You are here

Futbolcu Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi

The Study Of Physical Fitness Level Of Children Who Football Players

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to study the level of physical fitness of football players between 9-11 years old. Age, height, weight, Body Mass Index (BMI), vertical jump, anaerobic power, maximal oxygen uptake (VO2max ), flexibility, 30 m sprint, the percentage of fat mass (% Fat), body fat mass (BFM), fat-free body mass (FFM) parameters are measured of football pla¬yers. One-Way Anova test and Tukey HSD test are applied through a package programme called SPSS for statistical analyzes. The results of comparison between the groups, no significant difference are found in terms of % Fat and flexibility parameters. Significant differences on the level of p<0,01 are found in terms of height, weight, vertical jump, 30 m sprint, fat-free body mass (FFM) and VO2max parameters, whereas significant differences on the level of p<0,05 are found in term of BMI, anaerobic power, BFM parameters. As a result, physical, physiological and anthropometric characteristics more improve between 10-11 years old football players than between 9-10 years old.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, 9-11 yaş gruplarındaki futbolcu çocukların fiziksel uygunluk düzeylerinin in-celenmesi amaçlanmıştır. Futbolcuların, yaş, boy, kilo, beden kitle indeksi (BKİ), dikey sıçrama, anaerobik güç, maksimal oksijen kullanımı (VO2max.), esneklik, 30 m sprint, vücut yağ yüzdesi (VYY), vücut yağ kitlesi (VYK), yağsız vücut kitlesi (YVK) parametreleri ölçülmüştür. İstatistiki analizler için SPSS adlı paket programı ile One-Way Anova ve Tukey HSD testi kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırma sonucu, esneklik, VYY parametrelerinde anlamlı farklılık bulu¬namamıştır. BKİ, anaerobik güç, VYK parametrelerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklı¬lık bulunurken, boy, kilo, dikey sıçrama, 30 m sprint, YVK ve VO2max parametrelerinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak, futbolcu çocukların fiziksel, fizyolojik ve antropometrik değerleri açısından 9-10 yaşları arasındaki gelişimler fazla belirgin değilken, 10-11 yaşları arasında bahsedi¬len değerler daha gelişmiş gözükmektedir.
196-199

REFERENCES

References: 

