You are here

Hayvanlara Bağlı Yaralanmalar

Animal Related Injuries

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: Animal related injuries are not well defined in Turkey as all over the world. Traumas due to cattle cause important health risks for the people living in rural areas. These traumas may cause blunt and penetrating injuries in various parts of the body due to high energy transfer. Materials and Methods: Data from the patients taken to the Firat University Faculty of Medicine Departrment of Emergency Medicine (ED) due to animal related injuries between January 2002 and August 2004 were recorded to the patient forms and analysed by SPSS 10.0 program. Values were expressed as percentage and standart deviation. Results: During that time period 32 patients were admitted to the ED due to animal related injuries. Bites were not included to the study. Nineteen of patients (59.4%) came due to animal related injuries. Mean age of the patients was 32.26±30.6 years. Thirteen of the patients (68.4%) were male. Injuries were most frequently seen in the first decade (36.8%). It was determined that patients had been admitted to ED quite late (mean admission time 238.15D74.2 minutes). Injuries were usually caused by horses (57.9%). The most frequent mechanism was kicking (68.4%), mostly affected site of the body was the head (73.7%). Multiple trauma was detected in six (31.6%) of the patients. Six patients (31.6%) were discharged, 11 (57.9%) were admitted to the hospital. Mean staying time in ED was 165.52±114.5 minutes. One in ED, totally three patients (15.8%) died; one due to horse kicking, two cow kicking. Most of the patients (21.1%) were admitted to neurosurgery department and mean duration of admission was 12.09±9.4 days. Nine (47.4%) of the patients were operated. Conclusion: It is important in Turkey to prevent animal related injuries. They are met very rarely in ED but cause high mortality. We think that there is not enough epidemiological data about animal related injuries. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract (Original Language): 
Amaç: Hayvanlara bağlı yaralanmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi tammlanmamıştır. Büyükbaş hayvanlardan dolayı oluşan travmalar kırsal kesimde yaşayan insanlar açısından önemli bir sağlık riski oluşturmaktadır. Bu travmalar sırasında yüksek enerji transferinden dolayı vücudun çeşitli bölgelerinde künt ve penetran yaralanmaların olabilmektedir. Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine (AS) Ocak 2002-Ağustos 2004 tarihleri arasında hayvanlara bağlı yaralanmalar sebebiyle getirilen hastaların verileri hazırlanan forma kaydedildi. Verilerin analizi SPSS 10.0 programı kullanılarak yapıldı. Değerler yüzde ve standart sapma olarak yazıldı. Bulgular: Çalışma döneminde hayvanlara bağlı yaralanma sonucu AS'ye 32 hasta müracat etti. Isırma vakaları çalışmamıza dahil edilmedi. Hastaların 19'u (%59.4) hayvanlarla oluşan travmalardı. Yaş ortalaması 32.26±30.6 yıldı. Hastaların 13'ü (%68.4) erkekti. Yaralanmaların en sık ilk dekadda olduğu tespit edildi (%36.8). Hastaların olay sonrası AS'ye geç başvurduğu belirlendi (ortalama başvuru süresi 238.15D74.2 dakika). Yaralanmaya sebep olan hayvanlar sıklıkla atlardı (%57.9), en sık yaralanma mekanizması tekmelemeydi (%68.4) ve kafa en çok etkilenen bölgeydi (%73.7). Çoklu travma 6 (%31.6) hastada tespit edildi. Hastaların 6'sı (%31.6) taburcu edildi, 11 hastaya (%57.9) yatış verildi. AS'de kalış süresi ortalama 165.52±114.5 dakikaydı. Bir hasta AS'de olmak üzere toplam 3 (%15.8) hasta, biri at ve 2'si inek tekmelemesi nedeniyle, eksitus oldu. En sık hasta yatan klinik beyin cerrahisi (%21.1) olurken, ortalama yatış süresi 12.09±9.4 gün olarak belirlendi. Hastaların 9'una (%47.4) cerrahi tedavi uygulandı. Sonuç: Ülkemizde hayvansal kaynaklı yaralanmaların önlenmesi önem taşımaktadır. AS'de az görülmesine rağmen yüksek ölüm oranıyla dikkat çekmektedir. Ülkemizde hayvanlara bağlı yaralanmalar açısından yeterli epidemiyolojik veri olmadığını düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: hayvan, travma. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
24-26

REFERENCES

References: 

1- Johns E, Farrant G, Civil I. Animal-related injury in an Urban New Zealand population. Injury Int J Care Injured 2004; 34: 1234-1238.
2- Norwood S, McAuley C, Vallina, et al. Mechanisms and patterns of injuries related to large animals. J Trauma 2000; 48: 740-744.
3- Hendricks KJ, Adekoya N. Non-fatal animal related injuries to youth occurring on farms in the United States, 1998. Injury Prevention 2001; 7: 307-311.
4- Temes RT, White JH, Ketai LH et al. Head, face, and neck trauma from large animal injury in New Mexico. J Trauma 1997;43: 492¬495.
5- Brett AU, Eric JD, Louis DH, Bryce P. Patterns of maxillofacial injuries related to interaction with horses. J Oral Maxillofac Surg
2004; 62: 693-696.
6- Fikri MA, Sudhakar R. Factors affecting the severity of horse-related injuries. Injury Int J Care Injured 2003; 34: 897-900.
7- Kousuke I, Takuro W, Satoshi K, et al. Horse-related injuries in a thoroughbred stabling area in Japan. Arch Orthop Trauma Surg 2001; 121: 501-504.
8- Hunt DLS, Smith RS, Harrison PB, Helmer SD, Fry WR: Horns,
hooves, and hard falls: Injuries caused by large domestic animals.
J Trauma 1998; 44: 430.
9- Petridou E, Kedikoglou S, Belechri M, et al. The mosaic of equestria-related injuries in Greece. J Trauma 2004; 56: 643-647.
10- Ugboko VI, Olasoji HO, Ajike SO, Amole AOD, Ogundipe OT.
Facial injuries caused by animals in northern Nigeria. Br J Oral
Maxillofac Surg 2002; 40: 433-437.
11- Smith GA, Scherzer DJ, Buckley JW, haley KJ, Shields BJ,
Pediatric farm-related injuries: a series of 96 hospitalized patients.
Clin Pediatr 2004; 43: 335-342.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com