You are here

BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN iNCELENMESi

THE INVESTIGATION OF THE SCHOOL CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the level and importance of the school culture in physical education and sport schools. Senior students (n=870) ofthe physical education and sports teaching department and faculty members (n=330) from 21 physical education schools and 2 sports sciences andtechnologies co/leges participated in this studyon a voluntary base. The study was carried out in line with the surveymodel. In line with the purposes ofthe study, quality scale was administered to the students and faculty members. In this scale, the students and facultymembers are required to indicate their present perceptions of factors included in the school culture and the imporlance they aftached to these factors. In order to find the differences across groups, Independent Samples t-test was used. Significance level was set as p<0.05. Atthe end of the study, the students' and teachers' perceptions of the present situation of the school culture in the physical education and sporl schools was found to be "medium"and its level of imporlance was found to be "imporlant". Significant differences were found between the students'and teachers'perception ofthe present state ofthe school culture (p<0.001) and its level ofimporlance (p<0.05). In conclusion, strong school culture has not yet been established at schools of physical education and sports.
Abstract (Original Language): 
Bu çaltşmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoku/laf/'ndaki okul kültürünün hangi düzeyde olduğunun ve buna yönelik önem derecesinin belirlenmesi emeçtenmıştır. Araşttrmaya, 21 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile 2 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümleri'nin 4. sınıi öğrencileri (n=870) ile bu oku/larda görev yapan öğretim elemanlan (n=330) gönü/lü olarak ketıtmıştır. Araşttrma tarama modeline göre yürütülmüştür. Areştumenın amacı doğrultusunda öğretim elemanlan ve öğrencilere yönelik kalite ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçekte kendi görüşlerinedayalt olaraköğretimelemanlan ve öğrencilerden, okul kültürü içerisinde yer alan faktörlere karşı mevcut durumu ortaya koyması ve buna yönelik önem derecesini belirtmesi istenmiştir. Öğretim elemanlan ve öğrencilerin algılan arasındaki fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız gruplarda t testi ku/lamlmıştır. Araştırma sonucunda öğretim elemanlan ve öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoku/lan' ndaki okul kültürünün mevcut durumunu "orta" düzeyde algılamışlar ve ölçekteki ifadelerde belirtilen durumlan ise "önemli" olarak görmüşlerdir. Ancak, öğretim elemanlan ve öğrenciler arasında; mevcut durumda (p<0.001) ve önem derecesinde (p<O.OS) anlamlt farkıtltk bulunmuştur. Sonuç olarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoku/larlndaki okulkültürünün güçlü birşekilde oluşmadığısöylenebilir.