You are here

ULUSLARARASI PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA ABD İLE BRICS VE TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

The Analysis of the Cointegration Relationship between the Stock Markets of US and BRICS and Turkey in the Context of International Portfolio Diversification

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the current study is to investigate whether portfolio risk might be reduced by international portfolio diversification. To this end, it was tried to determine whether there is a cointegration relationship between the Unites States and BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) and Turkey's stock market indices. The study, which uses weekly data, covers the period January 2001 - December 2016. In the study, the cointegration relationship between United States and BRICS countries and Turkey's stock market indices were investigated by Johansen Cointegration Test. The findings reveal that there is no cointegration relationship between United States and the six countries’ stock market indices. This result indicates that an international investor might reduce portfolio risk by creating an international diversified portfolio from the stock markets of the United States and other countries in question.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, uluslararası portföy çeşitlendirmesi yoluyla portföy riskinin azaltılıp azaltılamayacağını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, ABD ile BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve Türkiye’nin temel borsa endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Haftalık verilerin kullanıldığı bu çalışma, Ocak 2001 - Aralık 2016 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada, ABD ile BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin temel borsa endeksi serileri arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Johansen Eşbütünleşme Testi ile araştırılmıştır. Bulgular, ABD ile bu altı ülkenin borsa endeksleri arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin bulunmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç, uluslararası bir yatırımcının, ABD ve söz konusu diğer ülkelerin hisse senedi piyasalarından uluslararası çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak suretiyle portföy riskini azaltabileceğini işaret etmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abreu, M. D. P., Agarwal, M., Kadochnikov, S., Mikic, M., Whalley, J., & Yongding, Y. (2009). The Effect of the World Financial Crisis on Developing Countries: An Initial Assessment. Centre for International Governance Innovation. CIGI Task Force on Developing Countries.
Boztosun, D., & Çelik, T. (2011). Türkiye Borsasının Avrupa Borsaları ile Eşbütünleşme Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(1): 147-162.
Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2012). Fundamentals of Financial Management. Cengage Learning.
Çelik, İ., Kaya, M., & Tunç, H. (2013). Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Açısından Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Eşhareketlilik: Brezilya-Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18(1): 167-180.
Çıtak, L., & Gözbaşı, O. (2007). İMKB ile Bazı Önde Gelen Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Bütünleşmenin Temel Endeks veya Ana Sektör Endeksleri Temelinde Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22(2): 249-271.
Efendioğlu, E., & Yörük, D. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Hisse Senedi Piyasası ile Avrupa Birliği Hisse Senedi Piyasalarının Bütünleşmesi: İMKB Örneği. Unpublished Working Paper.
Gilmore, C. G., & Mcmanus, G. M. (2002). International Portfolio Diversification: US and Central European Equity Markets. Emerging Markets Review 3(1): 69-83.
Gurtner, B. (2010). The Financial and Economic Crisis and Developing Countries. International Development Policy| Revue Internationale De Politique De Développement (1): 189-213.
Hatipoğlu, M., & Sekmen, T. (2016). Borsa İstanbul ve Gelişmiş Ülke Borsalarının Ortak Hareketi Üzerine Bir Çalışma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4(3): 24-34.
Huang, B. N., Yang, C. W., & Hu, J. W. S. (2000). Causality and Cointegration of Stock Markets among the United States, Japan and the South China Growth Triangle. International Review of Financial Analysis 9(3): 281-297.
Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegrating Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control 12: 231-254.
Karan, M. B. (2013). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Yayınları, 4. Baskı, Ankara.
Kasa, K. (1992). Common Stochastic Trends in International Stock Markets. Journal of Monetary Economics 29(1): 95-124.
Korajczyk, R. A. (1996). A Measure of Stock Market Integration for Developed and Emerging Markets. The World Bank Economic Review 10(2): 267-289.
Korinek, A. (2010). Regulating Capital Flows To Emerging Markets: An Externality View.
Korkmaz, T., Zaman, S., & Çevik, E. İ. (2012). Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsaları ile Entegrasyon İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 4(8): 19-44.
Küçükkaya, E. (2009). Diversification Benefits of Including Turkish and US Stocks in a Portfolio. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5(2): 1-11.
Madura, J. (2014). Financial Markets and Institutions. Nelson Education.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance 7(1): 77-91.
Özdemir, Z. A., Olgun, H., & Saracoglu, B. (2009). Dynamic Linkages between the Center and Periphery in International Stock Markets. Research in International Business and Finance 23(1): 46-53.
Samırkaş, M. C., & Düzakın, H. (2013). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Avrasya Borsaları ile Entegrasyonu. Akademik Bakış Dergisi 35(2): 1-19.
Siklos, P. L., & Ng, P. (2001). Integration among Asia Pacific and International Stock Markets: Common Stochastic Trends and Regime Shifts. Pacific Economic Review 6(1): 89-110.
Vuran, B. (2010). İMKB 100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri ile İlişkisinin Eşbütünleşim Analizi ile Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39(1): 154-168.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com