You are here

İlkokul Matematik Eğitimi Alanındaki Araştırma Eğilimlerinin Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Investigation of the Research Trends in the Field of Primary School Mathematics Education on the Basis of Postgraduate Thesis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the research trends in the field of primary school mathematics education in Turkey on the basis of theses prepared in the classroom teacher education programs of the institutes giving postgraduate education. In this context, the research data were analyzed through classification by the year in which the study was conducted, type of the study, topic of the study, research model, sampling / study group and variables. No sampling was constructed in the current study. As the primary school programs have been undergoing a reform since 2005, the current study focused on the research conducted as of 2005. The universe of the study is comprised of a total of 103 postgraduate theses (86 are master’s theses and 17 are PhD dissertations) completed in the field of primary school mathematics education in the classroom teacher education programs of institutes in Turkey. These 103 theses were selected from among a total of 952 postgraduate dissertations which were approved and archived between 2005 and 2016 by the Documentation Bureau of the Higher Education Council. In the research process, the document analysis method, one of the qualitative research methods, has been employed. In the analysis of the data, one of the content analysis methods, categorical analysis was used. The categories set for the analysis were determined on the basis of the topics of the theses. On the basis of their topics, the theses were examined in six categories: effect, relationship, book, teacher, student and program. The data obtained within the scope of the research are summarized in the form of percentages and frequencies.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilkokul matematik eğitimi alanındaki araştırma eğilimlerinin, lisansüstü eğitim veren enstitülerdeki sınıf öğretmenliği anabilim dallarında hazırlanmış olan tezler temelinde belirlenmesidir. Bu kapsamda araştırma verileri yapılma yılları, türleri, konuları, araştırma modelleri, örneklem/çalışma grupları, değişkenleri açısından analiz edilerek betimlenmiştir. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Verilerin toplanmasında, ilköğretim programlarının yenilenme süreci göz önünde bulundurularak 2005 yılı ve sonrası seçilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de lisansüstü eğitim veren enstitülerin sınıf öğretmenliği bilim dallarınca hazırlanan, YÖK Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2005- 2016 yılları arasında onaylanan ve arşivlenen toplam 952 lisansüstü tez içinden matematik eğitimi alanında hazırlanmış 86’sı yüksek lisans, 17’si doktora tezi olan toplam 103 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi benimsenmiştir. Verilerin çözümlenmesi sürecinde içerik çözümlemesi yöntemlerinden kategorisel çözümleme kullanılmıştır. Çözümlemede kullanılan kategoriler, tezlerin çalışma konularına dayalı olarak belirlenmiştir. Çalışmalar konuları bakımından etki, ilişki, kitap, öğretmen, öğrenci, program altı kategoride incelenmiştir. Araştırma kapsamında ulaşılan veriler yüzde ve frekanslar halinde özetlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Altıparmak, M. ve Nakiboğlu, M. (2005). Fen bilimleri eğitimi lisansüstü tez çalışmalarında uygulanan nitel ve nicel yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 49-64.
Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. Aydın, A. (2012). Üniversite kavramı ışığında yeni YÖK Yasa Tasarısı. Erişim tarihi: 20.02.2016. http://www.turkiyekamu.com Öksüz, Y., Güven, E., Baba, M., & Kartal, A. (2015). Investigating primary school students’ perceptions about differences through their drawings. Turkish Studies, 10 (3), 529-544. Baki, A., Güven, B., Karataş, İ., Akkan, Y., ve Çakıroğlu, Ü. (2011). Trends in Turkish mathematics education research: From 1998 to 2007. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40).
Balcı, A. (1993). Türkiye’de eğitim araştırmalarının durumu: AÜ EBF örneği. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, 89-120.
Bozkaya, M., Aydın, I. E. and Kumtepe, E. G. (2012). Research trends and issues in educational technology: A content analysis of TOJET (2008-2011). TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(2).
Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L. and Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 209-240.
