You are here

KADINSIZ ŞEHİR AYNAROZ: TARİH, MEKÂN VE YAŞAM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Agion Oros is the name of the eastern side of three narrow and long peninsulas, which are known as Cassandra’s Fingers and reach towards the Aegean Sea, that is located on the Halkidiya Peninsula near Thessaloniki of Greece in the Southeast Europe. Being known as the city of monasteries, Agion Oros was forbidden to welcome women and all species of female animals and even “beardless” men by the Priest Athanasios. This prohibition is also valid in year 2012, when this article was written. This article will examine the effect of a womanless life in Agion Oros upon the social, economic and current life of the city. Regarding the subject, particularly the Premiership Ottoman Archive and a great number of first-hand resources were used.
Abstract (Original Language): 
Aynaroz, Güneydoğu Avrupa’da, Yunanistan’ın Selanik şehri yakınlarındaki Halkidiya Yarımadasında, Kassandra Parmakları diye bilinen ve Ege Denizi’ne doğru uzanan üç dar ve uzun yarımadanın en doğuda olanına verilen isimdir. Manastırlar şehri olarak bilinen Aynaroz’a, Rahip Athanasios tarafından kadın ve her türlü dişi hayvanın, hatta “sakalsız” erkeklerin dahi girmesi yasaklanmıştır. Söz konusu yasak makalenin yazıldığı 2011 yılında dahi devam etmektedir. Bu makalede Aynaroz’un tarihçesi ve kadınsız bir hayatın şehrin sosyal, ekonomik ve güncel yaşamına etkisi incelenecektir. Konu ile ilgili başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri olmak üzere çok sayıda birinci elden kaynak kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi86
Sadaret Mektubi Kalemi Evrakı (A. MKT)
Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Gayr-i Müslimler Kalemi (A. DVN. KLS.d)
Cevdet Adliye (C. ADL)
İrade Dahiliye (İ. DH)
Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı (HR. MKT)
Salnameler
1299 Tarihli Selanik Vilayet Salnamesi.
1320 tarihli Selanik Vilayet Salnamesi.
1324 tarihli Selanik Vilayet Salnamesi.
Kitap ve Makaleler
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergâh Yayınları, İstanbul
2005.
“Asırlardan Beri Kadın Yüzü Görmeyen Bir Yer: Aynaroz’da Papazlar Nasıl
Yaşarlar”, Resimli Ay, C.2, S.9, İstanbul, Teşrin-i evvel 1341, ss.24–25.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt: 8, Hazırlata: Seyit Ali Karaman vd., YKY,
İstanbul 2003.
George Henry Townsend, A Manual of Dates: a Dictionary of Reference,
Frederick Warne&Co., London 1867.
86 Belgelerin dosya ve gömlek numaraları dipnotlarında belirtilmiştir.
G.W. Samson, Elements of Art Criticism, Philadelphia 1967.
İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul 2006.
Mehmet Narlı, Şiir ve Mekân, Hece Yayınları, Ankara 2007.
Meral Metin, XIX. YY.da Osmanlı Devleti’nde Aynaroz Adası, Aynaroz
Ruhbanları ve Rum İsyanları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri 2010.
Musa Kazım, “Aynaroz’un Tarihçesi”, Tarihi Osmanî Encümeni Mecmuası, Cilt
4, 19.Cüz, 1 Nisan 1339, ss.1194–1199.
Mustafa Balcı, Selanik Düştü, Selanik’in Kaybediliş Öyküsü, Kesit Yayınları,
İstanbul 2010.
M. Pierce, The Cottage Cyclopedia of History and Biography, Case
Lockwood&Brainard , Hartford, Cann, Chicago 1969.
Önder Kaya, Tarihin Gör Dediği, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2006.
Ruhi İnan, “Karşılaştırmalı Sosyo-Kültürel Bir Mekân Poetiği: Akif’in Mahalle
Kahvesi ve Esâfil-i Şark”, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (11–13
Mart 2011, Balıkesir) Bildiriler Kitabı, Balıkesir 2011, ss.241–249.
Semavi Eyice, “Aynaroz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), C.4,
İstanbul 1991, ss.267–269.
Vraça’lı Sofroni, Osmanlı’da Bir Papaz, Günahkâr Sofroni’nin Çileli Hayat
Hikâyesi 1739–1813, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com