You are here

Yapay Zeka, Yeni İletişini Teknolojileri ve Örgütsel Değişim: Akıllı Örgüte Doğru

Artificial Intelligence, New Communication Technologies and Organizational Change: Towards The Intelligent Organization

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The foresight that future's knowledge systems will turn into intelligent applications deciding by itself is not a science fiction because of the fast innovations on todays information and communication technologies. Theoretical studies started at the beginning of Twentieth Century to create machines thinking like human beings constituted fundamentals of concrete and exciting results in the area of sybernatics and robotics. Machines which is able to perceive, think, draw conclusions and improve a manner of behavior in respect of conclusions undoubtly bring many potentials accompanying themselves out of human imagination. These applications of artificial intelligence will be in the nodes of national and international communication systems that carry any kind of information including audial and visual signals in high capasities and broadbands. Therefore, it is also inevitable that organizations which have to meet economical and cultural demands of a technology society are to be equiped this kind of intelligent information networks. It is possible to call these organizations intelligent. Also, emergence of intelligent organizations which has artificial intelligence at the center and are surounded by many electronic transmission technics carry successive organizational adaptation and change problems together.
Abstract (Original Language): 
Geleceğin bilgi sistemlerinin kendi kendine karar verebilen zeki uygulamalara dönüşeceği öngörüsü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bugünkü gelişim hızı ile artık bilimkurgu olmaktan çıkmaya başlamıştır. Düşünebilen bir makine gerçekleştirmek için Yirminci Yüzyılın ilk yarısında başlayan teorik çalışmalar, günümüzde sibernetik ve robot tasarımı alanında somut ve heyecan verici sonuçların temellerini atmıştır. insan gibi algılayabilen, düşünebilen, yargllayabilen ve çıkardığı sonuçlara göre belirli bir davranış tarzı geliştirebilen makineler, hiç kuşkusuz insanoğlunun hayal bile edemeyeceği birçok potansiyelleri beraberinde taşımaktadır. Bu yapay zeka uygulamaları, ses, görüntü ve diğer herhangi bir türde bilginin yüksek kapasiteli iletişim alt yapıları ile daha büyük miktarlarda ve bant genişliklerinde taşınabildiği ulusal ve uluslar arası ölçekli sistemlerinin düğümlenme noktalarında yer alacaktır. Bir teknoloji toplumunun ekonomik ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak örgütlerin de bu tür bilgi ağları ile donatılması bir zorunluluktur. Bu tür örgütleri akıllı örgüt olarak adlandırmak mümkündür. Merkezinde yapay zekanın bulunduğu ve birçok elektronik iletim tekniği ile sarılmış akıllı örgütlerin ortaya çıkışı bir dizi örgütsel uyum ve değişim problemini de beraberinde getirmektedir.

REFERENCES

References: 

ADLASSNİG,
Klaus-Peter
, (2002) "Artificial-Intelligence-Augmented Systems", Artificial Intelligence In Medicine, 24, 1-4.
ATABEK, Ümit, (2001), İletişim ve Teknoloji, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
COTTON, Bob, OLIVER, Richard, (1997), Siber
Uza
y Sözlüğü, Çev. Özden Arıkan, Ömer Çenderoğlu, istanbul: Yapı Kredi Yayınları.
DILWORTH, James B., (1992), Operations Management: Design, Planning And Conrol For Manufacturing And Services, New York: McGraw-Hill Inc.
202
Yönetim ve Ekonomi
10/1 (2003) 187-203
FERREIRA,
Pedro
, LEHR, William, MCKNIGHT, Lee, (2002), "Optical Networks and The Future Of Broadband Services", Technological Forecasting And Social Change, Vol.69, North-Holland. HALAÇ, Ali, ERBİL, Timur, FALAY, Togan, (Ağustos 2002) "Yapay Zeka', PC NET, Say: 59. HELM, Neil R., EDELSON, Burton I., (1998), "High Performance Satellite Networks', Acta Astronautica, Vol. 40, No. 12, Great Britain.
KOZAR, Kenneth A., (1989), Humanized Information Systems: Analysis And Design, New
York: McGraw-Hill International Editions.
LEWS, Pamela S., GODMAN, Stephen H., FANDT, Patricia M., (1995), Management: Challenges In The 21st Century, Minneapolis/StPaul: West Publising Company. MİNGERS, John, (2001) "Embodying Information Systems: The Contribution Phenomenology, Information And Organization, Vol.11.
NOLFİ,
Stefano
, FLOREANO, Dario, (November 2001), "Evolving Artificial Intelligence', Forum: Trends In Cognitive Science, Vol.5, No.11.
PENROSE, Roger, (1998),
Bilgisaya
r ve Zeka: Kralın Yeni Usu I, Çev. Tekin Dereli, Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
PFEİFER,
Rolf
, (2001) "Embodied Artificial Intelligence 10 Years Back, 10 Years Forward', Informatics: 10 Years Back, 10 Years Ahead, LNCS 2000, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. TOPÇUOĞLU, Ayşenur, (Aralık 2001), "Yapay Zeka', Bilim ve Teknik, Say: 409. WEBER, Max, (1996), Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, İstanbul: İletişim Yayınları. WILLIAMS, David O., (1998), "A Review of Wide-Area Aspects of High Performance Networking', Simulation Practice And Theory, 6, Elsevier.
YAHYAGİL, Mehmet Y., (2001), Kobi'lerde Bilgisayar Teknolojileri Uygulamaları, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2001-26.
ZUBIA, Joseba, ARRUE, Jon,
(2001)
, "Plastic Optical Fibers: An Introduction to Their Technological Processes and Applications", Optical Fiber Technology , 7, Academic Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com