memiş
, S. (2006). Hemşirelik eğitiminde yaratıcılığı geliştirme. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22(1):245-252.
6. Duffy, B. (1997). Using a creative teaching process with adult patients. Journal Of Home Healthcare Nursing, 15(2):102-108.
7. Emir, S. (2001).
Sosya
l bilgiler öğretiminde yaratıcı düşünmenin erişiye ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
8. Ertenü, B. (2007). Takımlarda yaratıcılığı etkileyen faktörler: Kişisel özellikler, lider davranışı ve iklim. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi Yayını, Sakarya, 273-283.
9. Feldman, LB., Ruthes, RM., Cunha, IC. (2008). Creativity and innovation: competences on nursing management. Rev Bras Enferm, 61(2):239-242.
10. Forrest, S. (1999). Creativity on the edge of chaos. Semin Nurse Manag, 7(3):136-140.
Kaynaklar
7
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
11. Fullbrook, S. (2008). Contemporaneous nursing: A conclusion to the 2008 series. British Journal of Nursing, 17:1420-1421.
12. Gilmartin, MJ. (1999). Creativity: the fuel of innovation. Nurs Adm Q, 23(2):1-8.
13.
Güldaş
, K. (2009). Yönetici hemşirelerin yaratıcılık düzeyleri ve liderlik tarzlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
14. Kalischuk, GR., Thorpe, K. (2002). Thinking creatively; from nursing education to practice. The Journal of Continuing Education in Nursing, 4:33:155-163.
15.
Karagözoğlu
, Ş. (2008). Hemşirelikte bireysel ve profesyonel özerklik. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 3:41-50.
16. Kaya, B. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının düşünmeye uygun sınıf ortamı yaratma ile ilgili öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8(3).
17. Khorshid, L. (2010).
Hemşirelikt
e yaratıcılık ve yenilik. 1. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Kitabı. İzmir, 1-4.
18. Ku, YL., Chang, CF., Kuo, CL., Sheu, S. (2010). The application of creative thinking in nursing education. Hu Li Za Zhi Chinese Journal of Nursing, 57(2):93-98.
19. Lane, MR. (2005). Creativity and spirituality in nursing: implementing art in healing. Holist. Nurs. Pract, 19(3):122-125.
20. Le Storti AJ ve ark. (1999). Creative thinking in nursing education: Preparing for tomorow's challenges. Nurs Outlook, 47(2):62-66.
21.
Özcan
, S. (2009). Yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve proje geliştirmelerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
22.
Şen
, H. (1999). Yaratıcı düşünmenin hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
23. Yenilmez, K., Yolcu, B. (2008). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi, 18:95-105.
24. Yıldırım, E (2007). Bilgi çağında yaratıcılığın ve yaratıcılığı yönetmenin önemi. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 12(9):109-120.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com