You are here

ÇALIŞMA ORTAMI ÖZELLİKLERİNİN HEKİMLERİN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANSINA ETKİSİ

The Impact of Work Environment Characteristics on the Task and Contextual Performance of Doctors

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Employees maintain most of their lifes in the workplace environment. Physical, social and psychosocial work environment characteristics become an important issue for employees. While physical work environment characteristics attract notice on manufacturing focused jobs, social workplace characteristics come into prominence in the human relations intensive jobs. Workplace environment should pave the way for employee’s happiness due to the worklife. Work environment is also related with employee’s satisfaction, commitment and performance. Inappropriate work environment may compose negative impacts for employees. Individual performance states the employee’s contribution to actualise the corporational aims. Most of innovative approaches in business life have the aim of increasing organisational performance with individual performance enhancement. Along with task performance, contextual performance concept raise in value in last years . In this study, it is analysed the impact of perceived work environment characteristics over the task and contextual performance of doctors. Study is actualised in the two governmental hospitals in Adana. The datas, which were obtained from doctors by questionnaire forms, were analysed with statistical methods. In the results of the study it is determined that work environment characteristics have influence over the task and contextual performance variation of the doctors.
Abstract (Original Language): 
Çalışan kişiler hayatlarının büyük bir bölümünü işyeri ortamında geçirmektedir. İşyeri ortamının fiziksel, sosyal ve psikososyol özellikleri çalışanlar için önem arz etmektedir. Üretim ağırlıklı işlerde fiziksel çalışma ortamı özellikleri dikkat çekerken insan ilişkilerinin yoğun olduğu işlerde sosyal çalışma ortamı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Çalışma ortamı bireyin iş hayatından mutluluk duymasına zemin hazırlamalıdır. Çalışan tatmini, bağlılığı, performansı çalışma ortamı ile ilişkilidir. Uygun olmayan çalışma ortamı özellikleri bireyler için olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bireysel performans, kurumsal amaçlarının gerçekleştirilmesinde bireylerin katkısını ifade etmektedir. İşletme dünyasındaki bir çok yenilik bireysel performansın arttırılarak kurumsal performansın yükseltilmesi amacını taşımaktadır. Son yıllarda görev performansının yanı sıra bağlamsal performans kavramı da değer kazanmaktadır. Bu çalışmada hekimlerin çalışma ortamı özelliklerine ilişkin algılarının görev ve bağlamsal performans üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma, Adana ilindeki iki devlet hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Hekimlerden anket yöntemi ile elde edilen veriler uygun istatistiksel analizler kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda çalışma ortamı özelliklerinin hekimlerin görev ve bağlamsal performans algısı değişimi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
197
207

REFERENCES

References: 

