You are here

Farklı Gölgeleme Uygulamalarının Örtüaltında Organik Olarak Yetiştirilen Hıyarın (Cucumis sativus L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

The Effects of Different Shading Applications on Yield and Quality of Organically Grown Cucumber (Cucumis sativus L.) in the Greenhouses

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was carried out to determine the effects of different shading treatments (50 % monolayer (G1) and double layer (G2), shading powder (G3) and control application for which no shading (K)) on yield and quality of Sinbat F1 (Cucumis sativus L.) cucumber variety, grown organically, in greenhouse condition. The highest yield (10213 kg/da) and leaf chlorophyll content (29.1 ccı) was observed the 50 % shading (G1). A positive correlation (P<0.05) was determined between leaf chlorophyll content and yield. As a result, yield and quality were affected significantly by 50% shading application in organic cucumber cultivation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, plastik serada farklı gölgeleme uygulamalarının (tek kat (G1) ve çift kat % 50 gölgelendirme materyali (G2), gölgeleme tozu (G3) ve hiçbir gölgelemenin yapılmadığı kontrol (K)) organik olarak yetiştirilen Sinbad F1 hıyar çeşidinin (Cucumis sativus L.) verim ve kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. En yüksek verim (10213 kg/da) ve yaprak klorofil içeriği (29.1 ccı), G1 gölgeleme uygulamasında belirlenmiştir. Yaprak klorofil içeriği (ccı) ile verim arasında pozitif ve P<0.05 düzeyinde önemli ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, organik hıyar yetiştiriciliğinde tek kat % 50 gölgeleme uygulamasının kullanılmasının verim ve kalite üzerine önemli etkileri olduğu saptanmıştır.
7
14

REFERENCES

References: 

