You are here

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Professionalism of Nurses Working in Surgical Wards

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: This study was conducted to evaluate the occupational professionalism of nurses working in surgical wards. Method: This cross-sectional study was performed with 179 nurses working in surgical wards of university and ministry of health hospitals of a province in Zonguldak. Data were collected by survey form and Inventory of Professional Attitudes at Occupation developed by Erbil and Bakır. Data were evaluated using number, percentage, mean, Kruskal-Wallis, student t and one way Anova tests. Results: It was determined that the mean age of the nurses was 29.48, 93.3% of them were female, 48.6 %had a baccalaureate degree in nursing, and 25.7 % had worked as an operating room nurse, half of nurses (51.4%) had worked on the surgical wards for 1-4 years. It was determined that nurses who loved their profession (p=0.003), believed that they could completely work as nurses (p=0.001), who satisfied from their salaries (p=0.001), accepted that they were adequate of opportunities in hospital (p=0.02) obtained higher scores from the Inventory of Professional Attitudes at Occupation. Nurses stated that shortage of staff (24.7%) and materials (10.6%) on wards, and irregularities in the task-sharing (10.6%) are affected the professionalism of nurses. Conclusion: This study shows that opinions of surgical nurses about occupation affect the professionalism of nurses.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu kesitsel tipteki araştırma, Zonguldak il merkezindeki üniversite ve devlet hastanelerinin cerrahi kliniklerinde çalışan 179 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler, Erbil ve Bakır tarafından geliştirilen “Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri” (MPTE) ve anket formu ile toplandı. Veriler, sayı, yüzde, ortalama, Kruskal Wallis, Student t testi ve tek yönlü Anova testleri kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Hemşirelerin ortalama yaşının 29.48, %93.3’ünün bayan, %48.6’sının lisans mezunu ve %25.7’sinin ameliyathane hemşiresi, yarısının (%51.4) 1-4 yıldır cerrahi kliniklerinde çalıştığı belirlendi. Profesyonel olduğunu düşünen (p=0.003), ücretlerinden memnun olan (p=0.001) ve hastanedeki olanakların yeterli olduğunu kabul eden (p=0.02) hemşirelerin, Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri’nden daha yüksek puan aldığı saptandı. Hemşireler servisteki eleman (%24.7) ve malzeme yetersizliğinin (%10.6), görev paylaşımındaki düzensizliklerin (%10.6) profesyonelliklerini etkilediğini ifade etti. Sonuç: Bu çalışma, cerrahi hemşirelerinin meslek hakkındaki düşüncelerinin profesyonelliklerini etkilediğini göstermektedir
193-199

REFERENCES

References: 

Beydağ, K., Arslan, H. (2008). Kadın doğum kliniklerinde çalışan ebe ve hemşirelerin profesyonelliklerini etkileyen faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3(7): 76-87.
Çinar, İ., Kavlak, O. (2009). İzmir ilinde çalışan ambulans ve acil bakım teknikerlerinde iş doyumunun ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(3): 33-37.
Erbil, N., Bakır, A. (2009). Meslekte profesyonel tutum envanterinin geliştirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1): 290-302.
Güven, T. (2009). Tıp etiği açısından meslek ve profesyonellik kavramlarının incelenmesi. Hacettepe Tıp Dergisi, 40(2): 84-88.
Karadağ, A. (2002). Meslek olarak hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2): 55-63.
Karadağ, G., Uçan, Ö. (2006). Hemşirelik eğitimi ve kalite. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,1(3): 43-51 .
Karadağ, A., Hisar, F., Elbaş. N. Ö. (2007). The level of professionalism among nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship, 39: 371-374.
Karagözoğlu, Ş. (2008). Hemşirelikte bireysel ve profesyonel özerklik. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 3: 41-50.
Karamanoğlu, A., Özer, F., Tuğcu, A. (2009). Denizli ilindeki hastanelerin cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerinin değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 14(1): 12-17.
Karaöz, S. (2000). Cerrahi hemşireliği ve etik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4(1): 1-8.
Kaya, P. (2011). İstanbul’un bir ilçesinde kamu ve özel sektörde çalışan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 49-72.
Ökdem, Ş., Abbasoğlu, A., Doğan, N. (2000). Hemşirelik tarihi, gelişimi ve eğitimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı,1(1): 6-11.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com