Acun, İ. (2014). “Kamu Hastanelerinde Çalışma Ortamı-Çalışma Koşulları ve Motivasyon”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Aisha, A.; Hardjomidjojo, P. & Yassierli. (2013). “Effects of Working Ability,Working Condition, Motivation and Incentive on Employee Multi-Dimensional Performance”, International Journal of Innovation, Management and Technology, 4(6):605-609.
Armstrong,M.& Taylor,S. (2014). Human Resource Management Practice, Ashford Press, London.
Arsalani, N., Fallahi-Khoshknab, M., Ghaffari, M., Josephson, M., & Lagerstrom, M. (2011). “Adaptation of questionnaire measuring working conditions and health problems among Iranian nursing personnel”, Asian nursing research, 5(3), 177-182.
Aslan, M. & Yıldırım, A. (2017). “Hastanede Çalışan Hemşirelerde Bağlamsal Performans Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği”, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,14(2):104-111.
Behar, R. (2007). “Endüstri İşletmelerinde Çalışma Koşullarının İşgörenler Üzerindeki Yabacılaşmaya Etkisi ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Borman, W. & Motowidlo, S. (1997). “Task Performance and Contextual Performance: The Meaning for Personnel Selection Research” Human Performance, 10(2): 99-109.
Briner, R. (2000). “Relationship Between Work Environments, Psychological Environments, Psychological Well Being”, Occup.Med, 50(5):299-303.
Büte, M. (2011). “Etik İklim, Örgütsel Güven ve Bireysel Performans Arasındaki İlişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1): 171-192.
Cheng, E.; Li, H. & Fox, P. (2007). “Job performance dimensions for improving final project outcomes”, Journal of construction engineering and management, 133(8): 592-599.
Conway, J. (1999). “Distinguishing contextual performance from task performance for managerial jobs”, Journal of Applied Psychology, 84(1): 3-13.
Eriksson, N., Höög, J., Mild, K., Sandström, M. & Stenberg, B. (1997). “The psychosocial work environment and skin symptoms among visual display terminal workers: a case referent study”, International journal of epidemiology, 26(6), 1250-1257.
Fuss, I., Nübling, M., Hasselhorn, H., Schwappach, D., & Rieger, M. A. (2008). “Working conditions and Work-Family Conflict in German hospital physicians: psychosocial and organisational predictors and consequences”, BMC Public Health, 8(1), 353.
Gerber P., Nel, P. & Dyk, P. (1998). Human Resources Management, Oxford University Press, South Africa.
Griffin, M.; Neal, A. & Neale, M. (2000). "The Contribution of Task Performance and Contextual Performance to Effectiveness:Investigating the Role of Situational Constraints”, Applied Psychology:An International Review, 49(3): 517-533.
Gül, C. (2013). “Bankacılık Sektöründe Görev Performansı ve Bağlamsal Performans:Yalova İlinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yalova.
Goodman, S. & Svyantek, D. (1999). “Person–Organization Fit And Contextual Performance: Do Shared Values Matter”, Journal of Vocational Behavior, 55(2):254-275.
Hayta, A. (2007). “Çalışma Ortamı Koşullarının İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1:21-41.
Kahya, E. (2007). “The Effect of Job Characteristics and Working Conditions on Job Performance”, International Journal of Industrial Ergonomics, 37:515-523
Kaya, Ş. (2006). “Türkiye’de Kuyumculuk Sektöründe Çalışma Koşulları”, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.197-207
206
Kinzl, J., Knotzer, H., Traweger, C., Lederer, W., Heidegger, T. & Benzer, A. (2004). “Influence of working conditions on job satisfaction in anaesthetists”, British Journal of Anaesthesia, 94(2), 211-215.
Koopmans, L. (2014). Measuring Individual Work Performance , CPI Press, Netherlands.
Korkut, A. (2014). “Psikososyal Risk Faktörleri ve İnşaat Sektöründe Bir Çalışma”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.
Laaksonen, M.; Pitkaniemi, J. & Eero, O. (2010). “Work Arrangements, Physical Working Conditions, and Psychosocial Working Conditions as Risk Factors for Sickness Absence: Bayesian Analysis of Prospective Data”, AEP, 20(5):332-338.
Miller, R., Griffin, M., & Hart, P. (1999). “Personality and organizational health: The role of conscientiousness”, Work & Stress, 13(1), 7-19.
Mohammed, S.; Mathieu, J. & Bartlett, B. (2002). “Technical-Administrative Task Performance, Leadership Task Performance, And Contextual Performance: Considering The Influence Of Team-And Task-Related Composition Variables”, Journal of Organizational Behavior, 23(7):795-814
Mollaoğlu, M.; Fertelli, T. & Tuncay, F. (2010). “Hastanede Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(5):17-30.
Motowidlo, S., Borman, W. & Schmit, M. (1997). “A theory of individual differences in task and contextual performance”, Human Performance, 10:71-83.
Motowidlo, S. & Van Scotter, J. (1994). “Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance”, Journal of Applied Psychology, 79:475-480.
Naharuddin, N. & Sadegi, M. (2013). “Factors of Workplace Environment that Affect Employees Performance: A Case Study of Miyazu Malaysia”, International Journal of Independent Research and Studies, 2(2):66-78.
Pejtersen, J.; Kristensen, T.; Borg, V. & Bjorner, J. (2010). “The second version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire”, Scandinavian journal of public health, 38(8):8-24.
Romero, S.; Eugene F.; Alvarez, K. &Thompson, L. (2009). “The Construct Validity of Conceptual and Operational Definitions of Contextual Performance and Related Constructs”, Human Resource Management Review, 19(2):104-116.
Rossberg, J.; Eiring, Q. & Friis, S. (2004). “Work Environment and Job Satisfaciton Apsychometric Evaluation of the Work Environment Scale-10”, Soc Psychiatry Epidemiol,39(7): 576-580.
Shikdar, A. & Sawaqed, N. (2003). “Worker Productivity, and Occupational Health and Safety Issues in Selected Industries”, Computers & Industrial Engineering, 45(4):563–572.
Sonnentag, S. (2003). Psycological Management of Individual Performance, John Wiley&Sons, London.
Sonnentag,S. & Frese, M. (2002). Psycological Management of Individual Performance, John Wiley & Sons, Chichester.
Sökmen, A. (2000). “Ankara’daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Sundstrom, E.; Town, J. P.; Rice, R.; Osborn, D. & Brill, M. (1994). “Office noise, satisfaction, and performance”, Environment and behavior, 26(2):195-222.
Tangian, A. (2007). “Analysis of the Third European Survey on Working Conditions with Composite Indicators", European Journal of Operational Research, 181:468-499.
Tınar, M., Gürçay, C. & Demirbilek, T. (1997). “Bireysel İlgi Odağı Olarak Çalışma Yaşamı”, MPM Verimlilik Dergisi, 1.
Tutar, H. & Altınöz, M. (2010). “Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Ostim İmalat İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 65(2):195-218.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.197-207
207
Uyargil, C. (2008). İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, Arıkan Yayınları, İstanbul.
Uyargil, C., Özçelik, A., Acar, A., Dündar, G., Ataay, İ., Tüzüner, L., Sadullah, Ö. & Adal, Z. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Ünlü, O. & Yürür, S. (2011). “Duygusal Emek,Duygusal Tükenme veGörev/Bağlamsal Performans İlişkisi:Yalova’da Hizmet Sektörü Çalışanları ile Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37:184-207.
Van Scotter, J. & Motowidlo, S. (1996). “Interpersonal Facilitation and Job Dedication As Separate Facets of Contextual Performance”, Journal of Applied Psychology, 81(5): 525.
Viswesvaran, C.& Ones,D. (2000). “Perspective on Models of Job Performance”, International Journal of Selection and Assessment, 8(4):216-226.
Yavuz, Y. V. (1992). Çalışma Hayatı ve İslam, Feyiz Yayıncılık.
Williams, L. & Anderson, S. (1991). “Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors”, Journal of management, 17(3): 601-617.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com