Ağaoğlu SY., Ayfer M., Fidan F., Köksal İ., Çelik M.,
Abak K., Çelik H., Kaynak L ve Gülşen Y., 1995.
Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayınları, 1009, Ankara.
Aybak HÇ., 2002. Biber Yetiştiriciliği. Hasad Yayıncılık,
İstanbul.
Bruggink GT., 1992. A comparative analysis of the
influence of light on growt of young tomato and
carnation plants. Scientia Horticulture, 51: 71-81.
Cemek B., Apan M., Demir Y ve Kara T., 2005. Sera
koşullarında farklı sulama suyu miktarlarının hıyar
bitkisinin büyüme, gelişme ve verimi üzerine
etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, 20(3): 27-33.
Challa H and Schapendonk AHCM., 1984.
Quantification of effects of light reduction in
greenhouses on yield. Acta Horticulturae, 148:
501-510.
Charles-Edwards AD., 1979. Photosynthesis and Crop
Grown. Photosynthesis and Plant Development
(R. Marcelle, H. Clijters and M.Van. Pouke, Eds),
Junk, The Hague.
Cockshull KE., Graves CJ and Carol RJ., 1992. The
influence of shading on yield of glasshouse
tomatoes. Journal Horticulturae Scientia, 67(1):
11-24.
De Koning ANM and Ruiter HW., 1992. Leaf Area
Index (LAI) and Dry Matter Content of the Fruits
of Commercially Grown Crops. Annual Report for,
Glasshouse Crops Research Station. Naaldwijk,
29.
Ellis RH, Hadley P Roberts EH and Summerfield RJ.,
1990. Quantitative Relations Between
Temperature and Crop Development and
Growth. Climatic Change And Plant Genetic
Resources. Belhaven Pres, London and New York.
Eriş A., 1990. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ
Üniversitesi Ders Notları, No:11, Bursa.
Günay A., 2005. Sebze Yetiştiriciliği. Cilt-II, Meta
Basımevi, İzmir.
Hay RKM and Walker AJ., 1989. An Introductionto Do
Physiology of Crop Yield, Longman Group UK
Limited.
JosefaLópez M., Alberto G., FranciscoPérez A.,
CatalinaEgea G and Juan A., 2013. Fernándezd
Grafting is an efficien talternative to shading
screens to alevli ate thermal stress in
greenhouse-grown sweet pepper. Scientia
Horticulturae, 149: 39-46.
Kacar B., 1997. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri.
Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları,
Ankara.
Kandemir D., 2005. Sera şartlarında sıcaklık ve ışığın
biberde (Capsicum annum L.) büyüme, gelişme ve
verim üzerine kantitatif etkileri. Doktora Tezi
(Basılmamış), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
Kılınç M ve Kutbay GH., 2008. Bitki Ekolojisi. Palme
Yayıncılık, 490s, Ankara.
Loach K., 1970. Shade tolarance in tree seedlings.
2. Growth analysis of plants raised under
artificial shade. New Phytologist, 67: 789-792.
McGuire RG., 1992. Reporting of objective color
measurements, HortScience, 27: 1254-1255.
Özer H., Kandemir D ve Uzun S., 2007. İlk turfanda
organik domates yetiştiriciliğinde farklı organik
gübre uygulamalarının bitki büyüme, gelişme ve
verimine etkisi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri
Kongresi, Cilt-2. 76-81. 4-7 Eylül, Erzurum.
Özer H ve Uzun S., 2013. Açıkta organik domates
(Solanum lycopersicum L.) yetiştiriciliğinde farklı
organik gübrelerin bazı verim ve kalite
parametrelerine etkisi. Türkiye V. Organik Tarım
Sempozyumu, 25-27 Eylül, Bildiri Kitabı-1. 1-8.
Samsun.
Öztürk A ve Demirsoy L., 2014. Değişik gölgeleme
uygulamalarının ‘sweet charlıe’ çilek çeşidinde
büyümeye etkisinin kantitatif analizlerle
Kırbay ve Özer, Farklı Gölgeleme Uygulamalarının Örtüaltında Organik Olarak Yetiştirilen Hıyarın (Cucumis
sativus L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi
14
büyümeye etkisinin kantitatif analizlerle
incelenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi,
29(2): 87-99.
Özyazıcı MA., Özdemir O., Özyazıcı G ve Alpay S.,
2007. Çarşamba ve Bafra ovalarında seralarda
yetiştirilen hıyar bitkisinin demir, bakır, çinko ve
mangan beslenme durumunun belirlenmesi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, 22(2): 162-170.
Russell G and Ellies RP., 1989. The relationship
between leaf canopy development and yield of
barley. Annals of Botany, 113: 357-374.
Sevgican A., 1989. Örtüaltı Sebzeciliği. Tav Yayınları,
Yalova.
Şeniz V., 1987. Seracılık. Nurol Matbaacılık, Ankara
Taiz L ve Zeiger E., 2008. Bitki fizyolojisi. Palme
Yayıncılık, 690s, Ankara.
TUİK 2013. Bitkisel üretim istatistikleri.
http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
[Erişim: 13 Mart 2015].
Uzun S., 1996. The Quantitative Effects of
Temperature and Light Environmenton the
Growth, Development and Yield of Tomato and
Aubergine. PhD Thesis (Unpublished), The
University of Reading, England.
Uzun S ve Demir Y., 1996. Sıcaklık ve ışığın bitki
büyüme, gelişme ve verimine etkisi (II. Gelişme).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, 11 (3): 201-212.
Uzun S., 1997. Sıcaklık ve ışığın bitki büyüme,
gelişme ve verimine etkisi (I. Büyüme). Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1):
147-156.
Uzun S., Demir Y ve Özkaraman F., 1998. Bitkilerde
ışık kesimi ve kuru madde üretimine etkileri.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, 13(2): 133-154.
Uzun S., 2000. Sıcaklık ve Işığın Bitki Büyüme,
Gelişme ve Verimine Etkisi (III. Verim). Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1):
105-108.
Uzun S., 2001. Serada domates ve patlıcan
yetiştiriciliğinde bazı büyüme ve verim
parametreleri ile sıcaklık ve ışık arasındaki
ilişkiler. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, 5-7 Eylül
2001, Fethiye-Muğla.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com