You are here

Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumlarının İncelenmesi

Students Participating Schools Summer Sports Review Socio- Economic Status

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, Summer Sports Schools participating in Konya / Eregli district of socio-economic status of students in 7-17 age group was conducted to investigate the factors driving and sports. The data were obtained through questionnaires. The questionnaire was tested for validity and reliability. The scale reliability coefficient alpha = 0.95 was found to be complete. Surveyed 175 boys, 115 girls, total of 290 students participated. The frequency distributions of the data recorded by the researcher were analyzed using SPSS 5.0 statistical package program. Of the research, Konya / Eregli 'summer sports schools students participating in sports, socio-economic factors that influence and capitalize understood to differ statistically. As a result of the evaluations, the summer school students participating in sports tend to concentrate in groups 7-8 years, students participating in summer sports schools in the women (39.7%) men (60.3%) is less than the contribution. Compliance with conditions related to the sport because of the culture of the city (district), sporting behavior pattern (93.1%) high level. The vast majority of the students participating in summer sports schools are receiving education in Government Primary Schools (39.7%). Summer Sports School students participating in the economic income of families in the middle level (67.9%) was found. Summer school students participating in sports, socio-economic structure, depending on the direction of their participation in sport is highly supported by their families (94.1%). Parents of students participating in summer sports schools sports and social circles, being a majority of those who turn to the individual sport played an important role in the observed (96.6%). To encourage participation in sports, mass media, sports facilities, state, sports clubs and schools to work in this direction, the family education level, physical education teachers and sports coaches to encourage the role of the press-release, appears to be the factors affecting participation in sports activity vehicles.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma; Yaz Spor Okullarına katılan Konya/Ereğli İlçesi’ndeki 7-17 yaş grubu öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarını ve spora yönlendiren faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Anketin geçerlilik ve güvenilirlilik testi yapılmıştır. Ölçeğin tamamının güvenirlilik katsayısı Alpha = 0.95 olarak bulunmuştur. Araştırmaya 175 erkek, 115 kız olmak üzere toplam 290 öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler yüzde ve frekans olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; Konya/Ereğli’deki yaz spor okullarına katılan öğrencilerin spora yönelmelerine etki eden sosyo-ekonomik faktörlerin istatistiksel açıdan farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; yaz spor okullarına katılan öğrenciler 7-8 yaş grupları arasında yoğunlaşmakta, yaz spor okullarına katılan öğrenciler içinde bayanlar (% 39.7) erkeklere (% 60.3) oranla daha az katılım göstermektedir.. Spor ile ilgili şartların uygunluğu nedeniyle kent kültüründe (ilçe) sportif davranış örüntüsü (% 93.1) yüksek düzeydedir. Yaz spor okullarına katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Devlet İlköğretim Okullarında öğrenim görmektedir (% 39.7). Yaz Spor Okulu’na katılan öğrencilerin ailelerin ekonomik gelirlerinin orta seviyede olduğu (% 67.9) görülmüştür. Yaz spor okullarına katılan öğrenciler, sosyo-ekonomik yapıya bağlı olarak spora katılımları yönünde aileleri tarafından yüksek oranda desteklenmektedirler(%94,1). Yaz spor okullarına katılan öğrencilerin aileleri ve sosyal çevrelerinde spor yapanların çoğunlukta olmasının bireyin spora yönelmesinde önemli bir şekilde rol oynadığı görülmüştür (%96,6). Spora katılımı teşvik etmesi yönünde; kitle iletişim araçları, spor tesislerinin durumu, spor kulüplerinin ve okulların bu yöndeki çalışmaları, ailenin öğrenim düzeyi, beden eğitimi öğretmenlerinin ve antrenörlerin spora teşvik edici rolü, basın-yayım araçlarının etkinliği spora katılımı etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
357-363

REFERENCES

References: 

1. Altıntaş M. Ortaöğretim Gençliğinin Sportif Eğitim
ve Beklentileri: Trabzon İli Uygulaması
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitim ve Spor
Anabilim dalı, Ankara, 1995.
2. Atalay A, Ay S. Spor Faaliyetlerinin Ekonomik
Faaliyetlerle İlişkisi, IV. Spor Bilimleri Kongresi,
Hacettepe Üniversitesi, 1, 11-12, 1-3 Kasım 1996,
Ankara.
3. Bayraktar C. Spor yapı özelliklerinin spora etkisi,
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak Dergisi 17(1): 2003.
4. Erkal M. Sosyolojik Açıdan Spor, Filiz Kitabevi, 119-
120, İstanbul, 1982.
5. Erkal M. Güven Ö, Ayan D. Sosyolojik Açıdan Spor,
Der Yayınları, Genişletilmiş 3, Basım, İstanbul, 1998.
6. Göktaş Z, Yetim A. Farklı sosyo ekonomik yapıdaki
ortaöğretim Kurumlarında okuyan öğrencilerin spora
katılımını teşvik eden faktörler, Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi dergisi, 1996; 16(1): 157-170.
7. Karatosun H. Futbol(Çocuk ve Gençlerin Eğitimi),
Isparta Altuğ Ofset, 1991.
8. Kılcıgil E. Sosyal Çevre-Spor İlişkileri “Teori ve Elit
Sporculara İlişkin Bir Uygulama” Bağırgan Yayınevi,
Ankara, 1998.
9. Kösemihal NŞ. Sosyoloji Tarihi, İstanbul, 1993.
10. Küntay E. Çocuk ve Gençlerde Davranış
Bozukluğunu Düzeltici Önlem Olarak Spor, Meya
Matbaacılık, İstanbul, 1991.
11. Nichols B. Moving and Learning the Elementary
School Physical Education Experience, Times
Mirros Nosby College Publication, New York, 1986.
12. Öztürk F. Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Bağırgan
Yayınevi, Ankara, 1998.
13. Özşeker M, Orhun A. İlköğretim okullarında Beden
Eğitimi dersinin amaç ve içeriğine ilişkin sorunlar 4.
Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Sempozyumu, 10-11 Haziran, 2005 Bursa.
14. Pepe K. Isparta ve Burdur İl Merkezindeki Lisanslı
sporcuların sosyo- Ekonomik yapıları,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta, 1998.
15. Pepe K. Spor alanında öğrenci yetiştiren öğretim
kurumlarındaki uygulamaların değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yayınlanmış
Doktora Tezi, Ankara, 2003.
16. Seraslan MZ. Spor Pazarlaması, Sporun topluma
Yaygınlaştırılmasında Pazarlama Tekniklerinden
Yararlanma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İ. Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1990.
17. Tezcan M. Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara,
1984.
18. Tremplay A, Chiasson L. Physical Fitness in young
college Men and Women, Canadian Journal of
Applied Physiology, 27(6), 12-56.
19. Voight D. Spor Sosyolojisi, Çev: Ayşe Atalay, Aklim
Yayınları, İstanbul, 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com