You are here

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, araştırmanın teorik altyapısını oluşturan stres ve örgütsel stres kavramları üzerinde durulmuş, stresin insanda görülen belirtileri verilmiş, stresin örgütler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Stres yönetimi kapsamında, bireysel ve örgütsel yaklaşımlar ile programlar açıklanmıştır. Uçucu personele uygulanan bir araştırma ile çalışanların stres kaynakları ve çalışanlarda görülen stres belirtileri incelenmiştir. Çalışanlara uygulanan ankette yer alan önermeler, literatür taramasıyla elde edilen ve işe özel durumların tespiti ile oluşturulmuştur. Veriler, önce genel, sonra da çalışanların demografik özelliklerine göre gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, rahatsız edici düzeyde olmasa bile, uçucu personelin değişik stres kaynaklarına maruz kaldıkları görülmüştür. Uçucu personelin stresle başa çıkabilmesi için önerilere yer verilmiştir.
61-85

REFERENCES

References: 

AILEN, R. (1983), Human Stress: It's Nature and Control, NewYork:McMilan,
8s.
BAŞARAN, İ.E. (1983), Örgütsel Davranış, A.Ü. Eğt. Fak., Yay.No:108.Ankara,
75s.
CAPLAN, R.D. and R.P. JOHN (1973), Organizational Stress and Individual
Strain, A.J. Marrow, New York, pp.30-66.
CONNOR, P.E. and C.H. WORLEY (1991), “Managing Organizational
Stres”. Business Quarterly, V.56, No.1, pp.61-63.
CRAMPTON, S., J.W. HODGE, J.M. MISHRA, and S. PRICE (1995), “Stress and
Stress Management”, SAM Advanced Management Journal, Summer,
pp.16-18.
DAVIS, K. (1988), (Çev. Kemal Tosun vd.), İşletmede İnsan Davranışı; Örgütsel
Davranış, 3.b., İ.Ü. İşletme Fakültesi Ya. No:199, İstanbul, s.562-584.
DAVIS, K. and J.W. NEWSTROM (1988), Organizatianol Behavior; Human
Behavior at Work, 9. Edition, McGraw-Hill, Inc., New Jersey, pp.422-458.
DEFRANK, R.S. and J. IVANCEVICH (1998), “Stress on the Job: an Executive
Update”, The Academy of Management Executive, (August) V:12. No.3.,
pp.55-56.
DRAFKE, M.W. and S. KOSSEN (1998), The Human Side Of Organizations,
Seventh Edition, Addision Wesley Longman, Inc. New York, pp.410-426.
ERDOĞAN, İ. (1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İşletme Fak.
Yayını, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul, s.270-278.
ERTEKİN, Y. (1993), Stres ve Yönetim, TODAİE, Ya. No. 253, Ankara, s.37-97.
GEORGE, J.M. and R.J. GARETH (1999), Understanding and Managing
Organizational Behavior, 2. Edition, Addison Wesley Publishing
Company, Massachuset, pp.36-321.
HAIR, J. F. JR, R. E. ANDERSON, R. L. TATHAM and W. C. BLACK (1998),
Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, NJ., p.38
HELLIRIEGEL, D., J.W. Jr SLOCOM and R.W. WOODMAN (1995),
Organizational Behavior, 7. Ed., West Pub. Com, New York, pp.222-
257.
KREITNER, R. and A. KINICKI (1989), Organizational Behavior, Richard D.
Irwin Inc., pp.564-571.
MAGNUSON, J. (1990), “Stress Management”, Journal of Property
Management, (May-June) V.55, No.3., p.24.
PEHLİVAN, İ. (1995), Yönetimde Stres Kaynakları, Pegem Yayınları, Personel
Geliştirme Merkezi, No:16. Ankara, s.11-73.PERREWE, P. and F.A.VICTORY (1988), “Combatting Job Stres”, Training and
Development Journal, (April), pp.84-85.
SABUNCUOĞLU, Z. ve M. TÜZ (1998), Örgütsel Psikoloji, 3.B., Alfa Yayınları,
Bursa, s.200-203.
SCHAFER, W. (1987), Stress Management For Wellness, Mc.Graw Hill, New
York, pp.310-314.
SCHERMERBORN Jr., J.R., J.G. HUNT, and R.N. OSBORN (1988), Managing
Organizational Behavior, 3.Ed., John Wiley&Sons, Inc., NewYork, p.532.
SCHERMERBORN Jr., J.R., J.G. HUNT, and R.N. OSBORN (1997),
Organizational Behavior, 6. Ed., John Wiley&Sons, Inc., NewYork, p.414.
SELYE, H. (1977), Stress Without Distress. Teach Yourself Books, Y.3, N.21,
pp.23-25.
TEZMAN, N. (1987), “Stres ve İnsan”, TÜSSİDE, Stres Yönetimi Semineri, S.3,
Gebze, s.3.
TORRINGTON, D. and L. HALL (1987), Personnel Management; A New
Approach, Prentice Hall- Englewood Cliffs, New Jersey, pp.360-361.
VECCHIO, R.P. (1987), Organizational Behavior, 2. Ed., The Dryan Press,
Rinehart and Winston, Inc., p.448.
VIOLETTE, G.R. and J.A. VIOLETTE (1990), “Employee Welmess is Good
Business”, The CPA Journal, V.60, No.12. (December), p.90.
WERTHER, W.B. and K. DAVIS (1985), Personel Management and Human
Resources, 2. Ed., McGraw-Hill Book Co., New York, p.420.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com