You are here

Künt Batın Travması Sonrası Gelişen Diyafram Rüptürü

Diaphragmatic Rupture After Blunt Trauma: Case Report of Two Patients

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Traumatic diaphragmatic rupture (TDR) Is recognized consequence of high velocity blunt trauma to the abdomen. TDR Is uncommon injury but an important marker of severe trauma. The recognition of diaphragmatic rupture is important because of the frequency and severity of associated injuries.The treatment of TDR is surgical repair. In this case report, two patients with TDR were described.
Abstract (Original Language): 
Travmatik diyafram rüptürü (TDR) abdommal boşluğun maruz kaldığı yüksek süratli künt travmalar sonrası ortaya çıkar. TDR sık karşılaşılan bir yaralanma olmamakla birlikte, varlığı şiddetli travmanın belirtecidir. Birlikte bulunduğu yaralanmaların sıklığı ve şiddeti nedeniyle diyafram rüptürünün tanımlanabilmesi önemlidir. TDR nün tedavisi cerrahi onarımdır. Bu çalışmada TDR tespit edilen iki olgu sunulmuştur.
167-169