You are here

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND EDUCATIONAL PHILOSOPHIES OF THE TEACHER CANDIDATES ADOPTED

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the relationship between epistemological beliefs and educational philosophies of the teacher candidates adopted regarding to the a variety of variables. The sample of the study consists of 245 teacher candidates, who study at the social studies department of the faculty of education at a state university in 2012-2013 academic year. “Epistemological Belief Scale” and “Educational Belief Scale” are the assessment instruments in this “survey model”. Descriptive statistics, Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Correlation analyses are used for data analysis. According to the findings of the study, no meaningful differences have been found between the epistemological and educational beliefs of Social Studies Teacher Candidates in terms of gender; however, a meaningful difference has been spotted in terms of the class variable. A relationship has also been found between the epistemological and educational beliefs of the Social Studies teacher candidates.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitimöğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 245 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada ölçme aracı olarak “Epistemolojik İnanç Ölçeği” ve “Eğitim İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise betimsel istatistikler, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve eğitim inançları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır; sınıf değişkeni bakımından ise anlamlı farklılık bulunmuştur. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile eğitim inançları arasında da ilişki bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Arslan, A. (1996). Felsefeye Giriş. Ankara: Vadi Yayıncılık.
Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.
Biçer, B. (2012). İlerlemecilik. (Ed. N. Göklp, & Ş. Çelik) içinde, Eğitim Felsefesi. (s. 113-124). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Büyükdüvenci, S. (1987). Eğitim Felsefesi “Yazılar”. Ankara: Yargıcıoğlu Matbaası.
Büyüköztürk Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara Pegema Yayıncılık.
Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approach to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203-221.
Cevizci, A. (2012). Bilgi Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.
Çoban, A. (2002). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının, eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerinin değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 311–318.
Dağ, M. (1980). Eş’ari kelamında bilgi problemi. AÜİFD, IV (4), 77-114.
Deryakulu, D. & Büyüköztürk Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (8), 111- 125.
Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18, 57–70
Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik inançlar. Eğitimde Bireysel Farklılıklar. (Ed: Yıldız Kuzgun; Deniz Deryakulu). 259-288, Ankara: Nobel Yayınevi.
Dewey, J. (2008). Okul ve Toplum. (Çev. H. Avni Başman). Ankara: Pegem Akademi.
Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. [Online]: http://www.tebd.gazi.edu.tr/ arsiv/2003_cilt1/sayi_3/321-339.PDF adresinden 15 Nisan 2013 tarihinde indirilmiştir.
Duman, B. & Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi
ile ilgili görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 20, 95-114
Ekiz, D. (2007). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi akımları hakkında görüşlerinin farklı programlar açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.
Gutek, G. L. (2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. (Çev. Nesrin Kale). Ankara : Ütopya Yayıncılık.
Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13, 353–383.
Hogg A. & Vaughan G. M. (2007). Sosyal Psikoloji. (Çev. İ. Yıldız; A. Gelmez). Ankara: Ütopya Yayınevi.
Holma, K. (2007). Essentialism Regarding Human Nature in the Defence of Gender Equality in Education. Journal of Philosophy of Education, 41(1), 45–57.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Kıncal, R. Y. (1996). Eğitim Bilimine Giriş. Erzurum.
Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, 13, 155-163.
Phan, H. P. (2008). Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking and learning styles: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 78, 75-93.
Phillips, F. (2001). A research note on accounting students’ epistemological beliefs, study strategies, and unstructured problem-solving performance. Issues in Accounting Education, 16 (1), 21-39.
Sartre, J. P. (1996). Varoluşçuluk (Existentialisme). (Çev., Asım Bezirci). İstanbul: Say Yayınları.
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82 (3), 498-504
Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6 (4), 293-319.
Sönmez, V. (2005). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Tekin, S. & Üstün, A. (2008). Amasya eğitim fakültesi öğretmen adaylarının eğitim süreci hakkındaki felsefi tercihlerinin tespiti. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145 -158.
Yılmaz, A. (2007). Hemşirelik Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (1), 335–350.
Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Eğitim İnançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 1-19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com