You are here

Denizli İlindeki Hastanelerin Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Surgical Ward Nurses Professionalism in Their Work, in Denizli

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: This research was conducted for the purpose of evaluationing factors which affect the professionalism of nurses who work on hospital surgical wards in Denizli province municipality. Materials and Methods: This is a cross-sectional study. The research population was 340 surgical nurses who work in the university and public hospitals in Denizli province municipality. The sample included 214 of these nurses who agreed to participate and were not on leave on the days the research was conducted. The data were collected between June and July 2007 using the Professional Attitudes Inventory developed by Erbil and Bakır. Results: Higher scores from the Professional Attitudes Inventory were obtained from nurses who loved their profession, were pleased to be working in their profession, thought that they had good communication with other team members, believed that they could completely work as nurses, and who worked as charge nurses. The differences between these groups were found to be statistically significant (p<0.05). Conclusion: For the purpose of evaluating which the professinalism of nurses who work on public hospital the factors should determinate and new arrengment should make these subject as a periodic performance check why do nurses want to leave nursing, why nurses willing and unpleasantness.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma, Denizli il merkezindeki hastanelerin cerrahi birimlerde çalışmakta olan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni, Denizli il merkezindeki Üniversite ve Devlet hastanelerinin cerrahi birimlerde çalışmakta olan 340 hemşire olup, hemşirelerden bazılarının anket formlarının uygulandığı tarihlerde izinde olması ya da soruları yanıtlamak istememesi nedeniyle 214 hemşireye(%62.9) ulaşılmıştır. Veriler, Haziran-Temmuz 2007 tarihleri arasında, veri toplama formu ile Erbil ve Bakır tarafından geliştirilen "Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri" (MPTE) aracıyla toplanmıştır. Bulgular: Mesleğini seven, bu mesleği yapıyor olmaktan memnun olan, ekip üyeleri ile iletişiminin iyi olduğunu düşünen, mesleğini tam olarak yapabildiğini inanan ve klinik sorumlusu olarak çalışan hemşireler meslekte profesyonel tutum envanterinden (MPTE) daha yüksek puan almışlardır. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Kamu kurumlarında çalışan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerini değerlendirmek amacıyla periyodik olarak performans ölçümleri yapıla¬rak, hemşirelerin mesleğini değiştirmek isteme, sevmeme ve memnuniyetsizlik nedenlerini etkileyen faktörler saptanmalı ve bu konularda yeni düzen¬lemeler de yapılmalıdır
12-17

REFERENCES

References: 

1.
Gökçor
a İH. Profesyonelliğe Saygı!. Üniversite ve Toplum 2005; 5(3):1-6.
2.
Baysa
l AC. İnsan ve Çalışma Yaşamı. Avcıol Basım Yayın, İstanbul: 1993; 5-10.
3.
Yıldırı
m A. Meslekleşme Süreci ve Hemşirelik. Hemşirelik Forumu 2001; 4(1):23-25.
4.
Yıldı
z S. Profesyonel Hemşirenin Rol ve İşlevleri. Modern Hastane Yönetimi Dergisi 2003; 7(2):35-40.
5.
Karako
ç Kaya Ö, Şimsek Z, Kabalcıoğlu F, Dayı FF. Hemşirelerin Mesleki İmajlarını ve Mesleği Algılama Durumlarını Etkileyen Faktörler. Hemşirelik Forumu Dergisi Ocak-Şubat 2004; 7(1):1-6.
6.
Karada
ğ A, Hisar F, Özhan Elbaş N. Hemşirelikte profesyo¬nelliğe ilişkin davranışsal Envanter. Hemşirelik Forumu Der¬gisi Temmuz-Ağustos 2004; 7(4):14-22.
7. Boey KW. Coping and Family Relationship in Stres Resistance: a Study of Job Satisfaction of Nurse in Singapure. International Journal of Nursing Studies 1998; 35:353-359.
8.
Te
l H, Karadağ M, Tel H, Aydın Ş. Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamındaki Stres Yaşantıları İle Baş Etme Durumla¬rının Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
2003; 5 (2), 13-23.
9. Erbil N, Bakır A. Meslekte Profesyonel Tutum Envanterinin Geliştirilmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, 20-21 Nisan 2006; s:21, Şanlıurfa
10. MacDonald JA, Herbert R, Thibeault C. Advanced Practice Nursing, Unification Through A Common İdentity. J Prof Nurs 2006; 22(3):172-9.
11. DeGrasse C, Nilcin W. Advanced Nursing Practice: Old Hat, New Design. Can J Nurs Leadersh 2001; 14(4):7-12.
12. Halfer D, Graf E. Gradute Nurse Perceptions of the Work Experience. Nurs Econ 2006; 24(3):150-5.
13. Karadağ A, Hisar F, Özhan Elbaş N. The level of professionalism among nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship 2007; 39(4):371-374.
14. Andrews GJ, Brodie DA, Andrews JP, et. al. Professional Roles and Communications in Clinical Placements: A Qualitative Study of Nursing Students. Perception and Some Models for Prectice". Int J Nurs Stud 2006; 43(7):861-74.
15.
Oflazl
ı F. Erdem M. Denizli İlinde Çalışan Ebelerin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü, 2002.
16.
Küçükyılma
z Ü, Gök Özer F, Taşcı KD. Denizli Devlet Has¬tanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin Belir¬lenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi Eylül-Ekim-Kasım-
Aralık
2006
; 37-46.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com