You are here

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM VE LİDERLİK

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, one of the issues concerning educational institutions and their administrators closely is change. In order to respond to the demands of the stakeholders, educational institutions should adapt effectively to the changes in the environment. Successful completion of this process depends mostly on the existence of administrators with leadership qualities who perceive change as an indispensable part of institutional life. This article aims to define the concept of organization¬al change and summarize the issues of identification of change need, organizational change process, methods of change and resistance to change and finally focus on the role of educational leaders in the change process.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde eğitim örgüt ve yöneticilerini yakından ilgilendiren konulardan birisi de değişimdir. Eğitim örgütlerinin kendisinden bek¬lenen görevleri yerine getirebilmeleri için çevrede meydana gelen değişme ve gelişmelere etkili olarak uyarlanmaları zorunludur. Örgütün bu uyarlanma sürecini eksiksiz ve zamanında tamamlaya¬bilmesi ise, büyük ölçüde, değişimi örgütsel yaşamın vazgeçilmez bir Özelliği olarak algılayabilen lider yöneticilerin varlığına bağlıdır. Bu makalede, örgütsel değişim kavramı tanımlandıktan sonra, değişim ihtiyacı, örgütsel değişim süreci, değişim yöntemleri ve değişime direnç konuları özetlenerek; eğitim Örgütlerindeki lider yöneticilerin değişim sürecindeki rolü üzerinde durulmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Başaran, İ. Ethem. (2000).EğitimYönetimi: Nitelikli Okul, Feryat Matbaası, Ankara.
Başaran, i. Ethem.(1998).Yönetimde İnsan İlişkileri Yönetsel Davranış,
Aydan Web Tesisleri, Ankara. Bridges.W,Susan Mitchell, (2000). "Leading Transition: A New Model for
Change." Leader to Leader, V. (16 ) Spring: 30-36. Can, Halil. (1999). Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara. Connor, Patrick E., Linda K. Lake. (1988). Managing Organizational
Change. Praeger Publishers, NewYork. Cummings, Thomas G and Christoper G. Worley. (1993). Organizational
Development and Change. West Publishing Company. Erdoğan, İrfan. (2002).Eğitimde Değişim Yönetimi. Pegem
Yayıncılık.Ankara.
Fuchs,S.(2001). "Organizational Change in the Internet Age." The Rational Edge. February, http://www.therationaledge.eom/content/feb01/f change_sf.html
Gienn,W. Robert.(2003). "Successful Change Management Lessons from SouthwestVirginia."http://www.turningpointprogram.org/pages.trans¬formations
Gümüşeli, A. İlker. (2001). "Çağdaş Okul Müdürlerinin Liderlik Alanları".
Eğitim Yönetimi, Sayı (28) Bahar: 531-548. Koçel,Tamer. (2001). İşletme Yöneticiliği. Beta Basım Yayım, İstanbul. Kotter, John.P.(1999). What Leaders Really Do. Harvard Business School
Press, Boston.
Kotter, John.P. (1996). Leading Change. Harvard School Press, Boston. Lashway, L."Facilitative Leadership." ERIC DIGEST. http://www.education-
world.com/a.admin/admin044.shtml,2003. . Mergal, B.G.(2003). "Managing Change: Concepts & Approaches." INFO
April 2000 http://www.aiias.edu/academics/sgs/info,2003. Özdemir, Servet. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme, Pegem Yayıncılık,
Ankara.
Paulson, TL. "Mastering Change: Why Organizational Change Fails."-http://www.changecentral.com/changeperspecmastering.htmi,2003,
Rutkowski, K. "Leading & Managing Change." http://www,gwu.edu/,2003.
"Critical Issue: Leading and Managing Change & Improvement" http://www.ncre!.org/,2003
"People: The Most Important Element In Change." http://www.ed.gov/,2003.
"Characteristics of Leaders of Change." http://www.sedl.org/change/leader-ship/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com