You are here

Bir Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Beden İmgesi Algısının Belirlenmesi

Determining the Body Image Perception of Students in a School of Nursing

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose: The study was planned as a descriptive research to determine body image perception of the nursing students. Method: The study population consisted of all students (n=482) training in a school of nursing. The sample of study included 380 students who were studying in school and who were volunteer to participate and give information for the study. The questionnaire consisted of an Information-Form which was prepared by the researcher and “The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire” that the validity and reliability has been carried out as 0.94 of Cronbach-Alpha values by Doğan & Doğan was used. The data were analysed by using numerical and percentage, corellation-coefficients, variance and post-hoc significance test. Results: The mean of the total body image-scores they were found 202.53±25.03. Between body-mass index and questionnaire total score is found stastically significiant (F=3.56, p=0.03). Particularly in the dieting students score was found to be relatively lower than nondieting students (F=3.72, p=0.01). There were significiant differences in aspect of total-scale-scores between group which wished to be lowerweight and group which was content with their weight (F=12.45, p=0.00). Conclusion: Consequently, majority is high bodyimage-scores of nursing students. This study may be help to understand particularly in adolescents bodyimage of effect factors and to gain healthpromotion of lifestyles.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma; hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin beden imgesi algısını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Yöntem: Araştırmanın evrenini bir hemşirelik yüksekokulu’nda öğrenim gören tüm öğrenciler (n=482) oluşturdu. Örneklem grubunu ise çalışmaya katılmada istekli ve bilgi vermeyi kabul eden 380 öğrenci oluşturdu. Araştırmada; araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilgi Formu” ve Doğan & Doğan tarafından geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan Cronbach Alfa değeri 0.94 olarak bulunan “Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, sayısal ve yüzdelik dağılım, korelasyon katsayısı, varyans analizi ve Post-hoc önemlilik testleri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin beden imgesi ölçek toplam puan ortalaması 202.53±25.03 olarak saptandı. Beden kitle indeksi ve ölçek toplam puanı arasında anlamlı fark olduğu (F=3.56, p=0.03) belirlendi. Özellikle diyet yapan öğrencilerin beden imgesi algısının hiç diyet yapmayan öğrenci grubuna kıyasla anlamlı derecede düşük olduğu görüldü (F=3.72, p=0.01). Ayrıca şimdiki kilosundan daha ince olmayı isteyen öğrenciler ile şu anda ki kilosundan memnun olan öğrenci grubu arasında ölçekten aldığı toplam puan arasında anlamlı farklılık saptandı (F=12.45, p=0.00). Sonuç: Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin beden imgesi algısı puanlarının yüksek olduğu belirlendi. Bu çalışmanın, özellikle gençlerde beden imgesi algısını etkileyen faktörleri anlamaya ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir.
63-71

REFERENCES

References: 

Akın, H., Uğurlu, N. (2006). Muğla Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde
beden-benlik algısı ve ruh sağlığı arasındaki ilişki. 1. Ulusal
Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi, 9-12 Kasım, Muğla.
Ayaz, S., Tezcan, S., Akıncı, F. (2005). Hemşirelik yüksekokulu öğ-
rencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9(2): 26-34.
Aştı, N., Bilgin, H. (1999). Hemşirelik yüksekokulu öğrencileri ile
diğer üniversiteli kız öğrencilerde benlik saygısının karşılaştırılması.
IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi “Uluslararası Katılımlı” Sempozyum
Kitabı, Çevik Matbaacılık, İstanbul, 250-258.
Balkaya, N. A., Demirkıran, F., Memiş, S. (2005). Hemşirelik ve
ebelik öğrencilerinin beden imajı ve kendi kendine meme muayenesi
yapma davranışları. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
Kongresi, 20-24 Nisan, Ankara.
Canpolat, B. I., Örsel, S., Akdemir, A., Özbay, M. H. (2003). Ergenlerin
kendilik algısında beden imajının ve beden kitle indeksinin
rolü. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(2): 143-
154.
Çam, O., Khorshid, L., Özsoy, S. H. (2000). Bir hemşirelik yüksekokulundaki
öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi.
Hemşirelik Araştırma Dergisi, 1: 33-40.
Doğan, O., Doğan, S. (1992). Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği
El Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi,
Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:53, Sivas, 1-27.
Erkal, S., Pek, H. (1993). Beden imajında değişimler ve hemşirenin
rolü. Hemşirelik Bülteni, 7(30): 61-71.
Garibağaoğlu, M., Mergen, Ö., Öner, N. (2005). Fizik tedavi ve rehabilitasyon
yüksekokulu öğrencilerinin ağırlık durumları ile beslenme
alışkanlıklarının değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 68(3): 64-70.
Göksan, B. (2007). Ergenlerde beden imajı ve beden dismorfik bozukluğu,
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Tezi, İstanbul.
Gürsoy, D. (2003). Adölesan dönemde skolyoz olgularında ameliyat
öncesi ve ameliyat sonrası dönemde beden imajı ve benlik saygılarının
karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kaya, H., Öztürk, A., Sarı, E. (2005). Öğrenci hemşirelerin benlik
saygısı ve öz-bakım gücü düzeyinin bazı değişkenlere göre incelenmesi.
İ. U. F. N. Hem. Derg, 13(54): 85-94.
Kapıkıran, N. A. (2003). İdeal ve gerçek benlik kavramı ölçeğinin
güvenirliği ve geçerliği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 16: 14-25.
Mazıcıoğlu, M. M., Öztürk, A. (2003). Üniversite 3 ve 4. sınıf öğ-
rencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes
Tıp Dergisi, 25(4): 172-178.
Orsel, S., Canpolat, B. I., Akdemir, A., Ozbay, M. H. (2004). Diyet
yapan ve yapmayan ergenlerin kendilik algısı beden imajı ve beden
kitle indeksi açısından karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi,
15(1): 5-15.
Öz, F. (2004). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç-Dış Ticaret
A.Ş., Ankara, 83-131.
Özaltın, G. (2003). Beden imgesi değişimine yaklaşımlar. Hemşirelik
Dergisi, 13(51): 4-14.
Polat, A., Yücel, B., Genç, A., Meteris, H. (2005). Bir grup üniversite
öğrencisinde yeme davranışı özellikleri: Bir ön çalışma. Nöropsikiyatri
Arşivi, 42(1-2-3-4): 5-8.
Roper, N., Logan, W. W., Tierney, A. J. (1997). The Elements of
Nursing. 4.ed., Churchill Livingstone, Edinburgh, 20-66.
Vançelik, S., Önal, S. G., Güraksın, A. (2006). Atatürk Üniversitesi
öğrencilerinde beden ağırlığı durumu ve ilişkili bazı faktörler. TSK
Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5(2): 72-82.
Velioğlu, P., Pektekin, Ç., Şanlı, T. (1991). Hemşirelikte Kişilerarası
İlişkiler. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları No: 226,
Eskişehir, 61-66.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com