You are here

Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Tutumlarının Araştırılması: Farabi Hastanesi Örneği

The Investigation of Health Employees Attitudes Related Patient Rights: Instances of Farabi Hospital

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The term “patient rights” is the expression of meeting basic needs of patients. Beside this, there is a big gap on determining the attitude of personnel in hospitals towards patient rights. This study was carried out in Farabi Hospital of Karadeniz Technical University, Trabzon. Questionnaire was applied to 125 volunteers who are health care workers in Farabi Hospital. All participants were medical secretary, security and nurses. Likert type questionnaire was used in this study. General attitude of health workers towards patient rights was found high (3.81). However, this decision can be changed when moving down to sublevel. General averages attitudes including communication and getting information (3.35), management service (3.36), medical services (3.27) of health workers were in the middle level. General average of attitude of healthcare personnel towards patient rights was in the middle level (3.34). This level should beincreased in order to give better service suitable for patient rights. In-service training courses on the patient rights are needed as 82.4% of healthcare personnel agreed in the questionnaire.
Abstract (Original Language): 
Hasta hakları, hastalar için karşılanmasıgereken temel gereksinimleri ifade eder. Bununla birlikte hastane çalışanlarının hasta haklarına yönelik tutumlarının belirlenmesine yönelik yeterince çalışma olmadığıdüşünülmektedir. Bu çalışma; Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesinde gerçekleştirildi. Araştırmaya 125 Farabi hastanesi çalışanıgönüllü olarak katıldı. Katılımcılar, görevleri gereği hastayla doğrudan iletişim kuran; tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi ve hemşirelerdir. Çalışma, 5’li Likert anketi ölçeğiyle yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik genel tutumlarının olumluluk düzeyinin yüksek (3.81) olmasına karşın, uygulama alanlarına inildiğinde yargılarının değişebildiği görülmektedir. Sağlık çalışanlarının iletişim ve bilgi alma (3.35), yönetsel (3.36) ve tıbbi hizmetlerde (3.27) hasta haklarına yönelik tutum düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik tutumlarının ortalama olumluluk düzeyi (3.34) orta düzeyde olup, hasta haklarına uygun sağlık hizmeti verilebilmesi için bu düzeyin yükseltilmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının, kendilerinin de ifade ettiği (%82.4) gibi, hasta hakları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaçları vardır.
1-18

REFERENCES

References: 

1. BOSTAN, Sedat (2005) “Hasta Hakları İhlallerinin Nedenleri” İbni Sina
Tıp Dergisi,Sayı: 2-3, Sayfa: 65-72, Trabzon.
2. BOSTAN, Sedat (2006) “Hasta OdaklıSağlık Hizmeti Sunumu”, Sağlık
HakkıDergisi, Sayı:1, Sayfa: 20-27, Ankara.
3. BOSTAN, Sedat; ACUNER, Taner; YILMAZ, Gökhan (2007) “Patient
(Customer) Expectations In Hospitals”, Health Policy82, 62–70.
4. DECCACHE, Alain; VAN BALLEKOM, Karin (2001) “Patient Education
in Belgium: Evolution, Policy and Perspectives”, Patient Education and
Counseling44 43–48.
5. FOTAKI, Marianna (2006) “Users’ Perceptions of Health Care Reforms:
Quality of Care and Patient Rights in Four Regions in The Russian
Federation” Social Science & Medicine63, 1637–1647
6. HATEMİ, Hüseyin (2006) “Özel Hasta Gruplarının Hakları”, Sağlık
HakkıDergisi, Sayı:1, Sayfa: 42-44,. Ankara.
7. KAYACI, Şeref (Ed.)(2005) “SPSS UygulamalıÇok Değişkenli İstatistik
Teknikleri” Sayfa:73-82, Asil Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ., Ankara.
8. KUZU, N.; ERGİN, A.; ZENCİR, M. (2006) “Patients’ Awareness of
Their Rights in a Developing Country” Public Health120, 290–296.
9. ÖZDEMİR, M. Hakan; ERGÖNEN, Akça T.; SÖNMEZ, Ersel; CAN, I.
Özgür; SALACİN,Serpil (2006) “The Approach Taken by The Physicians
Working at Educational Hospitals In İzmir Towards Patient Rights”
Patient Education and Counseling61 87–91.
10. ÖZLÜ, Tevfik (2005); “Kurumsal Metinler, Felsefi Arka Plan ve Örnek
Olgularla Hasta Hakları”, Sayfa: 14,TimaşYayınları, İstanbul.
11. ÖZLÜ, Tevfik (2003) “Hekiminizi Nasıl Alırdınız”, Sayfa:138, Kaknüs
Yayınları, İstanbul.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1 (2007) 18
12. TOPBAŞ, Murat; ÖZLÜ, Tevfik; ÇAN, Gamze; BOSTAN, Sedat (2005)
“Hekimler Hasta HaklarınıNe Kadar Biliyor. Bir Tıp Fakültesindeki
Asistan Ve İntörn Hekimlerin Bilgi Düzeyi” Tıp Hukuku Etiği Tarihi
Dergisi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com