1. Berg K.E., LaVoie J.C., Latin R.W.: Physiological Training Effect Of Youht Soccer. Med. Sci. Sports Exerc. Dec; 17 (6) : 656-60.1995.
2. Çalış M., Ergen E., Turnagöl H., Aslan O.: Beden Eğitimi Dersleri¬nin bir Öğretim Yılı boyunca 15-16 yaş Grubu Öğrenciler Üzeine Fiz¬yolojik Etkilerinin Eurofit Bataryası ile İzlenmesi. Spor Bil. II. Ulusal Kongresi Bildirileri. S 367-372, Ankara, 1992.
3. Çimen O., Cicioğlu İ., Günay M.: Erkek bayan türk genç milli masa tenisçilerinin fiziksel ve fazyolojik profilleri, G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (4): 7-12, 1997.
4. Diallo O., Dore E., Duche P., Van Praagh E.: Effects Of Plyometric Training Followed By A Reduced Training Programme On Physical Performance İn Prebubescent Soccer Players. J Sports Med Phys Fit¬ness. 2001 Sep; 41 (3) : 342-8.
5. Erol E., Cicioğlu İ., Pulur A.: 13-14 Yaş Grubu Erkek Basketbolculara Yönelik Dayanıklılık Antrenmanının Vücut Kompozisyonu İle Bazı Fi¬ziksel, Fizyolojik Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Gazi BESBD, IV
(1999), 4 : 12-20. Ankara.
6. Ferrauti A., Maier P., Weber K.: Tennistraining., Meyer und Meyer
Verlag, s. 11-25, 121-138, 185-199, 2002.
7. Graham G., Holt/Hale S A., Parker M.: Children Moving A Reflective Approach to Teaching Physical Education. s.35-62, Mayfield Publis¬hing Company, Mountain View, 5. edition, California, 2001.
8. Gutin B. Manos T., Strong W.: Defining Health And Fitness: First Step Toward Establish Children's Fitness Standarts. Research Quar¬terly For Exercise And Sport, 63 (2) 128-132, 1992.
9. Hofman J.R., Stavsky H., Falk B.: The Effect Of Water Restriction Anaerobik Pover And Vertical Jumping Height İn Basketball Players.
Int J Sport Med. 1995 May; 16 (4): 214-8.
10. Kasap H.: Sporda Elektronik Fleksiyometre Geliştirilmesi ve Bu Yol-
lar Esneklik Ölçümü., M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü(Danışman: Sarp-
yener K.)., Doktora Tezi, s.1, 1988.
11. Katie M. M., Brad S.M., Joanne K., Linda D.V., Terence J. W.: Con¬tribution Of Timetabled Physical Education To Total Physical Activity In Primary School Children: Cross Sectional Study. BMJ Volume, 327, 13 September 2003.
12. Kerkez F., Kalkavan A., Öztürk A.: Bazı Psikomotor Ve Fiziksel Özellilerin Koordinatif Yeteneğe Etkisinin Vanlı 9-11 Yaş Grubu Erkek Çocukların Üzerinde Araştırılması. Spor Araştırmaları Der. Cilt:5, Sayı:1, S: 19-27, 2001, istanbul.
13. Kien C.L., Chiodo A.R.: Physical Activity in Middle School-Aged Children Participating In A School-Based Recreation Program. Arch Pediatr Adolesc Med. Aug; 157(8): 811-5, 2003.
14. Loko J., Aule R., Sikkut T., Ereline J., Viru A.: Motor Performance Status In 10 to 17-year-old Estonian girls and boys. Scand J Med Sci
Sports. 2000 Apr; 10(2) : 109-13.
15. Muratlı S.: Çocuk ve Gençlerde Kuvvet Antrenmanı. Antrenman Bilgisi Sempozyumu, H.Ü. Spor Bil. ve Tek. Yüksekokulu yayın no; 4, s;107, Ankara, 1991.
16. Özer K.: Fiziksel Uygunluk., Nobel Yayın Dağıtım, s.61-194, Ankara,
2001.
17. Özer K.: Antropometri, Sporda Morfolojik Planlama., Kazancı Mat¬baacılık, s.114, istanbul, 1993.
18. Pınar S., Saygın Ö., Küçüker M.: Kız Çocuklarının Çift El Göz Ko¬ordinasyonunu ve Denge Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin Değerlen¬dirilmesi, Spor Araştırmaları Der. 5 (2-3): 76-91, 2001.
19. Polat Y., Saygın Ö.: 12-14 Yaş Grubu Futbolcu Çocukların Sağlığa ilişkin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Yaş'a Bağlı Gelişimle¬rinin incelenmesi. IX. Ulusal Spor Hek Kong. Kit. S: 401, Nevşehir,
2003.
20. Saygın Ö., Polat Y., Karacabey K.: 10-12 Yaş Çocuklara 16 Hafta Boyunca Uygulanan Hareket Eğitiminin Bazı Sağlığa ilişkin Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi. IX. Ulusal Spor Hek Kong. Kit. S: 400, Nevşehir, 2003.
21. Tamer K.: Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi., Bağırgan Yayımevi, s.130-131, 139-140, Ankara,
2000.
22. Toker F.: 14-16 Yaş Erkek Çocukların Fiziksel Değerlerinin Ölçül¬mesi ve Değerlendirilmesi. Spor Arş. Der. Cilt;5, Sayı;2-3, istanbul,
2001.
23. Vaeyens R, Malina R M, Janssens M, Renterghem B Van, Bour-gois J, Vrijens J, Philippaerts R M.: A multidisciplinary selection model for youth soccer: the Ghent Youth Soccer Project. Br J Sports Med 2006;40:928-934. doi: 10.1136/bjsm.2006.029652.
24. Yenal T.H., Çamlıyer H., Saraçoğlu A.S.: ilköğretim ikinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi Ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri Ve Yetenekler Üzerine Etkisi. G.Ü. BESBD, Cilt 4 (3): 15-24, Ankara, 1999.
25. Ziyagil M. A., Zorba E, Bozatlı S, imamoğlu O.: 6-14 yaş grubu ço¬cuklarda yaş, cinsiyet, ve spor yapma alışkanlığının sürat ve anaero¬bik güce etkisi. G.Ü BESBD Ankara,3:3. 1999.
26. Ziyagil M.A., Tamer K., Zorba E., Uzuncan S., Uzuncan H.: Euro¬fit Test Bataryası Vasıtasıyla 10-12 Yaşları Arasındaki Erkek ilkokul Öğ¬rencilerinin Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Özelliklerinin Yaş Gruplarına Ve Spor Yapma Alışkanlıklarına Göre Değerlendirilmesi. Bed. Eğt. Spor Bil. Der. 1:20-28. 1996. Ankara.
27. Zorba E.: Herkes için Spor ve Fiziksel Uygunluk., GSGM Yayın¬ları, no:149, s.96-159, 324-443, Ankara, 1993.
28. Zorba E.: Herkes için Spor ve Fiziksel Uygunluk. GSGM Eğitim Dairesi, 1999, Ankara.
29. Zorba E., Ziyagil M.A.: Vücut Kompozisyonu ve Ölçüm Metodları., Gen Matbaacılık, s. 184, 252-293, Trabzon, 1995.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com