You are here

BOKSÖRLERİN MOTİVASYONYÖNELİMLERİ VE NARSİSİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN NARCISSISM AND MOTIVATION LEVEL OF BOXINGS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1553

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
At the time of being looked up the dictionary meaning of Narcissistic Personality, It is found out that it is described as person’s over level of admiration to his own physiological and psychological features and over self-love. However, Motivation is described as a inducement which motives the person to behave or to choose one of many alternatives. Many studies have been found which have been done upon sport and motivation in the scanning of literature, but limited numbers of studies have been found which have been done upon sport and narcissism and these studies have been detected that these have been done by Researchers’ especially in America, and also Europe. Because of this reason, this study is thought to make a contribution to the literature. The aim of this study is to show up the relationship of motivation and narcissism by determining the motivation and narcissism intentions of boxers. 145 boxers, who have participated in Turkey Championship –Adult Category- in 2012 and voluntarily accepted to enter the study, form the sample of the study. The Narcissistic Personality inventory and Motivation Intention inventory have been used as data acquiring tool. SPSS 15 Packet programme has been used for analysis of data. ‚Kolmogorov-Smirnov‛ test has been used to determine whether the datas having a normal distribution or not, ‚ Anova Homogenety of Variance‛ test has been applied to determine whether the datas having a homogeneity or not and the datas’ having homogenous and a normal distribution have been determined. ‚Pearson Korelasyon‛ analysis has been applied for determining the relationship between descriptive statistic and narcissim with motivation intentions at the data analysis. At the end of study, Boxers’ motivation intentions have been found out as good level, also a positively relation has been determined between boxers’ narcissim level and the motion of accomplish and power exhibition.
Abstract (Original Language): 
Narsistik kişiliğin sözlük anlamına bakıldığında, bireyin kendi bedensel ve psikolojik özelliklerine aşırı derecede hayran olması ve kendini çok beğenmesi olarak tanımlandığı görülmektedir. Motivasyon ise, Bireyi bir harekette bulunmaya veya birçok hareket alternatifinden birini tercih etmeye iten güdü olarak tanımlanır. Yapılan literatür taramasında, spor ve motivasyon üzerine yapılmış çok sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Ancak spor ve narsisizm üzerine yapılmış kısıtlı sayıda çalışmaya ulaşılmış, yapılan bu çalışmaların çoğunun başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa’daki araştırmacılar tarafından yapıldığı belirlenmiştir. Bu nedenle Türk sporcuları üzerinde yapılan bu çalışmanın, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, boksörlerin narsisizm ve motivasyon yönelim düzeylerini belirleyerek, motivasyon ve narsisizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, 2012 yılında Büyükler Türkiye şampiyonasına katılan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 145 boksör oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Narsist kişilik envanteri ve motivasyon yönelim envanteri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olduğunu belirlemek için ‚Kolmogorov-Smirnov‛ testi, homojenliğini belirlemek için ''Anova-Homogenety of variance‛ testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve narsisizm ile motivasyon yönelimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için ‘’Pearson Korelasyon’’ analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, boksörlerin motivasyon yönelimlerinin iyi düzeyde olduğu belirlenmiş, ayrıca boksörlerin narsisizm düzeyleri ile başarıya ulaşma ve güç gösterme güdüsü arasında olumlu yönde bir ilişki belirlenmiştir

REFERENCES

References: 

