You are here

Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyeti Konusundaki Tutumlarının İncelenmesi

Investigation of the Attitudes of Health Care Staff about Patient Privacy

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to investigate the attitudes of health care staff about patient privacy. The study has a descriptive quality and was carried out by the method of face to face survey on 471 health professionals serving 2 university hospitals, 4 public hospitals, and 9 private hospitals being in active in the city Konya. In the study, in order to collect the data, an “Inventory on Determining the Attitudes of Health Professionals toward Patient Privacy” were utilized. In inventory, there are 51 questions under titles of policlinics, doctor rooms, inpatient service, intensive care units, dialyze units, emergency department, staff tendencies, patient information, and general use areas of hospital. The data of study was assessed on SPSS program. On the data, descriptive statistics, inter-independent groups, t–test, and one way variance analysis test were conducted. As a result of the study, it was identified that the attitudes of health staffs toward patient privacy were generally considerably high. However, when the attitudes of health professionals toward patient privacy applications were compared in terms of sociodemographic variables, it was reached the conclusion that there were significant differences in terms of institute worked in, department worked in, case of taking education, and working time.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada sağlık çalışanlarının hasta mahremiyeti konusundaki tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı nitelikte olup 2015 yılında Konya il merkezinde faaliyet gösteren 15 farklı hastanede görev yapan, 471 sağlık personeli üzerinde, yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Hasta Mahremiyeti Tutum Envanteri” kullanılmıştır. Envanterde poliklinikler, doktor odaları, görüntüleme odaları, yataklı servisler, yoğun bakım üniteleri, diyaliz üniteleri, acil servisler, personel eğilimleri, hasta bilgileri ve hastane genel kullanım alanlarında mahremiyet başlıkları altında 51 soru yer almaktadır. Araştırma verileri SPSS programında değerlendirilmiştir. Veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar arası t testi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının genel olarak hasta mahremiyetine yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte sağlık çalışanlarının hasta mahremiyetine yönelik tutumlarının çalışılan kurum, çalışılan bölüm, eğitim alma durumu ve çalışma süresi açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.
1
21

REFERENCES

References: 

