You are here

MUHASEBE UMUMİYE KANUNU TASARISI ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Muhasebei Umumiye Kanunu, Devlet Bütçesi ile Devletin gelir, gider ve Hazine muamelelerinin ve bunlarla ilgili bütün malî işlemlerinin tâbi bulunduğu ana kanundur. Kısaca, Devletin bilumum emvalinin idare ve muhasebesi bu kanuna tâbidir. Muhasebesi Umumiye Kanunumuz 1927 senesinde esas itibarile Fransız M. U. Kararnamesinden kısmen de Belçika ve İtalyan M. U. mevzuatından mülhem olarak hazırlanmış ve 37 senedenberi meriyette devam edegelmiştir. Yeni «Genel Muhasebe Kanunu tasarısı», işte 26 Mayıs 1927 tarih ve 1050 No. lı bu ana kanunun yerine kaim olmak üzere hazırlanmıştır. Tasarının ilga etmek istediği M. U. K. nu, bu kadar uzun süre yürürlükte kaldığı halde nisbeten az tadilât görmüş bir kanundur, denilebilir.