AKTOP, A. (2002). Spora Özgü Başarı Motivasyonu İle Psikolojik ve Yapısal Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
ARTHUR, A. C., WOODMAN, T., ONG, W. C., HARDY, L. & NTOUMANİS, N. (2011). The Role of Athlete Narcissism in Moderating the Relationship Between Coaches’ TransformationalLeader Behaviors and Athlete Motivation. Journal of Sport&ExercisePsychology, S. 33, pp. 3-19.
Boksörlerin Motivasyonyönelimleri ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 689
ASLAN, A. ve KURU, E (2002). Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Başarı Motivasyonu Farklılıkları ve Sportif Tecrübe ile İlişkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VI. 2:29.
ATAY, S. (2009). Narsist Kişilik Envanterinin Türkçeye Standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11/1, 181-196.
ATAY, S. (2010). Çalışan Narsist,1. Baskı. Namar Yayınları: İstanbul.
ÇEKİN, M. D., TATAR, Y. ve AFYON, Y.A. (2001). 14-16 Yaş Grubunu Spora Teşvik Eden Unsurlar. Selçuk Ü., Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7.
ELMAN, F. W. & MCKELVİE, J.S. (2003). Narcissism in Football Players: Stereotype or Reality. Athletich insightthe online journal of sport psychology, 5/1, 38-46.
ENGÜR, M. (2002). Elit Sporcularda Başarı Motivasyonunun, Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi, Yayınlanmış, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
ERMAN, A.K., ŞAHAN, A. ve CAN, S. (2004). Sporcu Bayan ve Erkeklerin Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Karşılaştırılması, 10th ICHPER Sd European Congress & TSSA 8th International Sport Science Congress, 17 20 November, Antalya.
FROMM, E. (1994). Sevginin ve Şiddetin Kaynağı,6.Baskı, ( Çev: Y.salman,N.İçten). Payel Yayınları: İstanbul.
GÜLEN, A. (1998). Başarı Motivasyonu ve İş Örgütlerinde Yönetim (Üst ve Orta Kademe Yöneticiler Üzerinde Bir Çalışma). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bolu.
GÜLMEZ, N. (2009). Narsistik Liderlik. Yayınlanmış yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
GENÇTAN, E. (2004). Psikodinamik Psikiyatri ve Normal dışı Davranışlar, 17. Basım. Yaylacık Matbaacılık Ltd: İstanbul.
GÜNEY, S. (1998). Davranış Bilimler ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü. Özel Basım: Ankara.
İKİZLER, H. C. ve KARAGÖZOĞLU, C. (1997). Sporda Başarının Psikolojisi. Alfa Basım Yayım Dağıtım: İstanbul.
KARABULUT, C., KİRAZCI, S. ve AŞÇI, F. (2000). Takım ve Bireysel Sporcuların Başarı Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi; Hacettepe Üniversitesi 6. Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Ankara.
690
Ünsal TAZEGÜL
KOÇEL, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. Beta Yayınları: İstanbul.
KONTER, E. (1995). Sporda Motivasyon. Saray Tıp Kitapevi: İzmir.
KORUÇ, Z. (2002). Sporda Self Determinasyon Kuramı, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 279-285, Antalya.
KÖROĞLU, E., Bayraktar, S. (2007). Kişilik Bozuklukları, 1. Basım. HYB Basım Yayını: Ankara.
KURU, E. ve ABAKAY, U. (2009). Güreş Grekoromen Genç Milli Takım Sporcularının. Başarı motivasyon Düzeylerinin, Sportif Tecrübe ve Antrenman Sıklığı Açısından İncelenmesi. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, 9, 41- 50.
MARTİN, J.J. & MUSHETT, C.A. (81996). Social Support Mechanisms Among Athletes with Disabilities. Adapted PhysicalActivityQuarterly. 13, 74-83.
NİCHOLLS, J.G.& ROBERT, G.C. (1992). The General and The Specific in the Devolopment and expression of Achievement Motivation. Motivationin Sport and Exercise, Human Kinetices Boks,s.65-69.
PORCERELLI, H.J. & SANDLER, A.B. (1995). Narcissism and Empathy in Steroid Users. Am J Psychiatry , 152, 1672-1674.
RATAJ, D. M. (2003). Changes in Pathological Npoarcissism from Middle to Older Adulthood. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Evanston: Northwestern University, Clinical Psychology.
SOHRABİ, F., ATASHAK, S. & ALİLOO, M.M. ( 2011). Psychological Profile of Athletes in Contact and Non-Contact Sports, Middle-East Journal of Scientific Research. 9 (5), 638-644.
SOYER, F., CAN, Y., GÜVEN, H., HERGÜNER, G., BAYANSALDUZ, M. ve TETİK, B. (2010). Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi, International journal of human sciencec.,7 (1), 226-239.
TAMMY, B.D., THOMPSON, A., BARRY, T.C., LOCHMAN, E.J., ADLER, K. & HİLL, K. (2007). The Importance of Narcissism in Predicting Proactive and Reactive Aggression in Moderately to Highly Aggressive Children.Aggressive Behavior., 33, 185–197.
TAZEGÜL, Ü. (2011). Comparison of narcissims Level of athletes in some branches. International Journal of Sport Studies, 1 (4), 168-179.
TAZEGÜL, Ü., ERSOY, A. Ve KALKAVAN, A. (2012). Farklı Bireysel Sporlardaki Sporcuların Motivasyon Düzeylerinin Elde Ettikleri En Büyük Derece Değişkenine Göre Karşıtlaştırılması. 2ND Internatıonal Socıal Scıences ın Physıcal Educatıon and Sport Congress, May 31-June 2, Ankara /Turkey.
TAZEGÜL, Ü. (2012). Bireysel Sporlardaki Sporcuların Narsisizm Düzeylerinin Sosyo Demografik Özelliklerine Göre Karşıtlaştırılması. 2ND Internatıonal Socıal
Boksörlerin Motivasyonyönelimleri ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 691
Scıences ın Physıcal Educatıon and Sport Congress, May 31- June 2, Ankara /Turkey.
TAZEGÜL, Ü. (2013). Farklı Branştaki Sporcuların Narsisizm Düzeyleri ile Sosyo- Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 4(1), 23-32.
TAZEGÜL, Ü. (2013). The Determination of the Relationship Between Motivational Trends and the Style of Coping with Stress. World Applied Sciences Journal 21 (1): 08-14. DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.21.1.2427
TİMUROĞLU, K.M. (2005). İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Erzurum.
TİRYAKİ, Ş. ve GÖDELEK, E. (1997). Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları İçin Uyarlama Çalışması. 1. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildirileri, Bağırgan Yayınevi,. 128-141.
TSCHANZ, T. B., MORF, C.C. & TURNER, W.C. (1998). Gender differences in the structure of narcissism: A multi-sample analyses of the narcissistic personality inventory. Sex Roles, 38, 863–870.
TÜRKMEN, M. (2005). Profesyonel Erkek Futbolcular İle Amatör Erkek Futbolcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir- Manisa Örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
URAL, O. (2008). Futbolda Takım Performansına Etki Eden Motivasyonel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama (Gençlerbirliği Spor Kulübü Örneği). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
WALLACE, H.M. & BAUMEİSTER, R.F. (2002). The Performence of Narcissists Rises and Falls With Percieved OpportAunity For Glory. Journal of Personality and Social Psychology, 82 (5), 819-834.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com