You are here

TÜRKİYE’DE KORO ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERE BİR BAKIŞ

AN OVERVIEW OF POSTGRADUATED DISSERTATIONS ABOUT CHOIR IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, postgraduated dissertations about choir which has important contributions for art education and human life, were investigated. Within this context, the aim of this study is to classify the postgraduated dissertations which were written according to the choir types from past to present. The descriptive survey method were used in this research. 39 postgraduated theses which belong to 1987-2011, were reached from National Dissertation Centre of Council of Higher Education and were classified into three as; choir in general, nonprofessional and professional music education. The main groups were divided into sub-groups according to their contents. By using the descriptive statistic methods, data were converted into frequancy tables, results were ensued and some suggestions which are contributed to the literature about choir were developed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada sanat eğitimine ve insan yaşamına önemli katkısı olan koro alanı ile ilgili lisansüstü tezler incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, geçmişten günümüze koro alanında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarını koro türlerine göre sınıflandırarak ortaya koymaktır. Bu araştırma betimsel bir araştırma olup genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden elde edilen, 1987 - 2011 yılları arasında yapılmış toplam 39 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler genel, özengen ve mesleki müzik eğitimi kategorilerindeki koro alanı olmak üzere üç ana grupta toplanmıştır. Oluşturulan ana gruplar konu içeriklerine göre kendi içlerinde de alt gruplara ayrılmıştır. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) tablolarına dönüştürülmüş, bulgular oluşturulmuş ve bazı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda belli öneriler geliştirilmiş ve bu önerilerin bundan sonra koro alanında yapılacak araştırmalara kaynak oluşturarak konu seçiminde yardımcı olacağı düşünülmüştür.

REFERENCES

References: 

APAYDIN, Mustafa (2001). “Koro ile Müzik Eğitiminin Toplumun
Müziksel Düzeyini Geliştirmedeki Yeri ve Önemi”, I.
Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu, Ankara: Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi.
ATAMAN GENCEL, Özge (2009). “Ülkemizde Flüt ve Flüt
Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezler”, Kastamonu
Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), s. 341-352.
AYHAN, Ali (2006). Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında
Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin ve Okutulan Yüksek Lisans
Derslerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
ÇEVİK, Suna (1999). Koro Eğitimi, Yönetimi ve Teknikleri,
Ankara: Yurt Renkleri Yayınları.
DEMİRBATIR, R. Erol (2001). “Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans,
Doktora ve Sanatta yeterlilik Tez Bibliyografyası”, Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1).
ECE, Ahmet Serkan (2007). “Çoksesli Türk Müziği Bestecileri
ile İlgili Lisansüstü Tez ve Yayınlar Antolojisi”, Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2).
EGÜZ Saip (1980). Toplu Ses Eğitimi, Ankara: Ayyıldız
Matbaası.
KILIÇ, Ilgım (2010). “Müzik Eğitimi Alanındaki Lisansüstü
Tezlerin İncelenmesi”, 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
Bildiri Kitabı, 15-17 Aralık 2010, İstanbul: Marmara Üniversitesi,
Atatürk Eğitim Fakültesi, s. 478-489.
YILDIRIM ORHAN, Şebnem (2012). “Türkiye’de Viyolonsel
Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik
Tezleri”, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 20
(2), s. 701-716.
ÖMÜR Özlem, ve GÜLTEK Buğra (2011). “Türkiye’de 2000-
2010 Yılları Arasında Piyano Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin
Analizi”, E-Journal of New World Science Academy
(NWSA), 6 (4), s. 463-471.
ÖZTOP, Sinem (2007). Planlı ve Programlı Bir Özengen Koro
Eğitimi ile Bireye Kazandırılması Hedeflenen Eğitsel, Toplumsal
ve Kültürel Yeterliklerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
SAĞER, Turan (2005). “Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında
Çalışılan Lisansüstü Tezlerin Enstitü Farklılıkları Açısından
Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesi Dergisi (Özel Sayı 1), Sayı 17, s. 243-245.
UÇAN, Ali (2001). “İnsan, Müzik, Koro ve Koro Eğitiminin
Temelleri”, I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu.
Ankara: Gazi Üniversitesi
YAZICIOĞLU, Yahşi ve ERDOĞAN, Samiye (2011). SPSS
Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı), Ankara:
Detay Yayıncılık.
YÖK, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. http://www.
yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_
rsRqRmHtxKK6/10279/17377. Erişim tarihi: 26.11.2012.
YÖK, Ulusal Tez Merkezi, http://tez2.yok.gov.tr/. Erişim tarihi:
05.12.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com