1. Akdemir N., Akkuş Y., Kapucu S. S. ve Karacan Y. (2006) Hemodiyaliz Ünitelerinde
Durum Saptaması. Hacettepe Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 13(1): 35-45.
2. Akpınar Oruç O. ve Üzel Taş H. (2014) Acil Servise Başvuran Hastaların Memnuniyet
Düzeyleri. Kocatepe Tıp Dergisi 15(2): 131-6.
Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyeti Konusundaki Tutumlarının İncelenmesi 19
3. Alan S. ve Erbay H. (2011) Tıp Etiği Açısından Ambulans Hizmetlerinde Hasta
Mahremiyeti. Akademik Acil Tıp Dergisi 10(1): 33-38.
4. Ataç A., Azal Ö., Uçar M., Açıkel C. ve Göçgeldi E. (2003) TSK Sağlık Kurumlarından
Yararlanan Personelin Hasta Hakları ve Sağlık Personeli-Hasta İlişkisi Konusundaki
Memnuniyetlerinin İntranet Üzerinden Araştırılması. Gülhane Tıp Dergisi 45(4): 309-
315.
5. Aydemir İ. (2010) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde hasta hakları uygulamalarının
değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,
Ankara
6. Bilir Ö., Şişmanlar D., Ersunan G. ve Ayaz T. (2015) Acil Servis Çalışanlarının Hasta
Haklarına Bakışı. Konuralp Tıp Dergisi 7(1): 28-33.
7. Blightman K., Griffiths S. E. and Danbury C. (2014) Patient confidentiality: when can a
breachbe justified? Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain |
14(2): 52-56.
8. Bord D. J. (2013) Ethics in Medicine. https://depts.washington.edu/bioethx/
topics/confiden, Erişim tarihi: 9 Mart 2016.
9. Bulan T. ve Neymen A. (2008) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan
Hemşirelerin Hasta Hakları İle İlgili Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi. Türk
Otorinolarengoloji 30. Ulusal Kongre Özetleri. http://www.tkbbv.org.tr/dergi.aspx?
Dergi=45&yil=2008&makale=9233
10. Çobanoğlu N. (2009) Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Efil Yayınevi, Ankara.
11. Demirer Ö. ve Bülbül H. (2014) Kamu ve Özel Hastanelerde Hizmet Kalitesi, Hasta
Tatmini ve Tercihi Arasındaki İlişki: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Amme İdaresi Dergisi
47(2): 95-119.
12. Doyal L. (1997) Human Need and the Right of Patients to Privacy. Journal of
Contemporary Health Law and Policy 14(1): 1–21.
13. Hasta Hakları Net (2016) Bilinmeyen hak mahremiyet. http://www.hastahaklari.net/
Bilinmeyen-Hak-%E2%80%9C-Mahremiyet-E2%80%9D-376-haberi.aspx, Erişim
Tarihi: 09.05.2016.
14. İstanbul Tabip Odası (2013) Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar
Çalıştayı. http://istabip.org.tr/3120-kiisel-salk-verileri-ve-mesleki-yaklamlar-cal....
html, Erişim Tarihi: 09.03.2016.
15. Kaçar H. (2008) Hastanede Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeyi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
16. Kıdak L. B. ve Aksaraylı M. (2008) Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi ve
İzlenmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(3): 87-122.
20 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2017; 20(1): 1-21
17. Kilpi-Leino H., Va¨ lima¨ ki M., Dassen T., Gasull M., Lemonidou C., Scotte A. and
Arndt M. (2001) Privacy: a review of the literature. International Journal of Nursing
Studies 38(6): 663–671.
18. Kurtcebe Z. Ö. (2009) Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Hasta Ve Yakınları İle
Araştırma Görevlilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Yararlanma
Durumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara.
19. Mersinlioğlu G. ve Öztürk H. (2015) Acil Servise Başvuran Hastaların Hemşirelik
Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2(2): 70-
82.
20. Özer A. ve Günay O. (2007) Kayseri İl Merkezinde Çalışan Hekimlerin Hasta Hakları
Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Erciyes Tıp Dergisi 29(1): 56-63.
21. Parrott R., Burgoon J., Burgoon M. and LePoire B. (1989) Privacy between physicians
and patients:More than a matter of confidentiality. Social Science and Medicine
29(12): 1381–1385.
22. Resmi Gazete, Tarih:01.08.1998. 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği.
23. Sağlık Bakanlığı (2015) Hasta hakları istatistikleri. http://www.saglik.gov.tr/
Hastahaklari/dosya/1-94773/h/2008--hasta-haklari-istatistikleri.pdf, Erişim tarihi:
06.12.2015.
24. Sağlık Bakanlığı (2015) Sağlıkta Kalite Standartları. https://kalite.
saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=46&newsCat=1&newsID=1248, Erişim tarihi:
05.12.2015.
25. Sümbüloğlu K. ve Sümbüloğlu V. (2004) Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri.
5. Baskı, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara.
26. Taşlıyan M. ve Gök S. (2012) Kamu ve Özel Hastanelerde Hasta Memnuniyeti:
Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. KSU İİBF Dergisi 2(1): 69-94.
27. Teke A., Uçar M., Demir C., Çelen Ö. and Karaalp T. (2007) Evaluation of Knowledge
and Attitudes of the Nurses Working in a Training Hospital about Patients' Rights. TAF
Prev Med Bull 6(4): 259-266
28. TKHK (2014) Hasta Mahremiyetinin Sağlanmasına İlişkin 86642992 Sayılı Genelge.
29. Top M., Tarcan M., Güler H. ve Tekingündüz S. (2010) Hastane Sektöründe Yatan
Hastaların Hasta Tatmini ve Hastane Kalitesi Algılamalarının Değerlendirilmesi: İzmir
İli Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Örneği. Akademik Bakış Dergisi 22(4): 1-29.
30. Topal F. E., Şenel E., Topal F. ve Mansuroğlu C. (2013) Hasta memnuniyeti
araştırması: Bir devlet hastanesinin acil kliniğine başvuran hastaların memnuniyet
düzeyleri. Cumhuriyet Tıp Dergisi 35(2): 199-205.
31. Topbaş M., Özlü T., Çan G. ve Bostan S. (2005) Hekimler Hasta Haklarını Ne Kadar
Biliyorlar? Bir Tıp Fakültesindeki Asistan ve İntern Hekimlerin Bilgi Düzeyleri.
Türkiye Klinikleri 13(2): 81-85.
Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyeti Konusundaki Tutumlarının İncelenmesi 21
32. Türk Dil Kurumu (2014) Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/
index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.567925ccba 8555. 34733907,
Erişim tarihi: 29.05.2015.
33. Türk Tabipler Birliği (2013) Hasta haklarının tanımı ve gelişme süreci.
https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article...
hasta&catid=26:etik&Itemid=65, Erişim Tarihi: 12.01.2016.
34. Ünalan D., Öztürk A., Tolga Y., Taşdelen C., Yazlak Z., Öğüt E., Gündüz E. ve Elmalı
F. (2007) Kayseri Devlet Hastanesi’nden poliklinik hizmeti alan SSK mensubu erişkin
hastalarda memnuniyet durumu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 3(8): 85-98.
35. Webster’s New World Dictionary (1986). Prentice-Hall, New York.
36. WHO (2000) World Health Report 2000 - Health Systems: Improving
Performance. Geneva.
37. Wikipedia (2015) Mahrem. Erişim tarihi: 01 Aralık 2015 https://tr.wikipedia.
org/wiki/Mahrem.
38. Wilen Berg J. (2011) Patient Confidentiality: Privacy and Public Health.
http://www.thedoctorwillseeyounow.com/ content/bioethics/art3401.html, Erişim tarihi:
03.12.2015.
39. Williams J. I. (1971) Problmens of measuring social class in a public health agency.
Canadian Journal of Public Health 62(6): 490-495.
40. Zencir G., Erdal E. ve Zencir M. (1999) Hekim ve Hemşirelerin Hasta Hakları
Konusunda Tutumlarının İncelenmesi. I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiriler
Kitabı, ss. 105–13, Kocaeli.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com