You are here

STRES VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS AND PRODUCTIVITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Stress called as a disease of the 21st century notonly affects workers' health but also causes many problems in organizations. In this study, the stress term and the symptoms of stress seen at human are given, the stress term related with organizational base and the results and effects of organizational stress are explained. The purpose of this research is to draw attention to the relationship between stres and productivity.
Abstract (Original Language): 
21. yüzyılın bir hastalığıolarak nitelendirilen stres, sadece çalışanların sağlığınıetkilemekle kalmamakta, aynızamanda örgütlerde de pek çok soruna yol açmaktadır. Bu çalışmada, stres kavramıve stresin insanda görülen belirtileri üzerinde durulmuş, örgütsel stres kavramına değinilmiş, stresin örgütler üzerindeki etkileri verilmiştir. Araştırmanın amacı, stres ve verimlilik arasındaki ilişkiye dikkat çekmektir.

REFERENCES

References: 

Akat,İlter (1994). Gönül Budak ve Gülay Budak, İşletme Yönetimi, İstanbul: Beta Kitabevi.
Altıntaş, Ersin ,(2003). Stres Yönetimi, 1.Basım, İstanbul: Alfa Yayınları.
Ar,İlker Murat (2006). “Verimlilik: Nasıl?”, Woodwork Dergisi, Ekim/Kasım Sayısı, (çevrimiçi)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iWKjEpcigxYJ:www.ur...
/sunular/verimlilik.doc+verimlilik+t%C3%BCrleri&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
Artan, İnci (1986). Örgütsel Stres Kaynaklarıve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama, İstanbul:
Özgün Matbaacılık.
Ataklı, A. (1999). “ Stres Kaynakları, Stresin Öğretmenlik Mesleğindeki Yeri, Okul Yönetici ve
Velilerin Anlayışlık Düzeyi Üzerine Öğretmenlerin Görüşleri”, Amme İdaresi Dergisi,
Haziran Sayısı, C.32, S.2.
Avcı, Nabi (1990). Enformatik Cehalet, Ankara: Rehber Yayınları.
Aydoğan, Ayşegül (2002). “Stresi Nasıl Yenerim?-2”, Milliyet Gazetesi, 28.08.2002,
(çevrimiçi), http://www.milliyet.com.tr/2002/08/28/yasam/ayas.html.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33 Kasım – Aralık 2012
UluslararasıHakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
 
19 
 
Ayrıçay,Yücel ve H. Mustafa Paksoy (1999). “Bir Yaşam Tarzıve Düşünce Biçimi Olan
Prodüktiviteye Etkisi Bakımından İşDeğerlemesi”, Standart Dergisi, Sayı455, Yıl 38,
Çimento Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık A.Ş., Kasım Sayısı, ss. 43-46.
Baltaş, Zuhal ve Acar Baltaş(1989). Stres ve Başa Çıkma Yolları, İstanbul: Remzi Kitabevi,
Basım.
Bozkurt, Nergüz (2004). “Öğretmen Stresi ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri”, Kişisel Gelişimde
ÇağdaşYönelimler Sempozyumu, Ankara.
Cüceloğlu, Doğan (1992). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Çukur, Mürsel (2001). “Örgütsel Sistem Yönetimi (I)”, İşSağlığıve Güvenliği Dergisi,S. 3.
Demir, Ali Hikmet (2002). “İlköğretim Öğrencilerinde Stres Yaratan Yönetici Davranışlarıve
Öğrencilerin Başa Çıkma Davranışları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara.
Doğan,Üzeyme (1987). Verimlilik Analizleri ve Verimlilik Ergonomi İlişkileri, İzmir Ticaret
Borsası, Yayın No:31, İzmir: İstiklal Matbaası.
Ertekin, Yücel (1993). Stres ve Yönetim, Ankara: TODAİE Yayınları.
Filiz, Atilla (2004) “Motivasyon ile Verimliliğin Yükseltilmesi”, Sektörel Tanıtım Dergisi,
Eylül Sayısı.
http://www.mpm.org.tr/verimlilik/v1/d/
http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=326&id=19.
Katz,Daniel (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi,(çev.H.Can ve Y. Bayer),
Ankara: TODAİE Yayınları.
Kılıç,Alpaslan (2004). " Örgüt İçi Stres Faktörlerin Çalışanların “Çatışma ve İşten Ayrılma
Eğilimleri” Üzerindeki Etkisi", YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, GaziÜniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kobu, Bülent (1996). Üretim Yönetimi, 9. Baskı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33 Kasım – Aralık 2012
UluslararasıHakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
 
20 
 
Yayın No: 260, İşletme İktisadıYayın No: 153, İstanbul: Avcıol Basım-Yayın.
Köroğlu,Kazım (1993). Verimlilik Yönetimine Japon Yaklaşımıve Kazukiyo Kurosawa Modeli,
Ankara, MPM Yayınları.
Müftüoğlu, Tamer (1989). İşletme İktisadı, Ankara: Turhan Kitabevi.
Özgen,Hüseyin ve Halil Savaş(1997). “Verimlilik ve Kalite Arasındaki İlişkinin TKY Anlayışı
Açısından Analizi”, Ankara, Standart Dergisi, Sayı422, Yıl 36, Ajans-Türk Matbaacılık.
Palmer, Margaret ve Beverly Hyman (1993). Yönetimde Kadınlar, (çev.Kurul), American
Management Association , İstanbul: Rota Yayınları.
Pehlivan, İnayet , “Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Örgütsel Stratejiler” (çevrimiçi)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/491/5799.pdf. (Erişim Tarihi: 05.06.2010)
Sökmen, Alptekin (2005). “Konaklama İşletmeleri Yöneticilerin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde
Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,
Güz Sayısı.
Stora,Benjamin (1992). Stres,(çev. Ayşe Kalın), İstanbul: İletişim Yayınları.
Şahin, Nesrin H (1994). “Kendi Olumlu Stres Düzeyini Bulmak”, Stresle Başa Çıkma Olumlu Bir
Yaklaşım, Ankara:Türk Psikologlar Deneği Yayınları.
Şahin, Mehmet (1994). 1. Sınıf, İkinci Fasikül,Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No: 170,
Açık Öğretim Fakültesi YayınNo: 72.
Şenturan,Şermin (2007). “Mesleki Yabancılaşma: Kamu Bankalarında Yeniden Yapılanma Sonucu
Çeşitli Kurumlara Aktarılan Çalışanların Durumu”, Kamu-İşDergisi, C.9, S.1.
Şenyiğit, Gümran (2004). “Çalışma Hayatında Stres”,Verimlilik Dergisi,Ankara, MPM Yayını,
Temmuz Sayısı.
Tutar, Hasan (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, İstanbul: Hayat Yayınları.
Tütüncü,Özkan ve Mahmut Demir (2003). “Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları
Kapsamında İşgücü devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi Örneği”, İzmir: Dokuz Eylül
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33 Kasım – Aralık 2012
UluslararasıHakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
 
21 
 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2.
Zaim, Sabahattin (2005). Türkiye’nin Yirminci YüzyılıToplum/ İktisat/ Siyaset, İstanbul, İşaret Yayınları, 1.Baskı, C.3.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com