You are here

TÜRK GELİR VERGİSİNE MÜTEALLİK, BAZI MESELELER

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Memleketimizde bütçe devreleri iübarüe beş senedir bir umumî gelir vergisi tatbik edilmektedir. Burada bu tatbikatın neticelerini, bazı vergi prensipleri bakımından bir tahlile tâbi tutmak istiyoruz. Tahlillerimizi esas itibarile üç nokta etrafında toplamış ve belli başlı üç suali cevaplandırmak maksadına yöneltmiş bulunmaktayız.