You are here

Adölesanın Sağlık Davranışları ve Sorunları

Adolescent Health Behaviors and Problems

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Adolescent health is an important area which needs collaborative works. This research is conducted to determine health behaviors and problems of adolescents. The research is carried out with 610 students in Malatya High School. The data is collected by the questionnaire form, Health Promotion Life-Style Profile (HPLP) and Problems of the Adolescent Diagnose Scale (PADS). At the end of the research the health behaviors of the adolescent was observed to be at the medium level. The total scores of Health Promotion Life-Style Profile (HPLP) of boys found to be higher than girls. It was observed that the adolescent mostly had problems with the future and psychological problems. The boys had problems more than girls with nutrition, social adaptation, physiological and sexual matters. In the group important problems like smoking (33%) and thought of self-harm (47.5%) were found.
Abstract (Original Language): 
Adölesan sağlığı ortak çalışmalar gerektiren önemli bir alandır. Bu araştırma adölesanların sağlık davranışlarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Malatya Lisesi’nde 610 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler anket formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği (SYBD) ve Adölesan Sorunlarını Tanılama Ölçeği (ASTÖ) ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda adölesanların sağlık davranışlarının orta düzeyde olduğu gözlendi. Erkeklerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği toplam puanı kızlarınkinden daha yüksek bulundu. Adölesanların en çok gelecek endişesi ve psikolojik sorunlar yaşadıkları gözlendi. Beslenme, sosyal uyum, psikolojik ve cinsel konularda erkeklerin kızlardan daha fazla sorun yaşadığı belirlendi. Ayrıca grupta sigara içime (%33) ve kendine zarar vermeyi düşünme (%47.5) gibi çok önemli sorunlar saptandı.
26-34

REFERENCES

References: 

1. Barnfather JS. Restructruring the Role of School Nurse İn Health Promotion. Puplic Health Nursing
1991; 8 (4): 234-238.
2. Fish C, Nies MA. Health Promotion Needs of Students in a College Environtment. Puplic Health
Nursing 1996; 13 (2): 104-111.
3. Hern MJ, Gates D, Amlung S, McCabe, P. Linking Learning With Health Behaviors Of High School
Adolescents. Pediatric Nursing 1998; 24 (2): 127-132.
4. Jung G, Tang J, Piessens P, Grant, V. Community learning: The Reach for Health Nursing Program-
Middle School Collaboration. Journal of Nursing Education 1999; 38 (5): 215-227.
5. Jackson DB, Saunders RB. Child Health Nursing. A Comprehensive Approach to the Care of Children
and Their Families. Philedelphia, J.B. Lippincott Company, 1993; 361-388.
6. Spear HJ, Kulbok P. Adolescent Health Behaviors and Related Factor: A review. Puplic Health Nursing
2001; 18 (2): 82-93.
7. Bundak R, Neyzi O, Günöz H, Darendeliler, F. Büyüme Gelişme Ve Bozuklukları. In: Neyzi O, Ertuğrul
T, eds. Pediatri Cilt 1. 3. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2002; 79-120.
8. Doughertery DM. Adolescent Health: Reflection on a Report to the U.S. Congres. American
Psychological Association 1993; 48 (2): 193-201.
9. Haznedaroğlu D. Adölesanlarla İlgili Çalışmalar. 22. Pediatri Günleri ve 2. Pediatri Hemşireliği Günleri
Program ve Özet Kitabı, İstanbul 2000; 97-100.
10. Zaslow MJ, Takanishi R. Priorities for Research on Adolescent Development. American Psychologist
1993; 48 (2): 185-192.
11. Erci B. Lise Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı Ve Etkileyen Ailesel Faktörler. Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1999; 2 (1): 83-94.
12. Görak G, Kavaklı A, Altun E. Türkiye’deki kız Ve Erkek Adölesanların Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 14. Kurultayı (Poster Bildirisi), İstanbul, 1998; 22-23.
13. Oded BO. Juvenil Obesity, Physical Activity, and Life Style Changes. The Physician and Sportsmedicine
2000; 28 (11): 51-58.
14. Canat B. Ergenlik Döneminde Cinsellik. In: Şenol S, Rugancı N, eds. Ergenlik Döneminde Cinsellik
(Gelişim ve Sorunları). Ankara: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları 1998; 2:5-10.
15. McKay L, Diem E. Health Concerns of Adolescent Girls. Journal of Pediatric Nursing 1995; 10 (1): 19-27.
16. White LJ. Wellness Wednesday: Health Promotion and Service Learning on Campus. Journal of Nursing
Education 1999; 38 (2): 69-74.
17. Yarcheski A, Mahon NE, Yarcheski TJ. Alternate Models of Positive Health Practices in Adolescent.
Nursing Research 1997; 46 (2): 85-92.
18. Esin MN. Endüstriyel Alanda Çalışan İşçilerin Sağlık Davranışlarının Saptanması Ve Geliştirilmesi.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul 1997.
19. Walker S, Sechrist K, Pender N. The Health-Promoting Lifestyle Profile: Development and Psychometric
Characteristics. Nursing Research 1987; 36: 76-81.
20. Gözüm S, Tezel A. Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin
Path Analiziyle Açıklanması. I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı, Antalya 2000;
294-300.
21. Sertçelik E. Üniversiteli Gençlerin Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1999.
22. Yetkin A, Uzun Ö. Eğitimi Sağlıkla İlgili Olan Ve Olmayan Yüksekokul Öğrencilerinin Sağlık
Davranışlarının Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 3 (2):
1-10.
23. Felton GM, Parsons MA, Misener TR, Oldaker, S. Health Promoting Behaviors of Black and White
Collage Women. Western Journal of Nursing Research 1997; 19 (5): 654-666.
24. Özbaşaran F, Çetinkaya A, Güngör N. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin
sağlık davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 7 (3): 43-55.
25. Sayan A, Tan M, Çevirme H. Üç Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinde
Olumlu Sağlık Davranışları, Benlik Şeması Ve Aralarındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi 2001; 4 (2): 20-31.
26. Griffin WK. Creating Health Behavior Change: How to Develop Community-Wide Programs for Youth.
Health Education and Behavior 2000; 27 (5): 664-666.
27. Velsor-Friedrich B: Adolescent School Health. Journal of Pediatric Nursing 2001; 16 (3): 194-196.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com