You are here

ZİRAİ KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ İÇİNDE VERGİLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Memleketimizde ilk defa gelir vergisi sisteminin tatbik edilmesine karar verildiği zaman, hazırlanmış olan 1946 tarihli Türk gelir vergisi projesi zirai kazançları vergi şümulü¬ne dahil etmiş idi. Bu kanun projesinin gerekçesinde: «vergi mükellef için bir vazifedir, fakat herkesin vergi karşısında müsavi olmasını istemek de mükellefin hakkıdır.» Gelir vergisine dayanan ileri bir vergi sistemi mükellefleri gerçekten vergi ödeme kabiliyetlerine göre vergilendirdiği cihetle, böy¬le bir vergi sistemi karşısında mükelleflerin büyük bir ço¬ğunluk itibiariyle, vergi ödevlerini iyi niyetle, yerine getire¬cekleri, fazla iyimserliğe kapılmadan beklenebilir.» denil¬mekte ve «herşeyden evvel- gerçek kişilerin mali iktidarına dayanan Gelir Vergisinin, bu iktidarı, doğru olarak ölçebilmek için gelir getiren faaliyet sahalarının hiç birinden sar-fınazar edemiyeceğinin tabii olduğu (1) ifade edilmekte idi. Böylece zirai kazançların vergi şümulüne alınması ile vergide adalet ve umumiyet prensipleri gerçekleştirilmek isteniyordu.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

(1)Feyzioğlu Bedî N. Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Me¬selesi, İktisat ve Maliye Mecmuası Cilt I, sayı 8, 15 Kasım 1954, s. 6 (2) Keyder Beysan, Zirai Sektörde Vergilendirme. Maliye Ens-titüsü, Konferansları Dördüncü Seri. Sene 1958, İstanbul 1959 s. 63-65.
(3) T.B.M.M. Tutanak Dergisi, cilt 8, sayfa 26, Gelir Vergisi Ka¬nunu Gerekçesi.Feyzioğlu Bedi N., op. cit, s: 6-7.
(56) Tuğcu Cavit, Zirai Kazançların Vergilendirilmesi, İstan¬bul 1963, s. 7-8.
(6) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayıh gelir vergisi kanunu, yayın tarihi, 6 Ocak 1961, Resmi gazete, sayı: 1070Ö.
(7) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, yayın tari¬hi: 10, 11, 12 Ocak 1961 Resmi Gazete, sayı: 10703, 10704 ve 10705.
(8) 193 Sayıh Kanun, zirai mahsullerin nevine göre muayyen bir- büyüklükten yukarı toprak işlemiyenlerde, toprak büyüklüğü ne kadar olursa olsun yıllık satış tutan 15.000 T.L. agmıyan küçük çift¬çi muaflığından istifade ettirilmiştir. Muafiyet hudutları üstünde-gelir sağlayan mükelleflerden 10.000 liraya kadar safi kazanç elde edenlere 5.000 liralık bir istisna hakkı da tanınmıştır. Bu istisna umumi asgari geçim indiriminin tatbikine mani teşkil etmez.
Kenan Bulutoğlu, Türk Vergi Sistemi, İstanbul 1967, s. 64...
Zirai Kazançların Vergilendirilmesi hakkında daha fazla
bilgi için bkz: Bulutoğlu Kenan, Türk Vergi Sistemi, dördüncü bası-
lış, Fakülteler Matbaası İstanbul 1971, s. 79 - 106. ,
Gökalp Mülayim Ziya, Türkiye'de Zirai Kazançların Vergilendi-rilmesi meselesi, Ankara 1968.
Savaş Vural Fuat, Zirai Gelir Vergisi, Eskişehir 1961.
Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları: Türkiye'de Zirai Vergiler, Ankara 1965.
Tuğcu Cavit, Zirai Kazançların Vergilendirilmesi, İstanbul 1963. Yuluğ Mustafa, Gelişmiş Ülkelerde Tarımın Vergilendirilmesi, .Ankara 1963.
(23) Turicer Selahattin, a.g.e., s. 71 - 72:

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com