Çelik, E. (2012). Matematik problemi çözme başarısı ile üstbilişsel öz düzenleme, matematik öz yeterlik ve öz değerlendirme kararlarının doğruluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Demir, R. (2008). Üniversitelerin bugünü ve yarını. Ankara: Palme Yayıncılık
Erdogan, M., Marcinkowski, T. and Ok, A. (2009). Content analysis of selected features of K‐8 environmental education research studies in Turkey, 1997–2007. Environmental Education Research, 15(5), 525-548.
Ergun, M. ve Cilingir, F. (2013). İlköğretim bölümünde yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi: On Dokuz Mayıs Üniversitesi örneği. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 85.
Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 43-75.
Garan, Ö. (2005). Kırsal kesimdeki sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Göktaş, B. ve Erdem, R. (2006). Sağlık yönetimi alanında yapılan tezlerin profili. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 53-63.
Işıkoğlu, N. (2005). Eğitimde nitel araştırma. Eğitim Araştırmaları, 20, 158- 165.
Karadağ, E. (2009,a). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
Karadağ, E. (2009, b). Sınıf öğretmenliği alanında yapılmış lisansüstü tezlerinin tematik açıdan incelemesi. B.
İlkokul Matematik Eğitimi Alanındaki Araştırma Eğilimlerinin Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak
Değerlendirilmesi
G. ÖZSOY, E. BAYRAK ÖZMUTLU & S. N. GÜNDÜZ
217
Acat (Ed.) 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu içinde (ss. 1405-1419). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 49-71.
Karakütük, K. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme-lisansüstü öğretimin planlanması. Ankara: Anı Yayıncılık.
Kayhan, M. ve Özgün-Koca, S. A. (2004). Matematik Eğitiminde Araştırma Konuları: 2000-2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (72-81).
Keohane, N. O. (2006). Higher ground: Ethics and leadership in the modern university. Durham: Duke University Press.
Kılıç, H. C. (2008). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik ders, öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı yaklaşıma göre niteliğine ve saptanan sorunlara yönelik görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Küçükoğlu, A. ve Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 27-47.
Lee, H. J., Özgün-Koca, S. A. and Rehner, H. T. (1999). Research trends in mathematics education, 1995-1997. In The third annual spring conference of the mathematics, science, and technology educators & researchers of the Ohio State University (pp. 41-48).
Lee, M., Wu, T. and Tsai, C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020. ODTU (2016). At a glance, mission. Erişim tarihi: 15.07.2016. http://sbe.metu.edu.tr/glance.
Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Özenç, E. G. ve Özenç, M. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13-28.
Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Saban, A., Koçbeker Eid, B. N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar, D. ve Tunç, P. (2010). Eğitimbilim Alanında Nitel Araştırma Metodolojisi İle Gerçekleştirilen Makalelerin Analiz Edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 125-142.
Sözbilir, M. and Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, 1-22.
Sözbilir, M., Güler, G. ve Çiltaş, A. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 565-580.
Staton-Spicer, A. Q. and Wulff, D. H. (1984). Research in communication and instruction: Categorization and synthesis. Communication Education, 33, 377-391.
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 199-219, Temmuz 2017
218
Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., ve Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.
Tanışlı, D. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin örüntülere ilişkin anlama ve kavrama biçimlerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Tavşancıl, E. (2008). Lisansüstü tez çalışmalarının yöntem bölümünün içerik çözümlemesi I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. No: 237, (107-122). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.
Yaşar, Ş. ve Papatğa, E. (2015) İlkokul matematik derslerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 113-124.
Yücedağ, T. (2010). 2000-2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan çalışmalarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Yücedağ, T. ve Erdoğan, A. (2011). 2000-2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan çalışmaların bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 825-838.
Yücel-Toy, B. (2015). Türkiye’deki hizmet öncesi öğretmen eğitimi araştırmalarının tematik analizi ve öğretmen eğitimi politikalarının yansımaları. Eğitim ve Bilim, 40(178), 23-60.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com