You are here

Hemşirelik Öğrencilerinin İnfluenza A ( H1N1 ) Gribi ve Aşısına Karşı Farkındalık Durumları

Awareness Stages of Nursing Students about Influenza A (H1N1) and It’s Vaccine

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim: This study provides a bachelor’s degree in a nursing college in order to determine the awareness level of the influenza A and vaccine against Influenza A (H1N1). Method: This descriptive study was conducted at a university in Istanbul, providing education in a nursing college, students and 394 students volunteered to participate in the study created. The prepared research was obtained from the literature and expert opinions presented by the questionnaire’s answers between November-December 2009.The data obtained from the descriptive statistics was evaluated. Results: It has been showed that the most relevant information about influenza A virus was obtained from the visual and written media by the students attending the research which were 20 ± 2.2 years old. The research also showed that most of the students / families have not taken the influenza A virus vaccine, nor are recommended. The three protection attempts which are done by the students respectively are; paying attention to the cleanliness of the clothes (%82, 5), washing the hands frequently (%81,5) and ventilation of the environment (%78,7). Conclusion: It is a highly positive result that the nursing college students are protected from influenza A and influenza flu. The way to increase the awareness rate of the vaccination is by giving more space to the pandemic flu in the mass media.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma, lisans eğitimi veren bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin İnfluenza A gribi ve aşısına karşı farkındalık durumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini İstanbul’da üniversite düzeyinde eğitim veren bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü 394 öğrenci oluşturdu. Evrenin tamamı araştırma kapsamına alındığından örneklem hesabı yapılmadı. Veriler Kasım-Aralık 2009 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ve uzman görüşüne sunulan soru formu ile elde edildi. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler ile değerlendirildi. Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalamasının 20 ± 2,2 yıl olduğu ve İnfluenza A virüsü ile ilgili bilgiyi en fazla görsel ve yazılı kitle iletişim araçlarından edindiği saptandı. Öğrencilerin çoğunun kendisinin/ailesinden herhangi birinin İnfluenza A virüsü aşısı yaptırmadığı, aşı yaptırmayı önermeyeceği belirlendi. Öğrencilerin İnfluenza A gribinden korunmada uyguladıkları ilk üç girişimin sırasıyla; eşyalarının temizliğine dikkat etme (%82,5), ellerini sık yıkama (%81,5) ve ortamı havalandırma (%78,7) olduğu belirlendi. Sonuç: Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin İnfluenza A gribinden korunma ve grip olduklarında uygulayacakları doğru girişimlerin yüksek oranda olması olumlu bir bulgudur. Kitle iletişim araçlarında İnfluenza A gribi konusunda daha fazla yer verilmesi toplumun konuyla ilgili farkındalığını arttırarak aşı uygulama oranında artış sağlanabilir.
122-128

REFERENCES

References: 

Aydın, B., Şahin, D., Kaya, Ö., Önler, E., Erdem, İ. (2010). Sağlık
Yüksekokulu öğrencilerinin pandemik İnfluenza A (H1N1) ve aşısı
ile ilgili bilgi ve tutumları. 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik
Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, E-Book, Fethiye/Muğla,
222.
Bravo, K. ve ark. (2009). Level of knowledge of the influenza A
H1N1 in health workers of the hospital Nacional Arzobispo Loayza,
Peru, Rev. Peru. Epidemiol., 13(2): 1-7.
Ceyhan, M. (2010). Domuz gribi (H1N1 influenza virusu enfeksiyonu),
http://tpk.turkpediatri.org.tr/kongre2009/pdf/34.pdf
(12.03.2010).
Demir, G., Yıldırım, Ö., Müftüoğlu, O., İbrikçi, E., Mumcu, K. H.
(2010). Bir ilköğretim okulu 6., 7. ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin
H1N1 (domuz gribi) ve domuz gribi aşısı hakkındaki
bilgi, tutum ve uygulamaları. 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal
Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, E-Book,
Fethiye/Muğla, 198.
Gao, X., Tao, J. X., Bao, X. F. (2010). Survey on awareness rate of
A/H1N1 influenza knowledge among residents in Jinshan District
of Shanghai. Occupation and Health, 3: 38.
Kamate, S. K. ve ark. (2010). Public knowledge, attitude and behavioural
changes in an Indian population during the influenza A
(H1N1) outbreak. J Infect Dev Ctries, 4(1): 7-14.
Oğuztürk, H. (2009). Domuz gribi (influenza A/H1N1). Akademik
Acil Tıp Dergisi, 8(2): 7-8.
Sağlık Bakanlığı Pandemi Koordinasyon Birimi, www.grip.gov.tr
(12.03.2010).
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİ-
MİK), Pandemik H1N1 Gribi Toplantılarından Çıkan Sonuçlar
(2009), http://klimik.org.tr/news.aspx?detail=104 (12.03.2010).
Van, D., McLaws, M. L., Crimmins, J., MacIntyre, C. R., Seale, H.
(2010). University life and pandemic influenza: Attitudes and
intended behaviour of staff and students towards pandemic (H1N1)
2009, BMC Public Health, 10: 130. Yenigün, A., Güzünler, M., Sert A. (2009). Çocuklarda domuz gribi
tanı ve tedavisi. Sağlıklı Yaşam Tarzı Dergisi, 2: 84-91.
Yu, E. ve ark. (2009). Investigation on knowledge of prevention and
control about H1N1 influenza among college students in Henan.
Henan Medical Research, 4: 29.
Zottarelli, L., Sunil, T., Rider, E. (2009). Voluntary infectious disease
precautions and non-pharmaceutical ınterventions among students
at a university in Texas during the spring 2009 novel H1N1 outbreak.
TPHA Journal, 61(4): 52-57.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com